Od 1 marca 2019 r. w Brukseli działa Biuro Polskiej Izby Ubezpieczeń, Jest ono głosem polskiej branży ubezpieczeniowej na poziomie europejskim. W procesie legislacyjnym, PIU rozwija, promuje i broni pozycji polskiej branży ubezpieczeniowej, prezentując stanowiska poprate badaniami i ekspertyzami. Poprzez swoje działania, PIU przyczynia się do stworzenia w Polsce przyjaznego otoczenia prawnego, które pozwoli na stabilny rozwój polskiego rynku ubezpieczeń i oferowanie klientom dopasowanej do ich potrzeb ochrony ubezpieczeniowej.

Przedstawicielstwo zajmuje się prezentowaniem stanowisk, komentarzy i uwag polskiego sektora ubezpieczeń w ramach prowadzonych prac legislacyjnych na poziomie UE, w szczególności przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę. Przedstawicielstwo zajmuje się także dostarczaniem informacji na temat istotnych decyzji podejmowanych przez instytucje UE.

Kontakt:
Iwona Szczęsna
Manager Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej/
Head of International Affairs Unit, Head of Brussels Office
Polska Izba Ubezpieczeń/Polish Chamber of Insurance
Twarda 18, 00-105 Warszawa/Rue Montoyer 51, B-1000 Brussels
mobile: +48 507 731 023
e-mail: i.szczesna@piu.org.pl

Polska Izba Ubezpieczeń od 1998 r. jest członkiem Insurance Europe. Jest to organizacja zrzeszająca izby i związki ubezpieczeniowe z krajów europejskich. Integruje działania partnerów z wszystkich stron starego kontynentu. Podstawowym wyzwaniem jakie stawia sobie organizacja jest rozwiązywanie problemów związanych ze strategicznymi interesami europejskich firm ubezpieczeniowych. W szczególności dotyczy to ich otoczenia prawnego.

Insurance Europe Misję swoją realizuje na trzech płaszczyznach. Pierwsza sfera działalności obejmuje podejmowanie globalnych problemów. W praktyce polega to na reprezentowaniu europejskiego środowiska ubezpieczeniowego na forum takich organizacji jak OECD, WTO czy IAIS.

Drugie wyzwanie wiąże się z rozwijaniem biznesu ubezpieczeniowego, w kontekście jego wpływu na struktury społeczno-ekonomiczne. W ramach tej działalności Insurance Europe podejmuje więc:

• promocję rozwiązań ubezpieczeniowych we wszystkich obszarach występowania ryzyka,
• współpracę z instytucjami akademickimi oraz naukowymi a także stowarzyszeniami handlowymi,
• promocję wartości podstawowych oraz etyki ubezpieczeń.

Trzecia, najszersza płaszczyzna działania obejmuje wszelkie zagadnienia wewnętrznego, europejskiego rynku ubezpieczeń. Insurance Europe podejmuje się więc aktywność na rzecz:

• otwartości i liberalizacji rynku ubezpieczeniowego i finansowego w Europie (najważniejsza jest w tym względzie walka o integrację rynku i związane z tym prowadzenie lobbingu oraz szeregu studiów i analiz),
• podwyższania standardów działania rynku finansowego (wdrażanie regulacji międzysektorowych, monitorowanie nowych podmiotów na rynku oraz promocja podatkowo neutralnych rozwiązań prawnych dla branży ubezpieczeń),
• rozwoju i wzmacniania instytucji nadzorujących rynek ubezpieczeniowy oraz opracowujących standardy rachunkowe (promocja koordynacji działań nadzorców oraz praca na rzecz wdrażania nowoczesnych i skutecznych schematów działania dla sektora),
• promocji rozwoju uporządkowanego i skonkuryzowanego rynku inwestycji instytucjonalnych,
• angażowania się w prace legislacyjne dotyczące nowych sfer działania rynku (promocja Best Practice Guides w sektorze ubezpieczeniowym oraz analizowanie alternatywnych rozwiązań legislacyjnych)
• zabezpieczania najlepszych warunków dla rozszerzenia się Unijnego rynku ubezpieczeń (wsparcie rozwoju rynków nowych państw członkowskich oraz pomoc przy dostosowywaniu modeli prawnych do warunków panujących w UE).

Trzydzieści jeden stowarzyszeń ubezpieczycieli (w tym Polska Izba Ubezpieczeń) reprezentujących 87 procent światowego rynku ubezpieczeń założyło w dn. 9 października 2012 r. Globalną Federację Stowarzyszeń Ubezpieczeniowych (GFIA).

„To wielki dzień dla branży ubezpieczeń na całym Świecia. Federacja pozwoli naszym stowarzyszeniom na bieżącą reakcję wobec międzynarodowych kwestii mających wpływ na branżę, na mówienie jednym głosem” – powiedział Frank Swedlove, nowo wybrany Przewodniczący GFIA i Prezydent Kanadyjskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń na Życie i Zdrowotnych. „ Jestem zaszczycony, że mogę mieć sposobność być pierwszym przewodniczącym naszej federacji i będą starał się zapewnić aby stanowiska naszej branży były słyszalne.”

Witając utworzenie globalnej federacji, Peter Braunmüller, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) powiedział: „ Jako światowy inicjator standardów ubezpieczeniowych IAIS wielce sobie ceni wkład obserwatorów IAIS, którzy reprezentują międzynarodowe instytucje, stowarzyszenia branżowe oraz firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, w rozwoj i implementację materiałów nadzorczych IAIS. Liczymy na współpracę z GFIA i jej członkami jako że wszyscy czynimy starania by promować efektywne i spójne na światowym poziomie zasady nadzoru branży ubezpieczeniowej.”

Recaredo Arias, Sekretarz Generalny FIDES (Interamerykańska Federacja Ubezpieczycieli) został wybrany Wiceprzewodniczącym nowej federacji. Członkowie założyciele federacji wybrali również Sekretarza federacji, którym zastała Michaela Koller, Dyrektor Generalny Insurance Europe. Oznacza to, Insurance Europe będzie wykonywać znaczącą pracę na rzecz GFIA w celu wspierania inicjatyw nowej Federacji we wszystkich kluczowych obszarach globalnej branży ubezpieczeń.

GFIA będzie aktywna w komentowaniu szerokiego zakresu spraw mających wpływ na międzynarodową branżę ubezpieczeń, w tym przebieg debaty na temat ryzyka systemowego: prace IAIS w rozwój ComFrame, tj. światowych ram nadzoru nad grupami ponadnarodowymi, etykę biznesu i kwestie sprzedaży oraz inicjatywy w zakresie inkluzji finansowej i walki z praniem brudnych pieniędzy.

Przewodnicząc inauguracyjnemu spotkaniu GFIA w Waszyngtonie, gubernator Dirk Kempthorne, Prezydent i CEO Amerykańskiej Rady Ubezpieczycieli na Zycie  stwierdził: „TO rzeczywiście dzień historyczny. Regulacja branży ubezpieczeń coraz bardziej dokonuje się na poziomie międzynarodowym. Utworzenie GFIA pozwoli ubezpieczycielom na bardziej ścisła współpracę z międzynarodowymi regulatorami przy rozwoju skutecznej i wyważonych regulacji.”

Na podstawie danych Swiss RE bezpośredni przypis składki brutto zbieranej przez ubezpieczycieli na całym świecie wyniósł w 2011 r. 4,5 biliona USD. Członkowie GIFA reprezentują ubezpieczycieli, którzy zebrali 87% tej sumy. Stowarzyszenia ubezpieczycieli z całego świata kooperowały nieformalnie ze sobą od wielu lat, ostatnio w formule Międzynarodowej Sieci Stowarzyszeń Ubezpieczycieli (INIA). Po raz pierwszy utworzono formalną światową federację ubezpieczycieli o globalnym zasięgu. Wkrótce będzie uruchomiona strona internetowa federacji: www.GFIAinsurance.org.

Organizacja ta powstała w 1994 roku, rozwija współpracę pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy i finansowy. Do głównych zadań należy opracowywanie standardów w dziedzinie nadzoru ubezpieczeniowego, ich implementacja oraz wspieranie rozwoju rynków ubezpieczeń krajów członkowskich. Zrzesza organy nadzoru ubezpieczeniowego z ponad 130 krajów oraz szereg podmiotów międzynarodowych (m.in. OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).