Organizacja

Polska Izba Ubezpieczeń jest ustawową organizacją samorządu branżowego.
Działa od 1990 r. Reprezentuje wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.

PIU wspiera ustawodawcę w kształtowaniu prawa ubezpieczeniowego i prowadzi wielostronny dialog na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Opiniuje akty prawne i zgłasza ich projekty. Reprezentuje rynek w pracach ustawodawczych.

 

PIU współpracuje z KNF, UFG, Rzecznikiem Finansowym, UOKiK, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, AIDA (Stowarzyszeniem Prawa Ubezpieczeniowego), Związkiem Banków Polskich oraz innymi izbami, związkami i stowarzyszeniami.

 

Izba wymienia informacje i współpracuje z instytucjami zagranicznymi, pracuje na rzecz prawa wspólnotowego. Prowadzi biuro PIU w Brukseli.

PIU upowszechnia dobre praktyki rynkowe, popularyzuje inicjatywy ubezpieczycieli (np. prewencyjne). Zwiększa świadomość ubezpieczeniową społeczeństwa. Popularyzuje wiedzę ubezpieczeniową w poradnikach i licznych publikacjach.

 

Dbając o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego Polska Izba Ubezpieczeń jako reprezentant ubezpieczycieli dokłada wszelkich starań w celu ochrony i polepszenia warunków ich funkcjonowania.

 

Polską Izbą Ubezpieczeń kieruje zarząd, którego prace nadzoruje Komisja Rewizyjna. Zadania Izby realizuje biuro, które jest centrum kompetencyjnym samorządu ubezpieczeniowego. Biuro organizuje prace komisji merytorycznych, prowadzi projekty wspierające procesy legislacyjne i nadzoruje współpracę z rynkiem oraz innymi instytucjami. Wsparciem merytorycznym dla zarządu, a także członków PIU, są działające stale komisje, podkomisje, grupy ekspertów oraz zespoły i grupy robocze. Pracują w nich pracownicy zakładów ubezpieczeń.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

 

Do 2008 r. wiceprezes, a od 2009 r. prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wcześniej, do 2007 r., był prezesem zarządu Polskiego Biura Podróży Orbis Travel. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek Canal Plus Cyfrowy oraz PBP S.A. Był członkiem rady nadzorczej spółki Robyg S.A. Pełnił również kierownicze funkcje w organizacjach branżowych i stowarzyszeniowych, m.in. był wiceprezesem Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezesem zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Turystyki przy PKPP „Lewiatan”. Od 1981 do 1998 r. mieszkał za granicą (w Anglii i Francji), gdzie kierował firmami transportowymi i turystycznymi.

Jan Grzegorz Prądzyński studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Od 1998 r. posiada licencję brokera ubezpieczeniowego. Włada biegle angielskim i francuskim.

Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU

 

Od 2000 r. zawodowo związany z Polską Izbą Ubezpieczeń. Przed objęciem funkcji członka zarządu pełnił funkcję dyrektora Biura PIU. Od 1996 do 1999 roku pełnił funkcję prezesa zarządu TUiR Gwarant. Był jednym z inicjatorów powstania ATU – Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych S.A. – pierwszego zakładu ubezpieczeń powołanego w formie spółki akcyjnej na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z roku 1990. W ATU pełnił początkowo funkcję członka rady nadzorczej a następnie wiceprezesa zarządu towarzystwa. Po przejęciu towarzystwa przez nowego właściciela, pełnił w latach 1995-1996 funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń GERLING Polska S.A. W latach 1994-1996 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (obecnie Akademii Leona Koźmińskiego).

Andrzej Maciążek jest fizykiem, absolwentem Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wiedzę na temat ubezpieczeń zdobywał m.in. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Włada angielskim i rosyjskim.

Aktualny skład Komisji na dzień 8 lipca 2024 r.

 

Anna Włodarczyk-Moczkowska – Przewodnicząca KR

Aneta Podyma – Wiceprzewodnicząca KR

Jarosław Bartkiewicz

Artur Borowiński

Grzegorz Buczkowski

Bartosz Grześkowiak

Jacek Kugacz

Marcin Kulawik

Jarosław Matusiewicz

Artur Olech

Jarosław Parkot

 

Komisje, podkomisje, grupy ekspertów, zespoły i grupy robocze

Odznaczenia państwowe i branżowe

Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Odznaczenia państwowe

W 2000 oraz 2005 roku, najwybitniejsi przedstawiciele rynku zostali uhonorowani orderami i odznaczeniami państwowymi przez prezydenta RP.

Odznaczenia branżowe

Odznaka “Za zasługi dla ubezpieczeń”

Odznakę „Za zasługi dla ubezpieczeń” PIU przyznaje osobom pracującym na rzecz ubezpieczeń, zatrudnionym w zakładach ubezpieczeń lub poza nimi, w instytucjach ubezpieczeniowych lub naukowych, w których zajmują się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach. Odznakę mogą otrzymać też osoby fizyczne lub prawne, krajowe i zagraniczne, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.