21 marca 2019
/

Practical problems associated with the implementation of Solvency II and the new Insurance and Reinsurance Activity Act on the example of the Article 172 of this act (Praktyczne problemy związane z implementacją dyrektywy Solvency II oraz nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na przykładzie art. 172 tej ustawy) – Jerzy Oppeln-Bronikowski

Self-insurance as a formula for risk management – a new perspective (Samoubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem – nowa perspektywa) – Romuald Holly, Ernie Greszta

Looking for reasons of insurance cover gap in SME’s activity (Poszukiwanie przyczyn ubezpieczeniowej luki pokrycia ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro – Romuald Holly, Katarzyna Kędzior

Mutual insurance companies on the Polish insurance market — the current situation, opportunities not taken and perspectives for development (selected issues) (Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – obecna sytuacja, niewykorzystane szanse i możliwości rozwoju (wybrane zagadnienia) – Marietta Janowicz-Lomott

Financial and insurance literacy in Poland (Świadomość finansowa i ubezpieczeniowa w Polsce) – Marcin Kawiński, Piotr Majewski

Usage-Based Insurance: the concept and study of available analyses (Usage-Based Insurance. Koncepcja i studium dotychczasowych analiz) – Łukasz Kuryłowicz

Insurance transparency and protection regime under the Insurance Distribution Directive (Transparentność ubezpieczeniowa i reżim ochronny na gruncie dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń) – Katarzyna Malinowska

Risk culture and the factors of its formation (Kultura ryzyka i czynniki ją kształtujące) – Adam Śliwiński, Liuba Klapkiv

Provision of legal services in Poland – free legal aid and legal expenses insurance as selected objects of the recent regulation (Świadczenie pomocy prawnej w Polsce – nieodpłatna pomoc prawna oraz ubezpieczenia ochrony prawnej jako wybrane zagadnienia ostatnich regulacji ustawowych – Szymon Szmak

Czech Private Pension System: A Review (Prywatny system emerytalny w Czechach) – Jaroslav Vostatek

The Polish Financial Supervision Authority’s power to order the sale of shares in a domestic insurance company within a prescribed period – a few remarks and practical insights (Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego do nakazu zbycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie – kilka wątpliwości i uwag praktycznych) – Paweł Wajda