X edycja seminarium “Jakość Danych”

Ponad 100 osób gościło na X edycji seminarium z serii „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń”. Podczas seminarium zaprezentowano przykłady praktycznych problemów rozwiązań w związku z ograniczeniami na dostęp sektora ubezpieczeniowego do danych w procesach przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom referencyjności danych oraz dostępowi do rejestrów państwowych, możliwości głównie pod kątem weryfikacji jakości danych w systemach informacyjnych.

Wiele uwagi poświęcono kwestiom standardów bezpieczeństwa, tym razem kładąc nacisk na zachowanie ciągłości działania. Zaproponowano również wstępny etap prac nad Kodeksem Dobrych Praktyk Ochrony Danych w Ubezpieczeniach, wypracowanych przez Zespół przy Podkomisji Ochrony Danych i Standaryzacji Informacji PIU. W ramach tej problematyki szczególną uwagę poświęcono propozycjom wypracowania standardów udostępniania przez zakłady ubezpieczeń informacji zawierającej dane osobowe, stanowiące jednocześnie tajemnicę ubezpieczeniową.

Zaprezentowano również propozycję zmian legislacyjnych, doprecyzowujących i standaryzujących sposób realizacji funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto omówiono skutki praktyczne dla sektora ubezpieczeniowego z nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie dotyczącym wtórnego wykorzystania informacji z rejestrów publicznych.

Ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie Pana Ministra Wojciecha Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotyczące zakresu podmiotowego dostępu do rejestrów publicznych. Tradycyjnie zaprezentowano również stan prac nad podnoszeniem jakości danych w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych KNF.

Bardzo ważnym praktycznym sukcesem PIU jako centrum kompetencyjnego sektora ubezpieczeniowego w obszarze zarządzania jakością i standaryzacji informacji, jest trwałe zakorzenienie się traktowania kwestii referencyjności danych jako krytycznej osi konstrukcyjnej zarówno rejestrów publicznych, jak i systemów informacyjnych w zakładach ubezpieczeń. Rzutuje tu również na praktykę legislacyjną, w której w stosunku do kwestii referencyjności obecnie nie zadaje się już pytania „czy”, tylko „jak i kiedy”. Seminarium odbyło się 10 października br. Materiały z seminarium dostępne są poniżej.

 

Materiały z seminarium:

  1. Powitanie uczestników – Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU
  2. Zakres podmiotowy dostępu do rejestrów publicznych zawierających dane referencyjne – dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  3. Informacja o pracach prowadzonych w PIU nad kodeksem dobrych praktyk ochrony danych osobowych w ubezpieczeniach – Ambroży Wójcik, dr Stefan Szyszko
  4. Udostępnianie przez zakłady ubezpieczeń danych chronionych tajemnicą ubezpieczeniową: propozycja wstępna standaryzacji – Jacek Jurzyk
  5. Praktyczne negatywne skutki ograniczeń w dostępie do rejestrów referencyjnych i w wymianie danych między ZU dla efektywności działań antyfraudowych w zakładzie ubezpieczeń na przykładzie ERGO HESTIA – Paweł Zawadka, Zbigniew Stochowicz
  6. Propozycje SABI w zakresie doprecyzowania statusu, zasad współpracy oraz zakresu obowiązków ABI – Maciej Byczkowski, dr Grzegorz Sibiga, dr Stefan Szyszko
  7. Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej w prawie polskim – Xawery Konarski, dr Grzegorz Sibiga
  8. Problemy jakości w systemach długotrwałego składowania zasobów cyfrowych – prof. Bolesław Szafrański
  9. Zmiany w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych on-line – poprawą jakości weryfikacji danych – Jennifer Itani