„Programy audytu” – publikacja Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat oraz opublikowanego na jesieni 2017 r. materiału pt.: „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów w poszczególnych obszarach, w formie szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności audytowych.

Autorzy opracowania

Pismo przewodnie

Outsourcing

Skargi i reklamacje

Zarządzanie siecią własną