Informacje dla autorów i czytelników

Wskazówki dla autorów – polityka redakcyjna

 • Redakcja przyjmuje teksty nadsyłane w wersji elektronicznej wyłącznie na adres skrzynki mailowej: wiad_ubezp@piu.org.pl.
 • Redakcja niezwłocznie potwierdza otrzymanie wiadomości od autora oraz informuje autora o przekazaniu tekstu do recenzji.
 • Redakcja dokonuje wstępnej oceny zgodności tekstu z wymogami formalnymi czasopisma, dokonuje oceny warsztatu naukowego oraz zgodności tekstu z zasadami etyki oraz zgodności z tematyką i profilem naukowym czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe. Niedostosowanie tekstu do wyżej wymienionych kryteriów oceny skutkuje odrzuceniem artykułu, o czym redakcja niezwłocznie informuje autora.
 • „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjmują do publikacji tylko teksty wcześniej nieopublikowane.
 • Autorów prosimy o nadsyłanie pocztą elektroniczną materiałów o objętości do 40.000 znaków w formacie programu WORD. Glosy mogą zawierać do 20.000 znaków. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem
 • Materiały przekazywane do publikacji powinny być zgodne z załączonymi poniżej wytycznymi. Jeżeli opracowanie zawiera wykresy prosimy o dołączenie oddzielnego pliku programu Excel z danymi do ich sporządzenia. Do artykułu powinny być dołączone streszczenie i słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, oraz tytuł w języku angielskim (zgodnie z zasadami określonymi we wzorcu).
 • W celu zapewnienia anonimowości autora w oddzielnym pliku powinny być nadesłane następujące informacje: imię i nazwisko, adres, tytuły naukowe i zawodowe, zajmowane stanowisko i miejsce pracy (w przypadku pracowników naukowych wskazanie uczelni macierzystej), adres poczty elektronicznej z potwierdzonej domeny instytucjonalnej (instytucji naukowej lub kancelarii prawnej), telefony kontaktowe oraz numer ORCID.
 • Do tekstu opracowania należy dołączyć pismo, zgodne z poniższym wzorem, w którym autor oświadcza, iż opracowanie jest dziełem oryginalnym, nieopublikowanym w innym wydawnictwie.

 

Redakcja odpowiada wyłącznie na wiadomości e-mail, wysłane z potwierdzonej domeny instytucjonalnej, tj. opatrzone adresem instytucji naukowej lub kancelarii prawnej. W razie braku adresu e-mail wskazującego na afiliację danego autora wymagane jest potwierdzenie tożsamości autora oraz prowadzenia przez niego korespondencji.  W pozostałych przypadkach wiadomości pozostaną bez odpowiedzi redakcji.

Procedura recenzowania artykułów

 • Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami określonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW).
 • Artykuły nadesłane do „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, po wstępnej aprobacie członków redakcji, są przesyłane do recenzji. Recenzentami są specjaliści z danego obszaru wiedzy.
 • Nadesłane artykuły naukowe są oceniane przez dwóch niezależnych (tzn. nieposiadających afiliacji naukowej, tej samej co autor) recenzentów, z zachowaniem anonimowości autorów i recenzentów (tzw. „double-blind review process”). W przypadku nadesłania glosy lub przeglądu orzecznictwa tekst oceniany jest przez jednego niezależnego recenzenta. Materiały o charakterze nienaukowym (m.in. sprawozdania z konferencji, recenzje książek, wspomnienia i inne materiały) podlegają jednej recenzji członka redakcji.
 • Każdy z artykułów jest recenzowany przez co najmniej jednego recenzenta zewnętrznego, czyli osobę spoza rady naukowej i redakcji czasopisma. Członek redakcji ma prawo zrecenzować tekst, jeśli posiada odpowiednią wiedzę  i jest to uzasadnione merytorycznie.
 • Recenzenci oceniają artykuł według kryteriów uwzględnionych w formularzu recenzji  i na tej podstawie formułują jeden z następujących wniosków:
  • opublikowanie opracowania w aktualnej postaci,
  • opublikowanie opracowania po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji,
  • opublikowanie opracowania po przeredagowaniu i ponownej recenzji,
  • niedopuszczenie opracowania do publikacji.
 • W przypadku sprzecznych opinii recenzentów, redakcja wyznacza trzeciego recenzenta (również z zachowaniem anonimowości) i dopiero po jego opinii podejmuje decyzję dotyczącą publikacji.
 • Autorzy otrzymują recenzje w formie pisemnej z zachowaniem anonimowości recenzentów.
 • Lista recenzentów jest publikowana raz w roku, po ogłoszeniu ostatniego numeru danego roku, na stronie internetowej redakcji.
 • Orientacyjny czas recenzji wynosi dwa miesiące – w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony, o czym sekretarz redakcji informuje autora.
 • Po otrzymaniu dwóch recenzji sekretarz naukowy przesyła recenzje niezwłocznie autorowi, a po otrzymaniu poprawionego tekstu redakcja ocenia, czy uwagi recenzentów zostały należycie uwzględnione przez autora tekstu.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację w czasopiśmie “Wiadomości Ubezpieczeniowe”. Autorzy tekstów nie ponoszą żadnych opłat z tytułu ich publikacji (APCs). Publikowanie treści dostępne są online w systemie open access – bezpłatnie i bez jakiegokolwiek okresu karencji.

Od 2017 roku wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

W czasopiśmie stosowane są zasady etyki publikacyjnej według wytycznych Komiteteu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Wytyczne znajdują się tu.

W razie naruszenia zasad etyki i nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) przypadki te będą ujawniane i dokumentowane.

Wzorzec artykułu
Oświadczenie autora
Deklaracja wkładu poszczególnych autorów w powstanie opracowania zbiorowego

Pocztą, na adres redakcji należy przesłać pismo z oświadczeniem autora (według załączonego wzoru).

Kontakt z redakcją:

wiad_ubezp@piu.org.pl

„Wiadomości Ubezpieczeniowe”

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa