Podsumowanie

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2019-2020 w Dziale I

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składało na koniec 2020 roku 26 zakładów ubezpieczeń.
 • Niezmiennie liderem Działu I pozostaje PZU Życie. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 95,3 mld PLN w 2020 r., z czego PZU Życie miało 29,9%, tj. na poziomie roku poprzedniego. Udział rynkowy PZU Życie mierzony składką wynosił 42,2%, tj. o 1,8 p% więcej niż przed rokiem.
 • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką, wynosiła w 2020 r. 59,7%, a pierwszych pięciu 69,1%.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2020 r., w relacji do roku 2019, wynosiła 97,6%. Lider – PZU Życie miał dynamikę 102,0%, tj. 4,4 p% powyżej rynku.
 • W 2020 r. składki w grupie 3 spadły o 14,0% względem 2019 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 1,5%, a w grupie 5 wzrosły o 5,0%.
 • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zmalała do 17,4 mld PLN w 2020 r. z 18,6 mld PLN w 2019 r. czyli z dynamiką 93,8%. Największy w tej kategorii PZU Życie, był 12,4 p% powyżej rynku z dynamiką 106,2%. W 2020 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 wzrosły o 10,3%, a w grupie 3 zmalały o 15,7% względem roku 2019. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 zmalały o 7,6% w tym samym okresie.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I, w 2020 r. wynosiła 84,2% wobec 87,2% rok wcześniej, czyli 3,0 p% mniej.
 • W 2020 r. koszty akwizycji zmalały o 51 mln PLN w relacji do 2019 r., a koszty administracyjne wzrosły o 15 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2020 wynosił 66,4% i był o 0,5 p% niższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2020 r. wynosił 16,4%, a wskaźnik kosztów administracji 8,3%.
 • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2020 r. wynosiła 89,8 mld PLN, tj. o 0,4 mld PLN więcej niż w 2019 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 100,5%.
 • PZU Życie miał w 2020 r. 30,7% udziału w lokatach Działu I ogółem i na koniec 2020 r. notował dynamikę zmiany stanu liczoną względem końca 2019 r. nieco, bo o 0,1 p%, powyżej rynku.
 • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2018 r. wynosiła 48,6 mld PLN, tj. o 0,5 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 99,0%.
 • Lider segmentu lokat typu C – Aviva Życie – miała dynamikę 2,5p% powyżej rynku, a zgromadzone przez ten zakład aktywa stanowiły 26,5% sumy lokat Działu I typu C.
 • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I spadła z 4,9% w 2019 roku, do 4,4% w roku 2020. Mediana wskaźnika wynosiła 4,1% w 2020 r. wobec 4,8% rok wcześniej.
 • W 2020 r. wynik techniczny Działu I wynosił 2,97 mld PLN i był o 9,0% niższy niż w 2019 r.
 • Rentowność techniczna dla całego Działu I, w 2020 r. wynosiła 14,6% w porównaniu z 15,6% rok wcześniej.
 • Skumulowany zysk netto Działu I w 2020 r. był o 367 mln PLN niższy niż w roku 2019 i wynosił 2,2 mld PLN.
 • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 17,2% w 2020 r. w porównaniu z 22,5% dla 2019 r. Zysk netto Działu I w 2020 r. zmalał o 14,3% względem roku 2019 przy wzroście sumy kapitałów własnych o 11,9% w tym samym czasie.
 • W 2020 r. 7 z 26 zakładów Działu I odnotowało straty netto. Wynik techniczny lidera branży – PZU Życie był o 141 mln PLN (8,1%) niższy, a zysk netto był również niższy o 117 mln PLN (8,8%) niż rok wcześniej.

