Abstrakty/Abstracts 4/2016

Practical problems associated with the implementation of Solvency II and the new Insurance and Reinsurance Activity Act on the example of the Article 172 of this act (Praktyczne problemy związane z implementacją dyrektywy Solvency II oraz nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na przykładzie art. 172 tej ustawy) – Jerzy Oppeln-Bronikowski

Self-insurance as a formula for risk management – a new perspective (Samoubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem – nowa perspektywa) – Romuald Holly, Ernie Greszta

Looking for reasons of insurance cover gap in SME’s activity (Poszukiwanie przyczyn ubezpieczeniowej luki pokrycia ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw średnich, małych i mikro – Romuald Holly, Katarzyna Kędzior

Mutual insurance companies on the Polish insurance market — the current situation, opportunities not taken and perspectives for development (selected issues) (Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – obecna sytuacja, niewykorzystane szanse i możliwości rozwoju (wybrane zagadnienia) – Marietta Janowicz-Lomott

Financial and insurance literacy in Poland (Świadomość finansowa i ubezpieczeniowa w Polsce) – Marcin Kawiński, Piotr Majewski

Usage-Based Insurance: the concept and study of available analyses (Usage-Based Insurance. Koncepcja i studium dotychczasowych analiz) – Łukasz Kuryłowicz

Insurance transparency and protection regime under the Insurance Distribution Directive (Transparentność ubezpieczeniowa i reżim ochronny na gruncie dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń) – Katarzyna Malinowska

Risk culture and the factors of its formation (Kultura ryzyka i czynniki ją kształtujące) – Adam Śliwiński, Liuba Klapkiv

Provision of legal services in Poland – free legal aid and legal expenses insurance as selected objects of the recent regulation (Świadczenie pomocy prawnej w Polsce – nieodpłatna pomoc prawna oraz ubezpieczenia ochrony prawnej jako wybrane zagadnienia ostatnich regulacji ustawowych – Szymon Szmak

Czech Private Pension System: A Review (Prywatny system emerytalny w Czechach) – Jaroslav Vostatek

The Polish Financial Supervision Authority’s power to order the sale of shares in a domestic insurance company within a prescribed period – a few remarks and practical insights (Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego do nakazu zbycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie – kilka wątpliwości i uwag praktycznych) – Paweł Wajda