Spis treści

Rozprawy naukowe:
Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe – Dorota Sylwestrzak
Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance – Barbara Marlewska
Bezskuteczność a nieważność niedozwolonych postanowień umownych w umowach ubezpieczenia – Aleksandra Wojciechowska
Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu – Natalia Szydłowska
Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu mechanicznego w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy – Adrian Wasielewski

Glosy:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., I ACa 817/15 – Mirosław Nesterowicz

Praktyka i polityka ubezpieczeniowa:
Rola funkcji compliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń – Wojciech Paś

Spis treści

Rozprawy naukowe:

Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń – Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Wojciech Grabowski
Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności – Paulina Wyszyńska-Ślufińska
Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji „nowego ładu dla konsumentów” – Hanna Misiak
Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego – Artur Gruszczyński
Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń – przegląd orzecznictwa – Katarzyna Chojecka, Katarzyna Wiśniewska

Glosy:

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej – Paulina Górna

Konferencje:

„De-Mystifying InsurTech: a Legal and Regulatory View”. Sprawozdanie z VII Konferencji AIDA Europe, Warszawa, 12–13 kwietnia 2018 roku – Dorota Maśniak

Zapraszamy do lektury raportu „Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce”, stworzonego przez Polską Izbę Ubezpieczeń i firmę Accenture. Patronat honorowy nad publikacją objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

Cyfryzacja sektora ubezpieczeń w Polsce

W imieniu Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej PIU, zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją komisji pt. „Program audytu – zarządzanie zmianą IT”. Obecna publikacja jest kontynuacją opublikowanych na wiosnę br. planów audytu, dotyczących zarządzania siecią własną sprzedaży, outsourcingu oraz zarządzania skargami i reklamacjami. Obecna publikacja zachowuje podobną formę szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Jednocześnie przypominamy, że intencją autorów jest przekazanie materiału, który jest propozycją w przeprowadzeniu audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące działalność zakładów ubezpieczeń, zaprezentowane programy są tylko i wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tego obszaru.

Spis treści

Rozprawy naukowe:

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (Część II) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego – Ewa Bagińska
Problematyka stosowania art. 819 § 1 k.c. do roszczenia o świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Magdalena Szczepańska
Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. Case study – Julia Stanek
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach grupowych za śmierć będącą następstwem tzw. choroby istniejącej przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową – Dawid Rogoziński

Glosy:

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn., I ACa 760/16 – Mirosław Nesterowicz

Praktyka i polityka ubezpieczeniowa:

Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawności – Dorota M. Fal
Thriving in a changing world – opportunities and challenges for private health insurance companies – Tobias Schneider

Spis treści:
70 lat Wiadomości Ubezpieczeniowych. Od Redakcji – Tadeusz Szumlicz

Rozprawy naukowe:
Behawioralne aspekty decyzji dotyczących dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego (wnioski dla Polski) – Wojciech Sieczkowski
Determinanty rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców polskich w zakresie ryzyka środowiskowego – wyniki badań – Aleksandra Hęćka
Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego – prowizja od ubezpieczyciela czy honorarium od ubezpieczającego? – Marcin Wojtkowiak
Ubezpieczalność ryzyka działalności start-upów – Ryszard Pukała
Spółki branży ubezpieczeniowej w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Arkadiusz W. Szymanek, Tomasz K. Wiśniewski
System kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC p.p.m.) typu Pay As You Drive – Maciej Leciejewski

Recenzja:
Józef Zych Zadośćuczynienie. Komu? Kiedy? Ile? Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2017, 471 stron – Piotr Leśniewski

Sprawozdanie:
Sprawozdanie z Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Ewolucja ubezpieczeń – doświadczenia i wyzwania” – Renata Pajewska-Kwaśny, Ilona Tomaszewska

 

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat oraz opublikowanego na jesieni 2017 r. materiału pt.: „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów w poszczególnych obszarach, w formie szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności audytowych.

Autorzy opracowania

Pismo przewodnie

Outsourcing

Skargi i reklamacje

Zarządzanie siecią własną

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, na gospodarkę i na przedsiębiorstwa. Polscy ubezpieczyciele dają dwóm milionom Polaków dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, chronią 1,7 bln zł majątku firm i tworzą 225 tys. miejsc pracy w gospodarce. Raport PIU to pierwsze tego typu opracowanie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raport – wersja pełna
Raport – wersja skrócona
Report – English version

Potencjał w gospodarce
Ubezpieczenia oddziałują nie tylko bezpośrednio na człowieka, przejmując na siebie ochronę jego zdrowia, życia i majątku. Są także kluczowym składnikiem gospodarki. Jak wynika z raportu, przygotowanego przez PIU wspólnie z firmą doradczą Deloitte, ubezpieczyciele tworzą w Polsce aż 225 tys. etatów, z czego prawie 200 tys. w branżach innych niż ubezpieczenia. Miejsca pracy tworzone są przede wszystkim w handlu i naprawie pojazdów, czy finansach i nieruchomościach. Powstają one nie tylko dzięki wypłatom odszkodowań, ale także m.in. zakupom czy inwestycjom ubezpieczycieli.

Ochrona domów i mieszkań polskich rodzin
Choć na tle krajów Europy Zachodniej nasza skłonność do ubezpieczania się jest wciąż niska, to świadomość zagrożeń, dotyczących zdrowia, życia i mienia stale rośnie. W 2016 r. około 60 proc. domów i mieszkań było objętych ochroną od skutków żywiołów. Zapewniona przez ubezpieczycieli ochrona przed ogniem, eksplozjami i żywiołami dała w 2016 r. aż 1,3 mld zł pomocy poprzez odszkodowania. Dodatkowo wypłacono 1,5 mld zł za m.in. za szkody spowodowane przez grad, mróz, a także wszelkiego typu kradzieże.
– Bez ubezpieczeń jakość naszego życia spadłaby diametralnie. Przy każdym wypadku losowym musielibyśmy naruszać nasze oszczędności, a spora część tych zdarzeń przewyższa kosztami oszczędności przeciętnego  Polaka  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ochrona życia, zdrowia i emerytury
W 2016 r. aż 4,5 mln osób otrzymało świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie. To kluczowe wsparcie dla rodzin w obliczu największych tragedii, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny. Ubezpieczenia na życie mają też istotną funkcję w budowaniu oszczędności długoterminowych. Regularnie oszczędzając, możemy zwiększyć swoją emeryturę nawet o 25 proc. Jest to ważne tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości będziemy przeżywać na emeryturze aż 23 lata. W kontekście zmian demograficznych, kluczowe jest też jak najdłuższe życie w dobrym zdrowiu. Dzięki ubezpieczycielom 2 mln Polaków może korzystać z prywatnych ubezpieczeń, zapewniając sobie szybki dostęp do lekarza i nowoczesnej diagnostyki.
Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” pokazuje, że ubezpieczenia to nie tylko istotna część polskiej gospodarki, generująca 225 tys. miejsc pracy, ale też instytucja zaufania publicznego, która pełni istotne funkcje społeczne, które będą coraz ważniejsze wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Ochrona w transporcie i podróży
Najpowszechniejszymi w Polsce ubezpieczeniami są polisy komunikacyjne. Ubezpieczyciele wypłacają rocznie 12 mld zł za szkody w związku z wypadkami, kolizjami i kradzieżami pojazdów. Własnymi autami (choć nie tylko autami) coraz częściej poruszamy się też za granicą. W 2017 r. wakacje poza Polską spędziło aż 4,2 mln osób. Z raportu PIU i Deloitte wynika, że stajemy się coraz bardziej świadomymi turystami. Koszt wypłaconych w 2016 r. świadczeń turystycznych wyniósł około 170 mln zł. Kwota ta pokrywała koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych.

Mniejsze ryzyko w prowadzeniu firmy
Sektor ubezpieczeniowy to oczywiście nie tylko ochrona prywatnego majątku, ale też ubezpieczenia majątkowe i finansowe dla firm. W 2016 r. ubezpieczyciele obejmowali ochroną obrót firm wart 460 mld zł, czyli równowartość jednej czwartej gospodarki Polski. Wraz z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw, wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach. W zeszłym roku ubezpieczone było ponad 114 mld zł polskiego eksportu. Ubezpieczeniem jest też objęte 60 proc. majątku polskich firm. Suma ubezpieczenia całego majątku przedsiębiorstw w naszym kraju wynosi aż 1,7 bln zł. Raport PIU i Deloitte to pierwsze opracowanie, pokazujące tę wartość.

Pełna wersja raportu jest dostępna także na stronie internetowej dziekiubezpieczeniom.pl.

Raport został stworzony przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte. Może być cytowany, pod warunkiem podania źródła. Przedrukowywanie, tłumaczenie i adaptacja raportu do indywidualnych potrzeb wymaga zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków od wad ukrytych w obrocie deweloperskim – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego – uwagi krytyczne – Patryk Piątkowski
Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC – Patryk Pawlak
Kalkulowanie finansowych skutków szkody na osobie powstałej na skutek śmierci jednego z żywicieli gospodarstwa domowego – Anna Jędrzychowska

Debiuty:
Prace pogłębiarskie – analiza możliwości wykorzystania ubezpieczenia jako narzędzia zabezpieczenia interesów stron kontraktu – Bartosz Janik
Japońskie ubezpieczenie od fałszywego oskarżenia o molestowanie w środkach komunikacji miejskiej – innowacja czy marketing? – Agnieszka Bernardelli

Sprawozdanie:
Relacja ze wspólnego posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń z okazji 10-lecia powstania Komitetu Nauk o Finansach PAN – Piotr Bolibok, Jan Koleśnik, Jacek Lisowski

Publikacja Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń” została przygotowana przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU oraz grupę ekspertów z firmy KPMG.

Opracowanie jest kontynuacją broszury z 2007 r., zawierającą opis potencjalnych ryzyk dla zakładów ubezpieczeń oraz propozycji działań minimalizujących poszczególne ryzyka. Zostało ono przygotowane w oparciu o ryzyka wynikające z dokumentów takich jak ORSA, BION oraz również ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wydawnictwo jest przeznaczone dla działów audytu, kontroli wewnętrznej oraz compliance zakładów ubezpieczeń.

Klasyfikacja ryzyk 2017