Wiadomości Ubezpieczeniowe

Wiadomości Ubezpieczeniowe

"Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach, ukazującym się od 1947 r. Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy - Presse International des Assurances (PIA). Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczy. Przyjmujemy do publikacji teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach. Rada Programowa i redakcja zapraszają wszystkich, którzy chcieliby na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych” przedstawić swoje poglądy, wyrazić opinię polemiczną,

skomentować orzeczenie sądowe lub sporządzić recenzję najnowszej publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów może przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych. Szczególnie chętnie przyjmujemy teksty (artykuły, komentarze), które dotyczą aktualnych problemów legislacyjnych, projektowanych regulacji, oraz bieżącej praktyki ubezpieczeniowej i sądowej. Czasopismo znajduje się w bazie ERIH +. Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon. Pełne artykuły są indeksowane w bazie CEEOL, Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Bibliotece Narodowej. Obecnie punktacja czasopisma przez MEiN wynosi 70 pkt (zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Numer ISSN: 0137-7264. Numer e ISSN: 2956-803X. Od 2018 r. Wiadomości Ubezpieczeniowe wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

Redaktor Naczelna - prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański); Zastępca Redaktor Naczelnej – dr hab. Władysław Wojciech Mogilski, em. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego; Redaktor tematyczny: dr hab. prof. UŚ Mariusz Fras (prawo cywilne, ubezpieczeniowe, prawo prywatne międzynarodowe , teksty interdyscyplinarne z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych); Redaktor tematyczna: dr hab. Monika Kaczala, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ekonomia i finanse, teksty interdyscyplinarne z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauki ekonomii i finansów); Sekretarz Naukowy – dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”

prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący) – Uniwersytet Warszawski, Christopher J. Robinette, Prof. of Southwestern Law School, Los Angeles, prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Israel Gilead – Hebrew University (Professor Emeritus), prof. Bernard A. Koch – Universität Innsbruck, dr hab. Robert Kurek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Open Access Policy

The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Similarity Check System.

Informacje dla autorów i czytelników
Procedura recenzowania artykułów
Autorzy
Recenzenci
Standardy etyczne

Wyszukaj wiadomości ubezpieczeniowe

Wyszukaj abstrakt

Wyszukaj roczny spis treści

Kontakt z redakcją:

wiad_ubezp@piu.org.pl

„Wiadomości Ubezpieczeniowe"

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa