wu2022.1.2

Insurance triad – sum insured, value insured and indemnity according to Articles 824 and 824¹ of the Polish Civil Code

Dariusz Fuchs

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.1.2

Abstract

The text presents the issue of basic institutions of insurance law in relation to the issue of regulation, primarily according to Article 824 and Article 824 (1) of the Polish Civil Code. In the article also outlines the ways of interpretation and the scope of their application. It also takes into account the achievements of international law, pointing to the EU solutions, including the planned ones

 

Keywords

insurance contract, sum insured, multiple insurance, third party insurance, property insurance

 

Full article

PDF

Bibliography

Basedow J., Birds J., Clarke M., Cousy H., Heiss H., Loacker L. (eds), Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), 2nd Expand Edition, Köln 2016

Bucoń P., Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Warszawa 2008

Bukowska E., [in:] P. Czublun (ed), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Warszawa 2016

Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008

Dubis W., [in:] Gniewek E. (ed), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011

Fras M., Reżim prawny umowy reasekuracji – zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne, „Prawo Asekuracyjne” 4/2008

Fuchs D., komentarz do art. 824 kc, [in:] Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. (eds), Kontrakty w ubezpieczeniach, Warszawa 2020

Fuchs D., komentarz do art. 824¹ kc, [in:] Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. (eds), Kontrakty w ubezpieczeniach, Warszawa 2020

Fuchs D., komentarz do art. 826 k.c., [in:] Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. (eds), Kontrakty w ubezpieczeniach, Warszawa 2020

Fuchs D., Konsument w ubezpieczeniach. Szczególne unormowanie w europejskiej regulacji umowy ubezpieczenia, [in:] Momkiewicz J., Orlicki M. (eds), Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, Współczesne wyzwania, Warszawa 2015

Fuchs D., Łabno Z., Umowa ubezpieczenia (Zarys wykładu), [in:] Ogrodnik H. (ed), Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych, Katowice 2000

Fuchs D., Malik A., [in:] M. Habdas, M. Fras (eds), Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 3, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2018, komentarz do art. 411

Fuchs D., Ochrona ubezpieczeniowa a ochrona konsumencka, „Rozprawy ubezpieczeniowe” 1/2006

Fuchs D., Ochrona ubezpieczeniowa jako świadczenie główne ubezpieczyciela, „Prawo Asekuracyjne” 2/2006

Fuchs D., Restatement of European Insurance Contract Law a koncepcja polskiego kodeksu ubezpieczeń, [in:] Kowalewski E. (ed), O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń, Toruń 2009

Fuchs D., Szymański Ł., Boguska M., Zasady europejskiego prawa ubezpieczeń (ZEPU), [in:] Basedow J., Birds J., Clarke M., Cousy H., Heiss H., Loacker L. (eds), Principles of European Insurance Contract Law (PEICL), 2nd Expand Edition, Köln 2016

Fuchs D., Ubezpieczenia gospodarcze w obrocie lekami biologicznymi, [in:] M. Świerczyński (ed), Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, Warszawa 2016

Fuchs D., Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi PRICL (Project of Reinsurance Contract Law), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1/2019

Fuchs D., Umowa ubezpieczenia – umową wzajemną czy tylko dwustronnie zobowiązującą?, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, Nos 7, 8, 9/1995

Fuchs D., Zasady Europejskiego Kontraktowego Prawa Ubezpieczeniowego (PEICL) – bieżący stan prac nad projektem, paper for the conference Projektowane przepisy umowy ubezpieczenia w Kodeksie Cywilnym (reproduced text).

Grzybowski S., [in:] System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wrocław 1976

Heiss H., William O., The Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL), [in:] E. Bagińska, W.W. Mogilski, M. Wałachowska (eds), O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Toruń 2019

Jastrzębski J., O umownych modyfikacjach odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 3/2007

Kodeks cywilny. Komentarz, vol. 5, M. Habdas, M. Fras (eds), LEX

Kowalewski E., Fuchs D., Mogilski W.W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, ToruńBydgoszcz 2006

Kowalewski E., Serwach M., Kulancjaubezpieczeniowa, „Prawo Asekuracyjne” 3/2008

Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Bydgoszcz-Toruń 2002

Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Warszawa 2011,

Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016

Malinowska K., [in:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Volume II. Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów, Warszawa 2010

Orlicki M.,[in:] Orlicki M., Pokrzywniak J. (eds), Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008

Orlicki M.,[in:] Kidyba A. (ed), Kodeksowe umowy handlowych, Lex 2014

Orlicki M., O możliwości stosowania reguły proporcji przy niedoubezpieczeniu, „Prawo Asekuracyjne” 2/ 2011,

Orłowski C., Dopuszczalność stosowania zasady proporcji w sytuacji niedoubezpieczenia, „Monitor Ubezpieczeniowy” 50/2012

Ostrowska M., The Principles of Reinsurance Contract Law. Nowa jakość umów reasekuracji, „Prawo Asekuracyjne” 4/2020

Reps S., Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego w ubezpieczeniach obowiązkowych, „Prawo Asekuracyjne” 4/2005,

Sikorski G., [in]: Ciszewski J. (ed), Kodeks cywilny. Komentarz, ed. 2, Warszawa 2014, LEX Wałachowska M., W sprawie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do umowy ubezpieczenia obowiązkowego, [in:] E. Kowalewski, W.W. Mogilski (eds), System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, Toruń 2014

Wąsiewicz A., Nowakowski Z.K., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 1980

Żarnowiec Ł., Wpływ niedoubezpieczenia mienia na świadczenie ubezpieczyciela – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia