Szukaj:
Aktualności
Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 36,6 mld zł

W 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 36,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń w 2016 r. 64,9 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę […]

Więcej
Aktualności
WU2017.3.2

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne Patryk Piątkowski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.2 Abstract Artykuł porusza problematykę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Autor dokonuje przeglądu aktów prawnych regulujących kwestie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia […]

Więcej
Aktualności
WU2017.3.1

W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim Eugeniusz Kowalewski Michał P. Ziemiak Michał Marszelewski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.1 Abstract Celem niniejszego artykułu jest próba wypracowania teoretycznego modelu ubezpieczenia gwarantującego nabywcom lokali (zwłaszcza mieszkalnych) ochronę w przypadku wystąpienia wad ukrytych. Rozważania […]

Więcej
Aktualności
WU2017.3.4

Kalkulowanie finansowych skutków szkody na osobie powstałej na skutek śmierci jednego z żywicieli gospodarstwa domowego Anna Jędrzychowska DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.4 Abstract Artykuł stanowi propozycję kalkulacji wielkość luki, która powstaje w budżecie gospodarstwa domowego po śmierci jednego z żywicieli. Luka ta pojawia […]

Więcej
Aktualności
WU2017.3.6

Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? Agnieszka Bernardelli DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.6 Abstract Niektóre produkty ubezpieczeniowe są w swojej konstrukcji stosunkowo uniwersalne i można je wykorzystać niezależnie od kraju, w którym się je […]

Więcej
Aktualności
WU2017.3.5

Prace pogłębiarskie – analiza możliwości wykorzystania ubezpieczenia jako narzędzia zabezpieczenia interesów stron kontraktu Bartosz Janik DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.2 Abstract Jednym z najważniejszych elementów podtrzymania konkurencyjności polskich portów jest stała realizacja przedsięwzięć poprawiających dostęp do portu od strony morza. Do takich przedsięwzięć […]

Więcej
Aktualności
WU2017.3.3

Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC Patryk Pawlak DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.3.3 Abstract W niniejszym artykule omówiono zagadnienie wzajemnych relacji podmiotów trójstronnego stosunku prawnego na tle ubezpieczenia OC. W szczególności zostały poruszone kwestie rozróżnienia długu i odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy szkody […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.1

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy Tadeusz Szumlicz DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.1 Abstract Artykuł prezentuje aspektowe podejście do opisania i wyjaśnienia systemu zabezpieczenia społecznego oraz udział w tym systemie publicznych funduszy socjalnych. Szczególną uwagę zwraca się na […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.7

Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis Anna Chojan DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.7 Abstract Jedną z czynności leżących u podstaw działalności ubezpieczeniowej jest odpowiednie wyznaczanie składek ubezpieczeniowych – w taki sposób, aby z zadanym prawdopodobieństwem wystarczyły na […]

Więcej
Aktualności
WU2017.2.6

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Tomasz Jaworski DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.2.5 Abstract Niniejszy artykuł stanowi analizę zjawiska dumpingu, występującego na rynku ubezpieczeń korporacyjnych w sektorze podmiotów publicznych. Przedmiotem pracy są umowy ubezpieczenia zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego, […]

Więcej