Zapraszamy do lektury raportu „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, stworzonego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę Accenture. Patronat honorowy nad publikacją objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce

W imieniu Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej PIU, zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją komisji pt. „Program audytu – zarządzanie zmianą IT”. Obecna publikacja jest kontynuacją opublikowanych na wiosnę br. planów audytu, dotyczących zarządzania siecią własną sprzedaży, outsourcingu oraz zarządzania skargami i reklamacjami. Obecna publikacja zachowuje podobną formę szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Jednocześnie przypominamy, że intencją autorów jest przekazanie materiału, który jest propozycją w przeprowadzeniu audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące działalność zakładów ubezpieczeń, zaprezentowane programy są tylko i wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tego obszaru.

Spis treści

Rozprawy naukowe:

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (Część II) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego – Ewa Bagińska
Problematyka stosowania art. 819 § 1 k.c. do roszczenia o świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Magdalena Szczepańska
Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. Case study – Julia Stanek
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach grupowych za śmierć będącą następstwem tzw. choroby istniejącej przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową – Dawid Rogoziński

Glosy:

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn., I ACa 760/16 – Mirosław Nesterowicz

Praktyka i polityka ubezpieczeniowa:

Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawności – Dorota M. Fal
Thriving in a changing world – opportunities and challenges for private health insurance companies – Tobias Schneider

Spis treści:
70 lat Wiadomości Ubezpieczeniowych. Od Redakcji – Tadeusz Szumlicz

Rozprawy naukowe:
Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (wnioski dla Polski) – Wojciech Sieczkowski
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców polskich w zakresie ryzyka środowiskowego – wyniki badań – Aleksandra Hęćka
Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium od ubezpieczającego? – Marcin Wojtkowiak
Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów – Ryszard Pukała
Spółki branży ubezpieczeniowej w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Arkadiusz W. Szymanek, Tomasz K. Wiśniewski
System kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC p.p.m.) typu Pay As You Drive – Maciej Leciejewski

Recenzja:
Józef Zych Zadośćuczynienie. Komu? Kiedy? Ile? Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2017, 471 stron – Piotr Leśniewski

Sprawozdanie:
Sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Ewolucja ubezpieczeń – doświadczenia i wyzwania” – Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska

 

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat oraz opublikowanego na jesieni 2017 r. materiału pt.: „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów w poszczególnych obszarach, w formie szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności audytowych.

Autorzy opracowania

Pismo przewodnie

Outsourcing

Skargi i reklamacje

Zarządzanie siecią własną

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, na gospodarkę i na przedsiębiorstwa. Polscy ubezpieczyciele dają dwóm milionom Polaków dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, chronią 1,7 bln zł majątku firm i tworzą 225 tys. miejsc pracy w gospodarce. Raport PIU to pierwsze tego typu opracowanie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raport – wersja pełna
Raport – wersja skrócona
Report – English version

Potencjał w gospodarce
Ubezpieczenia oddziałują nie tylko bezpośrednio na człowieka, przejmując na siebie ochronę jego zdrowia, życia i majątku. Są także kluczowym składnikiem gospodarki. Jak wynika z raportu, przygotowanego przez PIU wspólnie z firmą doradczą Deloitte, ubezpieczyciele tworzą w Polsce aż 225 tys. etatów, z czego prawie 200 tys. w branżach innych niż ubezpieczenia. Miejsca pracy tworzone są przede wszystkim w handlu i naprawie pojazdów, czy finansach i nieruchomościach. Powstają one nie tylko dzięki wypłatom odszkodowań, ale także m.in. zakupom czy inwestycjom ubezpieczycieli.

Ochrona domów i mieszkań polskich rodzin
Choć na tle krajów Europy Zachodniej nasza skłonność do ubezpieczania się jest wciąż niska, to świadomość zagrożeń, dotyczących zdrowia, życia i mienia stale rośnie. W 2016 r. około 60 proc. domów i mieszkań było objętych ochroną od skutków żywiołów. Zapewniona przez ubezpieczycieli ochrona przed ogniem, eksplozjami i żywiołami dała w 2016 r. aż 1,3 mld zł pomocy poprzez odszkodowania. Dodatkowo wypłacono 1,5 mld zł za m.in. za szkody spowodowane przez grad, mróz, a także wszelkiego typu kradzieże.
– Bez ubezpieczeń jakość naszego życia spadłaby diametralnie. Przy każdym wypadku losowym musielibyśmy naruszać nasze oszczędności, a spora część tych zdarzeń przewyższa kosztami oszczędności przeciętnego  Polaka  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ochrona życia, zdrowia i emerytury
W 2016 r. aż 4,5 mln osób otrzymało świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie. To kluczowe wsparcie dla rodzin w obliczu największych tragedii, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny. Ubezpieczenia na życie mają też istotną funkcję w budowaniu oszczędności długoterminowych. Regularnie oszczędzając, możemy zwiększyć swoją emeryturę nawet o 25 proc. Jest to ważne tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości będziemy przeżywać na emeryturze aż 23 lata. W kontekście zmian demograficznych, kluczowe jest też jak najdłuższe życie w dobrym zdrowiu. Dzięki ubezpieczycielom 2 mln Polaków może korzystać z prywatnych ubezpieczeń, zapewniając sobie szybki dostęp do lekarza i nowoczesnej diagnostyki.
Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” pokazuje, że ubezpieczenia to nie tylko istotna część polskiej gospodarki, generująca 225 tys. miejsc pracy, ale też instytucja zaufania publicznego, która pełni istotne funkcje społeczne, które będą coraz ważniejsze wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Ochrona w transporcie i podróży
Najpowszechniejszymi w Polsce ubezpieczeniami są polisy komunikacyjne. Ubezpieczyciele wypłacają rocznie 12 mld zł za szkody w związku z wypadkami, kolizjami i kradzieżami pojazdów. Własnymi autami (choć nie tylko autami) coraz częściej poruszamy się też za granicą. W 2017 r. wakacje poza Polską spędziło aż 4,2 mln osób. Z raportu PIU i Deloitte wynika, że stajemy się coraz bardziej świadomymi turystami. Koszt wypłaconych w 2016 r. świadczeń turystycznych wyniósł około 170 mln zł. Kwota ta pokrywała koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych.

