26 kwietnia 2022

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dołączają do systemu zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń

Autor: Ekspert Rynku Paweł Dygas

Od 2 sierpnia w ramach Solvency II system zarządzania ryzykiem będzie obejmował także ryzyka dla zrównoważonego rozwoju („ESG”). Ryzyka ESG będą uwzględniane zarówno przy ocenie inwestycji jak i przy badaniu adekwatności rezerw. Ich identyfikacja i ocena odbywać się będzie w ramach funkcji zarządzania ryzykiem i aktuarialnej.

Identyfikacja i ocena różnych kategorii ryzyka jest częścią systemu zarządzania ryzykiem w każdym zakładzie ubezpieczeń. Z tego względu dodanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do procesu zarządzania ryzykiem jest raczej jego dalszym rozwojem, a nie rewolucją. Nie należy więc oczekiwać, że powstaną dodatkowe niezależne procesy dotyczące samych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Ryzyko ESG dołącza do istniejących procesów

Podejście polegające na dołączaniu do istniejących procesów ryzyk dla zrównoważonego rozwoju ma szereg zalet:

  • W sposób naturalny ryzyka ESG są uwzględniane we wszystkich procesach w zakładach, bez konieczności budowania na nowo świadomości na temat samych procesów. Szkolenia mogą dotyczyć stricte ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, bez nauczania od podstaw całego podejścia do systemu zarządzania ryzykiem.
  • Zachowane jest spojrzenie na wszystkie rodzaje ryzyk. Zakłady rozpatrują zależności między wszystkimi ryzykami.
  • Nie ma zagrożenia, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostaną pominięte w jakimś istotnym procesie obejmującym identyfikację i ocenę ryzyka w zakładzie.
  • „Właścicielstwo” poszczególnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie jest przypisane tylko do jednej, wyspecjalizowanej jednostki, ale jest w zakresie odpowiedzialności poszczególnych jednostek biznesowych zakładów w ramach „pierwszej linii obrony”.
Testy warunków skrajnych

Zakłady oceniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie tylko jakościowo, ale też ilościowo. Ważnym elementem oceny ich wpływu na wypłacalność zakładów są testy warunków skrajnych KNF dla ryzyk zmian klimatu. Przygotowanie definicji tych stresów wspiera Zespół ds. zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Długoterminowe projekcje wypłacalności

Wśród wyzwań, jakie czekają wszystkie zakłady ubezpieczeń w Unii Europejskiej, warto zwrócić uwagę na sposób podejścia do analizy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w długoterminowych projekcjach wypłacalności. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju wymagają spojrzenia w istotnie dłuższej perspektywie (dziesięcio- lub wręcz kilkunastoletniej) niż horyzont przyjmowany normalnie do planowania finansowego.

Wsparcie zakładów ubezpieczeń

Poszczególne zakłady wypracowały już ogólne podejście do identyfikacji i oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Rolą Komisji ds. zarządzania ryzykiem, jako platformy wymiany najlepszych praktyk, będzie teraz wsparcie zakładów przy odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych aspektów ryzyk ESG.