Lokaty krajów EU28 w latach 2018-2019

Wartość i dynamika lokat branży ubezpieczeniowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2018-2019

 • Suma lokat w działalności ubezpieczeniowej krajów Unii Europejskiej wynosiła 9 924 mld € w 2019 r. i wzrosła o 4,6% względem roku 2018.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy w 2019 r., liczony w walucie lokalnej odnotował wzrost stanu lokat o 0,8% względem roku poprzedniego
 • Polska z lokatami 39,6 mld € w 2019 r. stanowiła 0,4% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Czechach, Grecji i na Węgrzech razem oraz o około 16 mld € mniej niż w Portugalii.
 • W 2019 r. największe wzrosty stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowały: Francja (8,5%), Włochy (7,2%), Szwecja (20,5%) oraz Holandia (13,1%).
 • W 2019 r. w trzech z 28 krajów EU28 odnotowano spadki poziomu lokat względem 2018 r. licząc w walucie lokalnej.

 

Struktura przedmiotowa lokat w EU28 w 2019 r. w € i w %

 • Według Insurance Europe łączna kwota lokat krajów EU28 wynosiła 9 924 mld € w 2019 r.
 • 26,7% lokat unijnej branży ubezpieczeniowej stanowiły aktywa powiązane z jednostkami uczestnictwa funduszy, a 4,0% pożyczki zabezpieczone hipotecznie lub polisami.
 • Pozostałe 69,3% lokat stanowiły inne niż powyżej wymienione aktywa, w tym: instrumenty dłużne (41,8%) oraz udziały w jednostkach spółdzielczych (13,3%)
 • Lokaty ubezpieczeniowe w relacji do łącznego PKB EU28 wynosiły 60,2% w 2019 r. Pośród wiodących krajów, najwyższą wartość relacji lokat do PKB odnotowano we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii (blisko 100%).
 • W Polsce w 2018 r. lokaty zakładów ubezpieczeniowych stanowiły 7,4% PKB.

 

Wartość i dynamika lokat Działu I w krajach Unii Europejskiej w latach 2018-2019

 • Suma lokat Działu I krajów Unii Europejskiej wynosiła 8 080 mld € w 2019 r. i wzrosła o 5,5% względem roku 2018.
 • Lokaty Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2019 r. odnotowały spadek liczony w walucie lokalnej wynoszący 1,2% względem roku poprzedniego.
 • Polska z lokatami 21 mld € w 2019 r. stanowiła 0,3% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w EU28. Nominalnie było to ponad dwa razy mniej niż w Portugalii.
 • Pośród dominujących krajów w 2019 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano we Francji (8,8%), w Niemczech (9,9%), we Włoszech (8,0%), Szwecji (22,1%) i w Holandii (14,2%).
 • Na koniec 2019 r. w czterech krajach EU28 odnotowano spadki wartości stanu lokat względem końca roku 2018.

 

Wartość i dynamika lokat Działu II w krajach Unii Europejskiej w latach 2018-2019

 • Suma lokat Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 1 520 mld € w 2019 r. i zmalała o 0,2% względem roku 2018.
 • Dział II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2019 r. odnotował wzrost stanu lokat o 3,0% względem roku poprzedniego licząc w walucie lokalnej.
 • Polska z lokatami 18,7 mld € w 2019 r. stanowiła 1,0% rynku unijnego i zajmowała 11 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Finlandii, ale mniej niż w Danii czy Belgii.
 • Spośród dominujących krajów w 2019 r. wzrost stanów lokat względem roku poprzedniego odnotowano: we Francji (5,1%), w Szwecji (8,4%) oraz w Holandii i Austrii, odpowiednio o 5,0% i 3,5%.
 • W tym samym okresie w trzech krajach Unii Europejskiej odnotowano spadki wartości stanu lokat.