Mniejsze ryzyko w prowadzeniu firmy
Sektor ubezpieczeniowy to oczywiście nie tylko ochrona prywatnego majątku, ale też ubezpieczenia majątkowe i finansowe dla firm. W 2016 r. ubezpieczyciele obejmowali ochroną obrót firm wart 460 mld zł, czyli równowartość jednej czwartej gospodarki Polski. Wraz z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw, wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach. W zeszłym roku ubezpieczone było ponad 114 mld zł polskiego eksportu. Ubezpieczeniem jest też objęte 60 proc. majątku polskich firm. Suma ubezpieczenia całego majątku przedsiębiorstw w naszym kraju wynosi aż 1,7 bln zł. Raport PIU i Deloitte to pierwsze opracowanie, pokazujące tę wartość.

Pełna wersja raportu jest dostępna także na stronie internetowej dziekiubezpieczeniom.pl.

Raport został stworzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte. Może być cytowany, pod warunkiem podania źródła. Przedrukowywanie, tłumaczenie i adaptacja raportu do indywidualnych potrzeb wymaga zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne – Patryk Piątkowski
Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC – Patryk Pawlak
Kalkulowanie finansowych skutków szkody na osobie powstałej na skutek śmierci jednego z żywicieli gospodarstwa domowego – Anna Jędrzychowska

Debiuty:
Prace pogłębiarskie – analiza możliwości wykorzystania ubezpieczenia jako narzędzia zabezpieczenia interesów stron kontraktu – Bartosz Janik
Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? – Agnieszka Bernardelli

Sprawozdanie:
Relacja ze wspólnego posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń z okazji 10-lecia powstania Komitetu Nauk o Finansach PAN – Piotr Bolibok, Jan Koleśnik, Jacek Lisowski

Publikacja Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” została przygotowana przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU oraz grupę ekspertów z firmy KPMG.

Opracowanie jest kontynuacją broszury z 2007 r., zawierającą opis potencjalnych ryzyk dla zakładów ubezpieczeń oraz propozycji działań minimalizujących poszczególne ryzyka. Zostało ono przygotowane w oparciu o ryzyka wynikające z dokumentów takich jak ORSA, BION oraz również ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wydawnictwo jest przeznaczone dla działów audytu, kontroli wewnętrznej oraz compliance zakładów ubezpieczeń.

Klasyfikacja ryzyk 2017

Spis treści:

Rozprawy naukowe

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy – Tadeusz Szumlicz
Abuzywność postanowień umownych w zakresie świadczeń oraz definiowania wypadku ubezpieczeniowego w treści umów ubezpieczenia na życie – Magdalena Szczepańska
Czynniki warunkujące posiadanie dobrowolnych oszczędności emerytalnych przez gospodarstwa domowe w Polsce – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Wykorzystanie rozwiązań ubezpieczeniowych dla zaspokojenia roszczeń pacjentów – Diana Renata Bożek
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej i w Polsce – Tadeusz Dyr, Agata Jaździk-Osmólska, Małgorzata Kozłowska

Debiuty

Problem dumpingu w umowach ubezpieczenia zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – Tomasz Jaworski
Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis – Anna Chojan

Sprawozdanie
Sprawozdanie z XI Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” (22–24 maja 2017) – Ilona Kwiecień

Recenzja
Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego – Teresa Bednarczyk

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej. Wskazania do leczenia rehabilitacyjnego w systemie prywatnym”.
Niniejsze opracowanie jest rozszerzeniem referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej 13 grudnia 2016 r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
Konferencję otworzyła Dorota M. Fal, Doradca Zarządu PIU, która podniosła kwestię sposobu działania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Rodzaje rehabilitacji powypadkowej omówiła prof. dr n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, która podkreśliła znaczenie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej w powrocie poszkodowanego do zdrowia i życia codziennego.
Głos zabrała także dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, która omówiła znaczenie rehabilitacji w ograniczaniu niepełnosprawności i podniosła zagadnienie standardów rehabilitacji istniejących w Polsce.
W dalszej części spotkania głos zabrała dr hab. n. med. Joanna Bugajska – Kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, która omówiła wskazania do leczenia i rehabilitacji u osób po wypadkach.
Zwieńczeniem konferencji był wykład mec. Łukasza Wilmy, który w aspekcie uchwały SN z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącej kosztów leczenia i rehabilitacji, zaprezentował optykę procesową i zasadność pokrywania kosztów leczenia prywatnego przez zakłady ubezpieczeń w świetle orzecznictwa sądowego.

Aktualne zasady finansowania procedur medycznych, w tym rehabilitacji, w systemie publicznej opieki zdrowotnej.