Abstrakty/Abstracts 3/2020

Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka – Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 roku (Assessment of the criteria adopted by the Polish Financial Supervision Authority in the Methodology for assessing the suitability of the members of the bodies of supervised entities 2020)

Sebastian Kowalski- Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Penal laws in the act on Employee Capital Plans)

Szymon Szmak -Prawo do swobodnego wyboru prawnika (pełnomocnika) przez ubezpieczającego w postępowaniu mediacyjnym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja 2020 r. w sprawie C 667/18 (Insured person’s right freely to choose a lawyer in mediation proceedings – comments on the judgment of the Court of Justice of may 14, 2020 in case C‐667/18)

Anna Wilk – Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu mechanicznego z wykorzystaniem aukcji internetowej (Valuation of the amount of total damage in vehicle through internet auctions)

Mateusz Kaźmierczak – Praktyczne problemy działania polskiego systemu alternatywnego dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (effectiveness of the polish alternative Patient compensation system)

Paweł Grzembka – Regres ubezpieczeniowy – zagadnienia wybrane (Insurance subrogation – selected issues)

Okładka

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Ocena kryteriów przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych z 2020 roku – Michał Romanowski, Katarzyna Zarzycka
Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych – Sebastian Kowalski
Prawo do swobodnego wyboru prawnika (pełnomocnika) przez ubezpieczającego w postępowaniu mediacyjnym – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja 2020 r. w sprawie C-667/18 – Szymon Szmak
Wycena wysokości szkody całkowitej pojazdu mechanicznego z wykorzystaniem aukcji internetowej – Anna Wilk
Praktyczne problemy działania polskiego systemu alternatywnego dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych – Mateusz Kaźmierczak
Regres ubezpieczeniowy – zagadnienia wybrane – Paweł Grzembka

Abstakty/Abstracts

Mariusz Fras – Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia (The analysis of the customer’s needs in the light of conclusion of contracts for the next insurance period)

Paweł Wajda – Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) [Prerequisites (directives) for administrative sanctions imposed on a domestic insurance undertakings (part II)]

Malwina Lemkowska – Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój (Functions of private insurance and sustainable development)

Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski – Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu (Vat issues in compensations from compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners for damages to vehicles being leased)

Wiktor Podsiadło – Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/19 (Commentary to the judgment of the Voivodeship administrative Court in Bydgoszcz of 22 January 2020 no. I SA / Bd 655/19)

Karol Rębisz – Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) (Gloss to resolution of the supreme Court of 2 September 2019, court file no. III CZP 99/18)

Dorota Maśniak – Recenzja, Bartosz Kucharski Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019, 605 stron (Review)

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia – Mariusz Fras
Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) – Paweł Wajda
Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój – Malwina Lemkowska
Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu – Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski

Glosy:
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/19 – Wiktor Podsiadło
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) – Karol Rębisz

Recenzja:
Bartosz Kucharski – Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019, 605 stron – Dorota Maśniak

ABSTRAKTY/ABSTRACTS

Paweł Wajda – Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne (Obligation to ensure insurance premium adequacy – legal aspect)

Paweł Wajda – Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część I) Prerequisites (directives) for administrative sanctions imposed on a domestic insurance undertakings (part I)]

Jakub Oleszczak – Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company (The passenger as an insured person under the compulsory motor vehicle insurance – consequences of the judgement of European Court of Justice in case C-648/17 BTA Baltic Insurance Company)

Aneta Paleczna – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. V CSK 163/16 (Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 24 January 2017, Court file no. V CSK 163/16)

Konrad Balcerowski – Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 ( Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 28 June 2017, Court File No. IV CSK 542/16)

Mariusz Fras – Katarzyna Malinowska Space Insurance. International Legal Aspects. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 472 strony (Review)

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne – Paweł Wajda
Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część I) – Paweł Wajda
Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company – Jakub Oleszczak

Glosy:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. V CSK 163/16 – Aneta Paleczna
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 – Konrad Balcerowski

Recenzje:
Katarzyna Malinowska Space Insurance. International Legal Aspects. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 472 strony – Mariusz Fras

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch
Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dobie pojazdów autonomicznych – analiza brytyjskiej ustawy o pojazdach autonomicznych oraz elektrycznych) – Michał Marynowski
Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts (Subrogacja Funduszu Gwarancyjnego i odpowiedzialność osób, które nie wykupiły ubezpieczenia obowiązkowego: potwierdzenie przeważającej opinii sądów portugalskich) – Maria Inês de Oliveira Martins
Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States (Podniesienie minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: studium przypadku ze Stanów Zjednoczonych) – Christopher J. Robinette, Dani Wachtel
Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) [Damage assessment in cases where the damaged vehicle has been repaired by the injured party – in light of the Supreme Court’s decision of 7 December 2018 (III CZP 51/18)]- Mateusz Kaźmierczak

Contents:

Articles:
Product liability for autonomous vehicles – Bernhard A. Koch
Autonomously driving cars and the law in Germany – Ulrich Magnus
Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 – Michał Marynowski
Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts – Maria Inês de Oliveira Martins

Insurance practice and policy:
Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States – Christopher J. Robinette, Dani Wachtel

Case commentary:
Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) – Mateusz Kaźmierczak

Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Impact of the general clauses on the process of insurance contract conclusion in the light of the Act on Insurance Distribution) – Ewa Bagińska

Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych (Processing of personal data by insurance intermediaries) – Jan Byrski

Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie powiązania pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Prohibited personal connections and close links of insurance intermediaries in the Act on Insurance Distribution) – Monika Szaraniec

Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – ocena stanu obowiązującego i postulaty interpretacyjne (The normative duty to provide general terms of insurance – interpretative postulates in the light of current regulation) – Dariusz Fuchs, Adam Malik

Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek (Insurance contract for the subject of the lease as a contract for someone else’s account) – Anna Patalon-Jurczyk

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18)( Gloss to resolution of the Supreme Court of August 10, 2018 (III CZP 13/18) – Michał P. Ziemiak

Spis treści
Profesor Jan Łopuski (1917–2019). Sylwetka i dorobek – Eugeniusz Kowalewski, Władysław W. Mogilski, Michał P. Ziemiak

Rozprawy naukowe
Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – Ewa Bagińska
Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych – Jan Byrski
Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie powiązania pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – Monika Szaraniec
Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – ocena stanu obowiązującego i postulaty interpretacyjne – Dariusz Fuchs, Adam Malik
Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek – Anna Patalon-Jurczyk

Glosy
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18) – Michał P. Ziemiak