Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2017

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Spis treści:

Rozprawy naukowe

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy – Tadeusz Szumlicz
Abuzywność postanowień umownych w zakresie świadczeń oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego w treści umów ubezpieczenia na życie – Magdalena Szczepańska
Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla zaspokojenia roszczeń pacjentów – Diana Renata Bożek
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce – Tadeusz Dyr, Agata Jaździk-Osmólska, Małgorzata Kozłowska

Debiuty

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – Tomasz Jaworski
Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis – Anna Chojan

Sprawozdanie
Sprawozdanie z XI Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” (22–24 maja 2017) – Ilona Kwiecień

Recenzja
Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego – Teresa Bednarczyk