11 października 2019

Współpraca z EIOPA – powinniśmy dzielić się opiniami

Autor: Iwona Szczęsna

Na treść prawa unijnego trzeba wpływać od samego początku, czyli od podjęcia pierwszych prac koncepcyjnych. Tylko takie podejście jest skuteczne. Włączenie się w tworzenie prawa w późniejszych etapach może już niewiele zmienić. Dlatego publiczne konsultacje organizowane przez europejskie instytucje są dla nas kluczowe. A nasza współpraca z EIOPA bardzo cenna. Co jest na agendzie? Jakie informacje musimy jeszcze pozyskać z rynku?

Jak wnosimy polską perspektywę do prac nad regulacjami UE prowadzonymi przez EIOPA?

Współpraca z EIOPA – konsultacje i spotkania

Gabriel Bernardino, przewodniczący EIOPA podczas Kongresu PIU w Sopocie w tym roku zachęcił nas nie tylko do aktywności w Brukseli, ale też we Frankfurcie nad Menem. To bardzo dobra rada, właśnie tak zaczynają się prace nad wieloma europejskimi aktami prawnymi. Nie tylko w Brukseli, ale też tam, gdzie siedziby mają ważne dla danej branży instytucje. Te organizują konsultacje społeczne, odbywają się spotkania dwustronne. Właśnie tam nasze opinie są bezcenne.

Jesteśmy szóstym co do wielkości krajem Unii Europejskiej, największym krajem Europy Środkowo-Wschodniej. EIOPA chce wiedzieć, jakie specyficzne problemy są na danym rynku, co myślimy o danej regulacji, co się u nas sprawdza, a co nie. Na takie uwagi później już zwykle nie ma miejsca i czasu, a przede wszystkim, później, na kolejnych etapach tworzenia unijnego prawa, trudniej już się z uwagami przebić. W Europie trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie, jeżeli chcemy brać aktywny udział w tworzeniu prawa. EIOPA to jest to miejsce, a organizowane przez nią konsultacje, to ten czas. Co więc wnosimy w bieżące sprawy?

Współpraca z EIOPA – publiczne konsultacje EIOPA dot. zrównoważonego finansowania

W lipcu br. EIOPA otrzymała od PIU stanowisko w sprawie konsultowanej porady EIOPA dla Komisji Europejskiej na temat włączenia zasad równoważnego finansowania do Wypłacalności II. 30 września EIOPA opublikowała ostateczną treść opinii.

Popieramy podejście EIOPA, że system SII nie stawia barier dla zrównoważonego finansowania, przez co nie ma konieczności zmiany zasad wyceny aktywów i zobowiązań czy wymogów kapitałowych. Jednocześnie uważamy, że zrównoważone finansowanie nie powinno również podważać zasady ostrożnego inwestora zawartej w dyrektywie S II. Inwestycje i decyzje ubezpieczeniowe powinny przede wszystkim opierać się na właściwej analizie ryzyka.

Ubezpieczyciele podlegają regulacjom ostrożnościowym, które zobowiązują ich do szacowania ryzyka i generowania określonych stóp zwrotu dla ubezpieczających. Uwzględnianie czynników ESG w uderwrittingu, politykach inwestycyjnych, czy raportowaniu jest ważne, ale regulacje nie powinny w sztuczny sposób wprowadzać ich do systemu SII, który już dziś jest systemem na bazie ryzyka. Jednocześnie istotne jest, aby czynniki ESG na co dzień towarzyszyły działalności ubezpieczeniowej, żeby stopniowo weszły nam w krwiobieg.

Publiczne Konsultacje EIOPA dot. outsorcingu usług do chmury obliczeniowej

Do końca września br. przekazaliśmy stanowisko PIU dot. wytycznych EIOPA na temat outsorcingu usług do chmury obliczeniowej.

Zachęcamy EIOPA do dialogu z dostawcami usług w chmurze. Ważne, by dostawcy takich usług przestrzegali wytycznych EIOPA dla ubezpieczycieli. Istotne jest też zapewnienie, że nie wzrosną przez to ceny usług dla zakładów ubezpieczeń w UE. W szczególności chodzi o wytyczne dot. audytu, wymogów sprawozdawczych lub określenia istotności działań, które mają być zlecone na zewnątrz. W ciągu najbliższych kilku lat doświadczymy zastąpienia rozwiązań „na miejscu” usługami opartymi wyłącznie na chmurze (usługi SaaS, PaaS).

Dlatego też wytyczne EIOPA nie powinny ograniczać dostępu zakładów ubezpieczeń do usług w chmurze poprzez ustanowienie zbędnych wymagań, które czasem nie są dostosowane do treści innych aktów prawnych UE i wytycznych skierowanych do pozostałych sektorów rynku finansowego. Ponadto w przypadku grup kapitałowych koszty zostaną pomnożone przez obowiązek zgłaszania tych samych danych organowi nadzorczemu w każdym kraju UE, w szczególności ze względu na różnice interpretacyjne. Branża postuluje również certyfikację dostawców usług, gdyż w ten sposób najłatwiej byłoby usługodawcom i usługobiorcom sprostać oczekiwaniom regulatora. Takie rozwiązanie byłoby także efektywne kosztowo.

Publiczne konsultacje EIOPA dot. zasad wynagradzania

Równolegle analizowaliśmy wytyczne sektorowe dot. systemów wynagradzania, w celu zgłoszenia konstruktywnych postulatów do konsultowanej opinii EIOPA dot. zasad wynagradzania.

Wprowadzenie opinii EIOPA może mieć istotny wpływ na zasady wynagradzania członków zarządów zakładów ubezpieczeń, rad nadzorczych, kluczowych funkcji oraz pracowników mających materialny wpływ na profil ryzyka zakładu ubezpieczeń, których wynagrodzenie zmienne przekracza 50 000 EUR i reprezentującego więcej niż ¼ wynagrodzenia rocznego. Opinia ustanowi dodatkowe kryteria oceny zasad wynagradzania przez organ nadzoru, które nie wynikają wprost z regulacji ubezpieczeniowych. Polityka wynagrodzeń powinna przyczyniać się do właściwej strategii biznesowej, długoterminowych interesów i trwałości firmy i nie powinna być związana w całości, ani głównie z celami krótkoterminowymi. Niemniej, w naszej opinii, EIOPA powinna zaproponować zmianę przepisów dotyczących zasad wynagradzania np. w ramach rewizji Wypłacalności II, zamiast proponować wybrane rozwiązania z sektora bankowego, bez dokonania wnikliwej oceny wpływu proponowanych zmian.

Współpraca z EIOPA – namawiamy innych do poparcia naszych postulatów

W ramach współpracy z EIOPA aktywnie uczestniczymy w organizowanych spotkaniach z rynkiem. Ostatnio w publicznym przesłuchaniu dot. pierwszej fali konsultacji dot. raportowania i ujawnień wg Wypłacalności II. Podczas spotkania mogliśmy podzielić się z EIOPA wstępnymi uwagami, które przekażemy pisemnie do 18 października br. Zachęcaliśmy też pozostałych uczestników spotkania do poparcia naszych postulatów w ich stanowiskach.

Ekspercki głos doradczy w panelach eksperckich

W skład panelu ekspertów ds. PEPP (ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny) wszedł Piotr Wrzesiński, ekspert analityk PIU. Głównym zadaniem panelu jest wsparcie EIOPA w przygotowaniu aktów wykonawczych do Rozporządzenia PEPP. W panelu znalazło się tylko trzech przedstawicieli Europy Środkowo-Wschodniej i niewielu reprezentantów branży ubezpieczeniowej (dominuje rynek kapitałowy).

Najbliższe konsultacje EIOPA

Obecnie PIU opracowuje odpowiedź na kolejne konsultacje EIOPA:

Razem możemy więcej!

To dopiero pół roku naszej aktywności na forach europejskich. Dzieje się tu bardzo dużo – a będzie jeszcze więcej. Staramy się być jak najbardziej skuteczni, by przede wszystkim to, co robimy przekładało się na tworzenie w Polsce przyjaznego otoczenia prawnego – tj. takiego, które pozwoli na stabilny rozwój polskiego rynku ubezpieczeń i oferowanie klientom dopasowanej do ich potrzeb ochrony ubezpieczeniowej. W tym wszystkim jednak potrzebujemy wkładu ekspertów z rynku, Waszego wkładu. To jest niezbędne. Szczególnie cenne są przykłady, gdzie regulacje nie zadziałały, gdzie stoją w sprzeczności ze swoimi celami czy logiką. Doceniamy także pomysły na alternatywne rozwiązania dla problematycznych przepisów.

Zachęcam do kontaktu i podzielenia się opiniami dot. projektowanych nowych regulacji, a także identyfikowanych przez Was barier w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej. Tu znajdziecie wszelkie dane kontaktowe: https://piu.org.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/