Bazy danych PIU – dla zakładów ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń działając w oparciu o upoważnienie art. 426 ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 656) tworzy i wykonuje informatyczne bazy danych w zakresie statystyki ubezpieczeniowej. Dostęp do danych w bazach statystycznych Izby posiadają krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które zasilają bazy. Izba jest jedynym na rynku dostępnym źródłem informacji w obszarze prowadzenia analiz statystycznych i finansowych rynku ubezpieczeniowego, o unikalnym w skali rynku zakresie danych statystycznych. Celem Izby jest kontynuowanie gromadzenia danych w ramach dotychczasowych baz statystycznych i systematyczne podnoszenie nie tylko jakości agregowanych danych, ale również użyteczności biznesowej.

Obecnie dostępne bazy danych statystyki ubezpieczeniowej:

  • Sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji działu I i działu II. Zawiera roczne i kwartalne dodatkowe sprawozdania zgodnie z art. 336 ust. 3 ustawy z dnia 11-09-2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Statystyka działu II dla zakładów. Zawiera miesięczne dane o wielkości sprzedaży i wypłaconych odszkodowaniach wg grup ryzyk 1-18 działu II; Dane gromadzone w ujęciu liczba polis do składki przypisanej brutto oraz liczba wypłat do odszkodowań i świadczeń zbierane są od początku 2007 r. (BD-STAT Dział II)
  • Statystyka działu I dla zakładów. Zawiera kwartalne informacje o nowej sprzedaży m.in. ubezpieczeń na życie i dożycie, terminowych, posagowych, z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, rentowych oraz informacje o procentowym udziale kanału dystrybucji w nowej sprzedaży. Dane gromadzone od początku 2011 r. (BD-STAT Dział I)
  • Statystyka nt. sprzedaży ubezpieczeń bancassurance działu I i II dla zakładów i oddziałów. Zawiera kwartalne dane o wielkości sprzedaży w kanale bancassurance od początku 2010 r. (BD-BA Dział I / Dział II)
  • Statystyka nt. ubezpieczeń zdrowotnych działu I i II dla zakładów i oddziałów. Baza obejmuje ryzyka z grupy 5 ubezpieczeń na życie i grupy 2 ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyłącznie w zakresie pokrycia lub zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce, a także pomocy w organizacji leczenia, którego koszty są pokrywane. Dane w układzie kwartalnym gromadzone są od 2012 r. (BD-ZDR Dział I / Dział II)
  • Statystyka nt. dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dla zakładów i oddziałów działu II. Zakres gromadzonych informacji określa ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dane w układzie rocznym gromadzone są od 2021 r. (BD-dotowane ROLNE Dział II)
  • Statystyka nt. sprzedaży ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej działu II dla zakładów i oddziałów. Baza obejmuje składkę przypisaną brutto, liczbę ubezpieczonych dzieci, odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto oraz liczbę wypłat w podziale na ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Dane w układzie rocznym gromadzone będą od 2019 r. (BD- SZKOLNE NNW Dział II)

Ponadto PIU udostępnia członkom systemy wspierające procesy biznesowe w zakładach ubezpieczeń:

  • Baza Danych PIU zawierająca informacje o przyczynach rozwiązania umów agencyjnych pomiędzy zakładami ubezpieczeń a agentami ubezpieczeniowymi. Zawiera dane od 2006 r.
  • System Obsługi Porozumienia Regresowego usprawnia wymianę informacji o roszczeniach regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Aplikacja przyspiesza rejestrację zdarzenia i usprawnia rozliczanie, ograniczając czas i środki przeznaczane przez zakłady ubezpieczeń na obsługę porozumienia. System działa w PIU od października 2014 r.

Jak uzyskać dostęp do baz danych PIU?

W celu zarejestrowania się do aplikacji zawierającej zaprezentowane powyżej baz, prosimy wypełnić załączony poniżej formularz i skan przesłać na adres: piu.bazy@piu.org.pl