Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Izby, pracami PIU kieruje w pełni profesjonalny zarząd.

Członkowie Izby postanowili także, że struktura PIU oparta zostanie o model korporacyjny.
Funkcję rady nadzorczej PIU powierzono Komisji Rewizyjnej. Komisja nadzoruje prace Zarządu PIU.

Zarząd realizuje swoje zadania za pomocą Biura Izby. Biuro Izby zapewnia merytoryczną i administracyjną obsługę działań Zarządu.  Biuro jest swoistym centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne i nadzoruje współpracę z rynkiem oraz innymi instytucjami. Organizację i zasady działania Biura Izby określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.

Wsparciem merytorycznym dla Zarządu a także Członków PIU są działające stale Komisje, Podkomisje oraz Zespoły i Grupy Robocze.

Zarząd PIU

jgp

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu PIU

Do 2007 r. był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP S.A. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych.
Był między innymi wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Jest członkiem rady Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego. Włada biegle angielskim i francuskim.

yopdig3wslqr_m7dbca57c

Andrzej Maciążek, Wiceprezes Zarządu PIU

Od 2000 r. zawodowo związany z Polską Izbą Ubezpieczeń. Przed objęciem funkcji członka zarządu pełnił funkcję dyrektora Biura PIU. Od 1996 do 1999 roku pełnił funkcję prezesa zarządu TUiR Gwarant. Był jednym z inicjatorów powstania ATU – Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych S.A. – pierwszego zakładu ubezpieczeń powołanego w formie spółki akcyjnej na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z roku 1990. W ATU pełnił początkowo funkcję członka rady nadzorczej a następnie wiceprezesa zarządu towarzystwa. Po przejęciu towarzystwa przez nowego właściciela, pełnił w latach 1995-1996 funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń GERLING Polska S.A. W latach 1994-1996 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego).

Andrzej Maciążek jest fizykiem, absolwentem Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiedzę na temat ubezpieczeń zdobywał m.in. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Włada angielskim i rosyjskim.

Komisja rewizyjna PIU

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Anna Włodarczyk-Moczkowska – przewodnicząca
  • Sławomir Łopalewski
  • Piotr Narloch
  • Roman Pałac
  • Jarosław Parkot
  • Aneta Podyma
  • Ewa Stachura-Kruszewska
  • Piotr M. Śliwicki
  • Adam Uszpolewicz
  • Monika Woźniak-Makarska

Z Zarządem i Komisją Rewizyjną PIU współpracuje także Rada Konsultacyjna.
Jest ona ciałem doradczym w zakresie strategicznych kierunków działalności Izby,
promocji ubezpieczeń oraz wzmocnienia wizerunku środowiska ubezpieczeniowego.

Komisje, Podkomisje, Zespoły i Grupy Ekspertów