Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń (Division of duties among distributors during the process of concluding an insurance contract. Documenting the fulfillment of statutory obligations related to insurance distribution) – Marcin Orlicki
Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Multi-agent in the light of insurance distribution act) – Jakub Pokrzywniak
Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie (Analysis of customer needs in life insurance) – Magdalena Szczepańska
Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia wybrane (Remuneration of insurance intermediary in the context of insurance distribution act. Selected issues) – Michał P. Ziemiak
Ustandaryzowane dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Możliwe interpretacje w kontekście pojęcia produktu ubezpieczeniowego (Standardised insurance product information document. Possible interpretation in the context of „insurance product” term) – Jakub Nawracała
Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu w sektorze ubezpieczeń (Strategies of counteracting the systemic risk in the insurance sector) – Katarzyna Chojecka

Spis treści:

Rozprawy naukowe:
Rozkład obowiązków pomiędzy dystrybutorów w procesie zawierania umowy ubezpieczenia. Dokumentowanie realizacji obowiązków ustawowych związanych z dystrybucją ubezpieczeń – Marcin Orlicki
Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń – Jakub Pokrzywniak
Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie – