11 lutego 2022

Nowa Komisja PIU odpowie na wyzwania w zarządzaniu ryzykiem

Autor: Ekspert Rynku Paweł Dygas

W Polskiej Izbie Ubezpieczeń zaczęła działać nowa Komisja ds. zarządzania ryzykiem. Jej członkami mogą być osoby nadzorujące funkcję zarządzania ryzykiem ze wszystkich zakładów ubezpieczeń. Obok wymiany najlepszych praktyk, Komisja będzie wskazywać nowe wyzwania dla zarządzania ryzykiem, opiniować legislacje i prowadzić dialog z KNF.
PIU zapewnia forum wymiany wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem dla wszystkich zakładów ubezpieczeń

Komisja będzie forum wymiany wiedzy dla wszystkich zakładów ubezpieczeń niezależnie od ich profilu i rozmiaru. W zależności od podejmowanego tematu, będziemy tworzyć grupy zainteresowanych ekspertów pracujących nad danym zagadnieniem. Pierwsza inicjatywa ekspertów już wystartowała – jest to wymiana informacji jakościowej na temat incydentów realizacji ryzyka operacyjnego.

Niestabilność zewnętrzna największym wyzwaniem dla Funkcji Zarzadzania Ryzykiem na lata 2022-2024

Na pierwsze posiedzenie Komisji zaproszona została Daria Ringwelska-Ładak, zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk w UKNF. Jako jedno z największych wyzwań wskazała niestabilność środowiska zewnętrznego i trudność modelowania przyszłości. Istotnymi ryzykami w nadchodzących latach będą też ryzyka klimatyczne i katastroficzne. Warto też mieć na uwadze ryzyka „zarażenia” występujące między poszczególnymi sektorami, w szczególności współzależność sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Planowane zmiany w Solvency II będą skutkować coraz większym naciskiem na system zarządzania ryzykiem i własną ocenę ryzyka oraz wypłacalności (ORSA). Dotychczasowe podejście zostanie w szczególności rozszerzone na analizy makroekonomiczne i raporty dotyczące płynności. Innym ważnym obszarem jest kwestia cyberbezpieczeństwa i rosnąca rola nowych technologii. Nie możemy też zapominać o istotnych kwestiach związanych ze zdrowiem i konieczną odpowiedzią na ryzyka z tym związane, zwłaszcza po pandemii, gdy zaciągnęliśmy dług zdrowotny.

ESG – zaangażować należy całą organizację, a nie tylko funkcję zarządzania ryzykiem

Jednym z pierwszych tematów na posiedzeniach Komisji będzie wymiana najlepszych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. Należy jednak pamiętać, że zagadnienia ESG (z ang. Environmental, Social, and Governance) obejmują wymogami całościowo zakłady ubezpieczeń, nie tylko ze strony zarządzania ryzykiem, ale też raportowania, produktów i operacji. Dodatkowo, obok aspektów związanych ze zmianami klimatu („E”), należy pamiętać o pozostałych literach: społecznej odpowiedzialności („S”) i ładzie korporacyjnym („G”).

 

Paweł Dygas – matematyk, na poziomie strategicznym zarządza ryzykiem, bezpieczeństwem i antyfraudem w grupie UNIQA w Polsce. Z rynkiem finansowym związany o 2008, pracę w UNIQA rozpoczął w 2012 w Austrii, od 2016 w UNIQA w Polsce – obecnie dyrektor Departamentu Kontroli, Bezpieczeństwa, Ryzyka i Antyfraudu w UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A. oraz członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w UNIQA TFI S.A.