Składka przypisana brutto

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2019-2020 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

 • W 2020 roku składki przypisane brutto w Dziale I wynosiły 20,7 mld PLN, tj. o 0,6 mld PLN (2,4%) mniej niż rok wcześniej.
 • W 2020 r. składki w grupie 3 spadły o 14,0% względem 2019 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 1,5%, a w grupie 5 wzrosły o 5,0%.
 • Udział składek grup 1 i 3 w składce ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. zmalał o 2,4 p%, z 69,1% do 66,7%.

 

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2019-2020 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

 • Składki przypisane brutto z ogółu działalności w Dziale II wynosiły 42,7 mld PLN w 2020 r., tj. o 0,3% więcej niż rok wcześniej.
 • Łączny udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń rzeczowych w sumie składek Działu II wynosił 72,7% w 2020 r., tj. o 0,3 p% więcej niż w 2019 r.
 • W 2020 r. wzrost składek przypisanych brutto zahamował w porównaniu z poprzednimi latami.
 • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki zmalały o 0,7% w relacji do 2019 r., za sprawą spadku składek o 2,0% w grupie OC i pomimo ich wzrostu o 1,5% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 5,1%, OC ogólnego wzrosła o 6,9%, finansowych zmalała o 7,3%, a w pozostałych osobowych spadła o 7,0%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu I w Polsce w 2020 r. oraz ich zmiana względem roku 2019

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 95,3 mld PLN w 2020 r. w porównaniu z 93,8 mld PLN w 2019 r
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2020 r. 29,9% rynku mierzonego aktywami, tj. na poziomie roku poprzedniego.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 55,9% rynku w 2020, a pierwszych pięciu 67,8%.
 • Łączna składka zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 20,7 mld PLN w 2020 r. w porównaniu z 21,3 mld PLN w 2019 r
 • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2020 r. 42,2% rynku mierzonego składką, tj. o 1,82 p% więcej niż przed rokiem.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 59,7% rynku, a pierwszych pięciu 69,1%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu II w Polsce w 2020 r. oraz ich zmiana względem roku 2019

 • Łączna wartość aktywów zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 109,4 mld PLN w 2020 r. w porównaniu z 100,1 mld PLN w 2019 r.
 • PZU miał w 2020 r. 40,8% rynku mierzonego aktywami, tj. o 0,77 p% mniej niż w 2019 r.
 • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 67,0% rynku w 2020 r., a pierwszych pięciu 74,8%.
 • Łączna składka zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 42,7 mld PLN w 2020 r. w porównaniu z 42,6 mld PLN w 2019 r.
 • Lider Działu II – PZU – miał w 2020 r. 29,4% rynku mierzonego składką, tj. o 1,26 p% mniej niż w 2019 r.
 • Składki trzech największych zakładów stanowiły 59,3% rynku, a pierwszych pięciu 68,5%.

 

Udział rynkowy, wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2020 r.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale I w 2020 r. w relacji do roku poprzedniego wynosiła 97,6%.
 • Lider – PZU Życie miał dynamikę 102,0%, tj. 4,4 p% powyżej rynku, co spowodowało wzrost jego udziału w rynku do 42,2% w 2020 r. Blisko 38,6% rynku i 8,0 mld PLN składki zebrało 7 kolejnych zakładów o udziale rynkowym powyżej 3%, tj. od AXA (3,4%) do Aviva (9,5%).
 • Pośród dużych zakładów, niższą dynamikę przypisu składek niż średnia Działu I miały: Open Life, PKO, Santander-Aviva czy Metlife, a wyższą niż średnia miały: Unum, Compensa, Nationale Nederlanden czy Generali.

 

Wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2020 r.

 • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale II w 2020 r. w relacji do roku 2019 r. wynosiła 100,3%. PZU z dynamiką 96,1%, tj. 4,2 p% poniżej średniej Działu II, miał 29,4% udział w rynku.
 • Kolejne 2 zakłady o udziale rynkowym od 15,3% – Hestia do 14,6% – Warta, miały łącznie 29,9% rynku. Następne 5 zakładów o udziale rynkowym pomiędzy 3,1% – Interisk, a 4,8% – AXA miały łącznie 20,5% udziału w sumie składek Działu II. Pozostałe 20,2% składki zebrało pozostałych 25 zakładów.
 • Pośród względnie dużych zakładów AXA, Compensa, Generali czy Link4 odnotowały dynamikę przypisu składki po kilka punktów procentowych powyżej średniej Działu II. Poniżej średniej były między innymi: PZU i Allianz.