Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń

Publikacja Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” została przygotowana przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU oraz grupę ekspertów z firmy KPMG.

Opracowanie jest kontynuacją broszury z 2007 r., zawierającą opis potencjalnych ryzyk dla zakładów ubezpieczeń oraz propozycji działań minimalizujących poszczególne ryzyka. Zostało ono przygotowane w oparciu o ryzyka wynikające z dokumentów takich jak ORSA, BION oraz również ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wydawnictwo jest przeznaczone dla działów audytu, kontroli wewnętrznej oraz compliance zakładów ubezpieczeń.

Klasyfikacja ryzyk 2017