 

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2019-2020 w Dziale II

 • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2020 roku złożyły 33 zakłady ubezpieczeniowe.
 • Niezmiennie liderem Działu II pozostaje PZU. Łączna wartość aktywów segmentu wynosiła 109,4 mld PLN w 2020 r., z czego PZU miał 40,8%, tj. o 0,8 p% mniej niż rok wcześniej. Udział rynkowy PZU mierzony składką wynosił 29,4% w 2019 r., tj. o 1,3 p% mniej niż przed rokiem.
 • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2020 r. 59,3%, a pierwszych pięciu 68,5% składki ogółem Działu II.
 • Dynamika składek przypisanych brutto w 2020 r., w relacji do roku 2019, wynosiła 100,3% i była znacząco niższa niż w ostatnich latach. Lider PZU – z dynamiką 96,1%, to jest 4,2 p% poniżej „średniej” sektora, miał 29,4% udziału w rynku. Pośród względnie dużych zakładów, AXA, Compensa, Generali czy Link4 odnotowały dynamikę przypisu składki po kilka punktów procentowych powyżej średniej Działu II. Poniżej średniej były między innymi PZU i Allianz.
 • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki zmalały o 0,7% w relacji do 2019 r., za sprawą spadku składek o 2,0% w grupie OC i pomimo ich wzrostu o 1,5% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 5,1%, OC ogólnego wzrosła o 6,9%, finansowych zmalała o 7,3%, a pozostałych osobowych spadła o 7,0%.
 • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 22,2 mld PLN w 2020 r., to o 1,2% mniej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2020 r. spadła w ubezpieczeniach finansowych o 17,3%, wypadkowych i chorobowych o 11,4%, AC o 1,4% oraz w OC o 4,8%. Największy wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2020 r. odnotowano natomiast w grupach ubezpieczeń rzeczowych o 8,7%, w OC ogólnym o 3,0% oraz w pozostałych ubezpieczeniach o 0,6%. Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,3 mld PLN w 2020 r., tj. o 17,0% więcej niż w roku 2019.
 • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2020 r. wynosiła 60,5% wobec 61,5% rok wcześniej, czyli o 1,0 p% mniej. W 2020 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 0,6% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 2,3%.
 • Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2020 r. wynosił 81,4% wobec 82,1% rok wcześniej.
 • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 7,8% w 2019 r. oraz o 3,5% w ciągu 2020 r. Koszty administracyjne w 2020 r. wzrosły o 4,0% w relacji do 2019 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów administracyjnych, które w 2020 r. rosły relatywnie szybciej niż akwizycji i stanowiły 18,7% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2020 r. wynosiła 23,5%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,4%.
 • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 92,7% w 2020 r. w porównaniu z 93,2% w 2017 r. Zmalał więc o 0,5 p% kolejny rok z rzędu.
 • Wynik techniczny Działu II za 2020 r. poprawił się w stosunku do roku poprzedniego 0,2 mld PLN i wynosił 3,1 mld PLN.
 • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2020 r. zmalał o 31 mln PLN względem 2019 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 352 mln PLN, a w grupie 10 spadek o 383 mln PLN.
 • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2020 r. wynosił 9,1% w porównaniu z 8,7% rok wcześniej.
 • Na koniec roku 2020 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 111,9%, a ich łączna wartość osiągnęła 88,9 mld PLN.
 • PZU jako lider pod względem zebranych aktywów posiadał aż 45,2% sumy lokat Działu II i odnotował dynamikę stanu lokat dla porównywanych okresów równą 109,3%, tj. 2,3 p% poniżej rynku.
 • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II zmalał do 2,9% w 2020 r., z 4,4% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to powyższa średnia rentowność wynosiła odpowiednio: 1,3% dla roku 2020 oraz 2,2% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 2,4% dla 2020 r. oraz 2,5% rok wcześniej.
 • W 2020 roku wynik techniczny lidera Działu II – PZU – wynosił 1 540 mln PLN i był o 135 mln PLN wyższy niż rok wcześniej, ale zysk netto (uwzględniając dywidendy z PZU Życie) był o 117 mln PLN niższy i wynosił 1 217 mln PLN w 2020 r.
 • Skumulowany zysk netto Działu II w 2020 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) zmalał o 0,76 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 3,9 mld PLN. Na 33 zakłady 4 miały straty netto w 2020 r.
 • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 11,4% w 2020 r. oraz 16,3% w 2019 r. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 7,4% w 2020 r. oraz 10,2% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 9,2% w 2020 r. oraz 13,0% rok wcześniej.