1.    Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami okre-ślonymi przez MNiSW w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (publikacja dostępna na stronie MNiSW).
2.    Artykuły nadesłane do Wiadomości Ubezpieczeniowych, po wstępnej aprobacie członków Redakcji, są przesyłane do recenzji. Recenzentami są specjaliści z danego obszaru wiedzy. Co najmniej połowa recenzji wykonywana jest przez recenzentów zewnętrznych, czyli osoby, które nie są członkami Rady Naukowej i Redakcji czasopisma.
3.    Nadesłane teksty są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów z za-chowaniem anonimowości autorów i recenzentów (tzw. „double-blind review process”).
4.    Recenzenci oceniają artykuł według kryteriów uwzględnionych w formularzu recenzji i na tej podstawie formułują jeden z następujących wniosków:
a)    opublikowanie opracowania w aktualnej postaci,
b)    opublikowanie opracowania po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji,
c)    opublikowanie opracowania po przeredagowaniu i ponownej recenzji,
d)    niedopuszczenie opracowania do publikacji.
5.    W przypadku sprzecznych opinii recenzentów Redakcja wyznacza trzeciego recenzenta (również z zachowaniem anonimowości) i dopiero po jego opinii podejmuje decyzję dotyczącą publikacji.
6.    Autorzy otrzymują recenzje w formie pisemnej z zachowaniem anonimowości recenzentów.
7.    Lista recenzentów jest publikowana raz w roku.