Abstrakty/Abstracts 2/2016

Abstakty/Abstracts „Wiadomości Ubezpieczeniowe”/”Insurance Review” 2/2016

Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie a ubezpieczenia upraw (Climatic risks in agriculture and crop insurance) – Zuzanna Czekaj

Perspektywa konfliktu interesów a problem ryzyka działalności ubezpieczeniowej (Insurers’ risk-taking from the perspective of conflict of interests) Anna Doś, Monika Wieczorek-Kosmala

Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce (The functioning of subsidized crop insurance in Poland) – Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa

Prokura łączna mieszana w zakładzie ubezpieczeń (A joint mixed proxy in the insurance company) – Agnieszka Kot

Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – wybrane aspekty (Administrative proceedings on permission from the Polish Financial Supervision Authority for the execution of insurance and reinsurance activities – selected aspects) – Paweł Wajda, Beata Kozłowska-Chyła

Kooperencja agentów ubezpieczeniowych (The coopetition of insurance agents) – Iwona Krymarys

Jakie zmiany dla polskiego rynku ubezpieczeń przyniesie Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń? (What changes will the Directive on insurance distribution bring to the Polish insurance market?) – Beata Mrozowska-Bartkiewicz

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2016 – ocena z perspektywy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (Investment funds participation in households savings in Poland in 2006–2016 – review from the perspective of supplementary pension system) – Tomasz Orlik

Czy świadczenie wykupu w umowach z UFK jest świadczeniem głównym? (Is the surrender benefit in unit-linked contracts the main benefit?) – Michał Romanowski

Ocena podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty (An evaluation of PZU against other institutions of the insurance market) – Aldona Standar, Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Glosa do Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15 (Commentary on Supreme Court resolution of 19th May 2016, case no. III CZP 63/15, adopted by 7 judges) – Józef Zych