Wydawnictwa

Wiadomości Ubezpieczeniowe

"Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach, ukazującym się do 1947 r. Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy - Presse International des Assurances (PIA). Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczy. Przyjmujemy do publikacji teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach. Rada Programowa i redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną,

skomentować orzeczenie sądowe lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Szczególnie chętnie przyjmujemy teksty (artykuły, komentarze), które dotyczą aktualnych problemów legislacyjnych, projektowanych regulacji, oraz bieżącej praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon. Obecnie punktacja czasopisma przez MEiN wynosi 70 pkt (zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.) Numer ISSN: 0137 – 7264

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

Redaktor Naczelna - prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański); Zastępca Redaktor Naczelnej – dr hab. Władysław Wojciech Mogilski, em. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego; Sekretarz Naukowy – dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący) – Uniwersytet Warszawski, Christopher J. Robinette, Prof. of Southwestern Law School, Los Angeles, prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Israel Gilead – Hebrew University (Professor Emeritus), prof. Bernard A. Koch – Universität Innsbruck, dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Open Access Policy

The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Informacje dla autorów i czytelników
Procedura recenzowania artykułów
Autorzy
Recenzenci
Standardy etyczne

Wyszukaj wydawnictwo

Inne wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowany został materiał dotyczący obszar audytu…

Zapraszamy do lektury raportu pt. “Przyszłość pracy w sektorze finansowym”, stworzonego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Raport został przedstawiony podczas…

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowane zostały kolejne trzy propozycje obszarów…

Zapraszamy do lektury raportu “Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników”. Raport dowodzi, że uporządkowanie prywatnych wydatków na zdrowie oraz zapewnienie pracownikom lepszej…

Ponad 16 mld zł – tyle kosztowałaby Polskę powódź z 2010 r., gdyby zdarzyła się w roku 2018. Uderzając z…

Zapraszamy do lektury raportu “Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, stworzonego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę Accenture. Patronat honorowy nad…

W imieniu Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej PIU, zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją komisji pt. “Program audytu –…

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to…

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, na…

Publikacja Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” została przygotowana przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej…

“Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce” przedstawiona przez Polską Izbę Ubezpieczeń to niezależne spojrzenie na problem bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)…

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania…

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”. Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem referatów wygłoszonych…

Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut…

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Stałe urządzenia gaśnicze”. Materiał został przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Zarządzania Ryzykiem przy współpracy…

Publikacja będąca relacją z konferencji „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. przez Polskie…

Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego – materiały pokonferencyjne Materiały z…

Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe) – dr Józef Zych Opracowanie niniejsze jest rozszerzeniem referatu wygłoszonego…

Zapraszamy do lektury raportu, pt.“Reverse mortgage – rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach”. Badanie to, którego autorem jest dr…