wu2022.1.7

Commentary on the judgment of the Supreme Court, Civil Chamber, of 15 January 2021, file reference V CSKP 201/21

Aneta Paleczna

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.1.7

Abstract

This commentary is an attempt to analyse the basis and scope of compensatory liability of an expert witness for a prepared expert opinion in the context of the judgment of the Supreme Court, Civil Chamber, of 15 January 2021 (file reference: V CSKP 201/21). The study contains considerations on the impact of an expert opinion prepared in court proceedings on the content of the decision delivered in the case. In this context, the role and procedural conduct of a party in the proceedings become especially vital, including the party’s exercise of its procedural rights and legal instruments allowing to questioning an expert witness’s opinion and the findings made by the expert in such opinion. A matter of equal importance is the question of the statute of limitation for claims asserted against an expert witness, particularly, the starting date of the 3-year period (Art. 4421 § 1 CC) and method of ascertaining the 20-year period (art. 4421 § 2 CC). In the summary, an attempt was made to specify practical consequences of adopting an expert witness’s liability as proposed by the Supreme Court in the judgment of 15 January 2021.

 

Keywords

liability of an expert witness; expert witness opinion; false opinion; indirectly injured party; civil liability insurance of an expert witness.

 

Full article

PDF

Bibliography

Bagińska E., Modele regulacji zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wybranych krajach europejskich, [in:] Z. Strus, K. Ortyński, J. Pokrzywniak (eds), Zadośćuczynienie po nowelizacji art. 446 Kodeks cywilnego na tle doświadczeń europejskich, Warszawa 2010

Budyn – Kulik M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2013 r., II AKa 92/13, LEX nr 1314694, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 3/ 2014

Dzierżanowska J., Studzińska J., Biegli w postępowaniu cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Warszawa 2019

Dzierżanowska J., Studzińska J., Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2/ 2015

Ereciński T., [in:] T. Ereciński (ed), Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz, cz. 1

Fras M., Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowana wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1/2021

Tyszkiewicz L., [in:] Filar (ed ), Kodeks karny, 2010

Gardocki L., Komentarz do kodeksu karnego, 2018, Legalis, nb. 25

Hendzel M., Charakter prawny i dopuszczalność jednostronnego odbioru przedmiotu świadczenia w umowie o roboty budowlane, „Studia Prawnoustrojowe” 48/2020

Jaegermann K., Kłys S., Rola biegłego w sądowym stosowaniu prawa, „Nowe Prawo” 11–12/1980

Jędruszuk Ł, Odpowiedzialność cywilna biegłego sądowego, „Temidum” 2/2014.

Kalinowski S., Biegły i jego opinia, Warszawa 1994.

Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975.

Kowalewski E., Dylematy prawne ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń, „Studia Iuridica Toruniensia” 7/ 2010.

Lanckoroński B., Odpowiedzialność za tzw. szkody pośrednie w polskim prawie cywilnym, [in:]

J. Jastrzębski (ed) Odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 2007

Łoś K., Ubezpieczenie OC biegłego sądowego, „Nieruchomości” 6/2008

Masłowski Z., [in:] Z. Resicha (ed), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1972 r.

Olejniczak A., Komentarz do art. 430 k.c., [in:] A. Kidyba (ed) Kodeks cywilny. Komentarz – tom III. Zobowiazania – część ogólna, LEX 2010.

Popiołek W., Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę <<pośrednią>> wyrządzoną przez spółkę zależną, [in:] Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko (eds), Rozprawy z prawa prywatnego i notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014.

Rybarczyk M., Biegły w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2001.

Stecki L., Problematyka odpowiedzialności za szkodę pośrednią, [in:] S. Sołtysiński (ed), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990.

Turek J., Rola biegłego we współczesnym procesie, Warszawa 2002.

Wałachowska M., Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej, Warszawa 2014.

Wąsek A., [in:] Górniok O., Hoc S.., Kalitowski M., Przyjemski S. M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A. (eds), Kodeks karny. Komentarz, t. I, art. 1 – 116, Warszawa 1999.

Wiak K., [in:] Grześkowiak A., Wiak K. (eds.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2021, nb 16, http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK-9.

Widła T., Biegły sądzony,[in:] Biegły w sądzie, Konferencja w 40. rocznicę śmierci prof. J. Sehna, Kraków 2005.

Widła T., Ocena dowodu z opinii biegłego – jednostkowa i finalna, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”,t. III/ 2000.

Widła T., Odpowiedzialność biegłego za wydanie nieprawidłowej opinii. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29.11.2019 r., V ACa 266/18, „Glosa” 2/2020

Widła T., Odpowiedzialność biegłych – nowe problemy, „Palestra” 7–8/ 2008

Widła T., Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego, „Palestra” 3–4 /2002

Winiarz J., Obowiązek naprawienia szkody, Warszawa 1970.

Włodyka S., Zagadnienie dowodowe w nowym Kodeksie postępowania cywilnego, „Nowe Prawo” 1/1966

Zienkiewicz D., Stosunek prawny łączący organ procesowy i biegłego, „Zeszyty Naukowe Śląskiej Akademii Medycznej” 4/1995