Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2021

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Okładka

Spis  treści

Artykuły naukowe:
1. Paweł Wajda – Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 1286/2014 – wybrane aspekty proceduralnoprawne

2. Michał Romanowski, Piotr Haiduk – Ocena przepisów poświęconych funkcjonowaniu Rad Nadzorczych w związku z projektem ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

3. Michał Romanowski, Piotr Haiduk – Ocena projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

4. Grzegorz Suliński – W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki partnerskiej adwokatów

5. Kazimierz Ortyński, Jacek Wołoszyn – Efektywność techniczna zakładów ubezpieczeń w dziale ubezpieczeń non-life

6. Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Joanna Rutecka-Góra – Wpływ poziomu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w Polsce

7. Mateusz Kosmol – Odszkodowanie kosztorysowe a nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia

GLOSY:

8. Jakub Sewerynik – Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku, sygn. III CZP 31/19. Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie nad poszkodowanym, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia