Abstakty/Abstracts

Mariusz Fras – Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia (The analysis of the customer’s needs in the light of conclusion of contracts for the next insurance period)

Paweł Wajda – Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) [Prerequisites (directives) for administrative sanctions imposed on a domestic insurance undertakings (part II)]

Malwina Lemkowska – Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój (Functions of private insurance and sustainable development)

Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski – Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu (Vat issues in compensations from compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners for damages to vehicles being leased)

Wiktor Podsiadło – Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/19 (Commentary to the judgment of the Voivodeship administrative Court in Bydgoszcz of 22 January 2020 no. I SA / Bd 655/19)

Karol Rębisz – Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) (Gloss to resolution of the supreme Court of 2 September 2019, court file no. III CZP 99/18)

Dorota Maśniak – Recenzja, Bartosz Kucharski Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019, 605 stron (Review)

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
Analiza potrzeb klienta przy zawieraniu umowy na kolejny okres ubezpieczenia – Mariusz Fras
Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część II) – Paweł Wajda
Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój – Malwina Lemkowska
Problematyka VAT w odszkodowaniach wypłacanych z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w pojazdach będących przedmiotem leasingu – Michał P. Ziemiak, Patryk Piątkowski

Glosy:
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 22 stycznia 2020 roku sygn. I SA/Bd 655/19 – Wiktor Podsiadło
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 roku (III CZP 99/18) – Karol Rębisz

Recenzja:
Bartosz Kucharski – Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019, 605 stron – Dorota Maśniak

ABSTRAKTY/ABSTRACTS

Paweł Wajda – Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne (Obligation to ensure insurance premium adequacy – legal aspect)

Paweł Wajda – Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część I) Prerequisites (directives) for administrative sanctions imposed on a domestic insurance undertakings (part I)]

Jakub Oleszczak – Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company (The passenger as an insured person under the compulsory motor vehicle insurance – consequences of the judgement of European Court of Justice in case C-648/17 BTA Baltic Insurance Company)

Aneta Paleczna – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. V CSK 163/16 (Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 24 January 2017, Court file no. V CSK 163/16)

Konrad Balcerowski – Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 ( Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 28 June 2017, Court File No. IV CSK 542/16)

Mariusz Fras – Katarzyna Malinowska Space Insurance. International Legal Aspects. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 472 strony (Review)

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności składki – aspekty prawne – Paweł Wajda
Przesłanki (dyrektywy) wymiaru administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na krajowy zakład ubezpieczeń (część I) – Paweł Wajda
Pasażer jako ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – konsekwencje wyroku TSUE w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company – Jakub Oleszczak

Glosy:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. V CSK 163/16 – Aneta Paleczna
Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16 – Konrad Balcerowski

Recenzje:
Katarzyna Malinowska Space Insurance. International Legal Aspects. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 472 strony – Mariusz Fras

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch
Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dobie pojazdów autonomicznych – analiza brytyjskiej ustawy o pojazdach autonomicznych oraz elektrycznych) – Michał Marynowski
Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts (Subrogacja Funduszu Gwarancyjnego i odpowiedzialność osób, które nie wykupiły ubezpieczenia obowiązkowego: potwierdzenie przeważającej opinii sądów portugalskich) – Maria Inês de Oliveira Martins
Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States (Podniesienie minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: studium przypadku ze Stanów Zjednoczonych) – Christopher J. Robinette, Dani Wachtel
Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) [Damage assessment in cases where the damaged vehicle has been repaired by the injured party – in light of the Supreme Court’s decision of 7 December 2018 (III CZP 51/18)]- Mateusz Kaźmierczak

Contents:

Articles:
Product liability for autonomous vehicles – Bernhard A. Koch
Autonomously driving cars and the law in Germany – Ulrich Magnus
Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 – Michał Marynowski
Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts – Maria Inês de Oliveira Martins

Insurance practice and policy:
Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States – Christopher J. Robinette, Dani Wachtel

Case commentary:
Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) – Mateusz Kaźmierczak

Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Impact of the general clauses on the process of insurance contract conclusion in the light of the Act on Insurance Distribution) – Ewa Bagińska

Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych (Processing of personal data by insurance intermediaries) – Jan Byrski

Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie powiązania pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Prohibited personal connections and close links of insurance intermediaries in the Act on Insurance Distribution) – Monika Szaraniec

Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – ocena stanu obowiązującego i postulaty interpretacyjne (The normative duty to provide general terms of insurance – interpretative postulates in the light of current regulation) – Dariusz Fuchs, Adam Malik

Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek (Insurance contract for the subject of the lease as a contract for someone else’s account) – Anna Patalon-Jurczyk

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18)( Gloss to resolution of the Supreme Court of August 10, 2018 (III CZP 13/18) – Michał P. Ziemiak

Spis treści
Profesor Jan Łopuski (1917–2019). Sylwetka i dorobek – Eugeniusz Kowalewski, Władysław W. Mogilski, Michał P. Ziemiak

Rozprawy naukowe
Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – Ewa Bagińska
Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych – Jan Byrski
Zakazane powiązania podmiotowe i bliskie powiązania pośredników ubezpieczeniowych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – Monika Szaraniec
Normatywny obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia – ocena stanu obowiązującego i postulaty interpretacyjne – Dariusz Fuchs, Adam Malik
Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek – Anna Patalon-Jurczyk

Glosy
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18) – Michał P. Ziemiak

Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń (Division of duties among distributors during the process of concluding an insurance contract. Documenting the fulfillment of statutory obligations related to insurance distribution) – Marcin Orlicki
Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Multi-agent in the light of insurance distribution act) – Jakub Pokrzywniak
Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie (Analysis of customer needs in life insurance) – Magdalena Szczepańska
Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia wybrane (Remuneration of insurance intermediary in the context of insurance distribution act. Selected issues) – Michał P. Ziemiak
Ustandaryzowane dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Możliwe interpretacje w kontekście pojęcia produktu ubezpieczeniowego (Standardised insurance product information document. Possible interpretation in the context of „insurance product” term) – Jakub Nawracała
Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu w sektorze ubezpieczeń (Strategies of counteracting the systemic risk in the insurance sector) – Katarzyna Chojecka

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń – Marcin Orlicki
Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – Jakub Pokrzywniak
Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie – Magdalena Szczepańska
Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia wybrane – Michał P. Ziemiak
Ustandaryzowane dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Możliwe interpretacje w kontekście pojęcia produktu ubezpieczeniowego – Jakub Nawracała
Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu w sektorze ubezpieczeń – Katarzyna Chojecka