Działalność międzynarodowa

Izba aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektów legislacyjnych podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej. PIU jest głosem polskiej branży ubezpieczeniowej na poziomie europejskim. W procesie legislacyjnym PIU rozwija, promuje i broni stanowisk polskiej branży ubezpieczeniowej, prezentując opinie poparte badaniami i ekspertyzami.

 

Najważniejsze obszary działań Insurance Europe w 2020 r. dotyczyły:

 • ochrony i polepszenia otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz zapewnienia konkurencyjności sektora ubezpieczeń (m.in. w ramach ciągłych prac nad Solvency II, opodatkowania działalności ubezpieczeniowej, ochrony inwestycji długoterminowych i ubezpieczeniowych form długoterminowego oszczędzania);
 • zapewnienia adekwatnej ochrony klientów usług ubezpieczeniowych (m.in. w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, ochrony danych osobowych);
 • obrony warunków ubezpieczalności starych i nowych ryzyk (takich jak ubezpieczenie od skutków przyszłych pandemii, ubezpieczanie katastrof naturalnych, cyberryzyk, paneuropejskie produkty i programy emerytalne);
 • uregulowania zasad zrównoważonego finansowania;
 • digitalizacji otoczenia biznesowego ubezpieczycieli oraz samej działalności ubezpieczeniowej.

 

Izba brała udział w konsultacjach i przygotowaniu opinii i stanowisk Insurance Europe dotyczących następujących unijnych inicjatyw legislacyjnych:

 • przegląd Dyrektywy Solvency II
 • przegląd Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR);
 • projekt Rozporządzenia o Ogólnoeuropejskim Produkcie Emerytalnym (PEPP);
 • projekt Dyrektywy Komunikacyjnej (MID);
 • szeregu projektów regulacji dot. zrównoważonego rozwoju (sustainable finance);
 • przeglądu Dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IDD).

 

W 2020 r., łącząc prace Insurance Europe z pracami poszczególnych komisji i grup roboczych PIU, Izba delegowała swoich przedstawicieli na plenarne i robocze spotkania ciał Insurance Europe, dzięki czemu uczestniczyła we wszystkich istotnych z punktu widzenia polskiego rynku ubezpieczeń gremiach.

 

Dostrzegając konieczność zintensyfikowania działań w obszarze legislacji UE, w szczególności z uwagi na nowe wymogi powstające jako reakcja na kryzys spowodowany koronawirusem, Polska Izba Ubezpieczeń podejmowała liczne inicjatywy poprzez swoje Przedstawicielstwo w Brukseli. Działalność Biura PIU w Brukseli polega w praktyce na zgłaszaniu stanowisk PIU w publicznych konsultacjach UE oraz podczas publicznych wysłuchań EIOPA, stałej współpracy z interesariuszami w Brukseli oraz organizowaniu wymiany stanowisk, opinii i doświadczeń z przedstawicielami stowarzyszeń ubezpieczycieli zrzeszonymi w Insurance Europe.

 

Izba kontynuowała zainicjowaną w poprzednich latach współpracę z krajowymi stowarzyszeniami ubezpieczycieli w Europie. Współpraca z Izbami z Regionu CEE została zintensyfikowana (w 2020 roku odbyło się 21 spotkań Izb). Ponadto PIU śledziła prace międzynarodowe za sprawą uczestnictwa w konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) oraz Europejskiego Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi (EIOPA), międzynarodowej organizacji ubezpieczycieli życiowych LIMRA oraz International Insurance Association (IIA), a także współpracowała z Globalną Federacją Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA).