Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2011

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0), a publikujący w czasopiśmie Autorzy – zachowując wszelkie prawa autorskie – akceptują warunki licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego “Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 1/2011.

Spis treści:

Nowe idee i polemiki:

W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową – Tadeusz Szumlicz

Rozprawy naukowe:

Uprawnienie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym do pojazdu zastępczego – ujęcie prawnoporównawcze – Eugeniusz Kowalewski
Stypizowane stany faktyczne, w których refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest adekwatna – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
Polski system ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa – uwagi de lege ferenda – Jolanta Gajda
Obowiązkowe ubezpieczenie pacjentów od następstw zdarzeń medycznych – Eugeniusz Kowalewski
Kilka uwag o technice tworzenia ogólnych warunków ubezpieczenia – Marcin Orlicki
Aktywność inwestycyjna europejskich ubezpieczycieli na tle globalnego kryzysu finansowego – Sylwia Bożek
Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dla potrzeb bilansowych oraz oceny wypłacalności – Marzanna Lament
Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych – modelowanie ryzyka oraz produktów cz. 2 – Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel
Możliwe ekonomiczne skutki podwyższenia limitu prędkości na drogach w Polsce – Mirosław Szreder, Ewa Wycinka

Recenzje:

Recenzja książki pt. „Der Gruppenversicherungsvertrag – Grundlagen und ausgewählte Problemfelder“ („Umowa ubezpieczenia grupowego – podstawy i wybrane problemy“), Fabian Herdter, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2010, ss. 218 – Marcin Orlicki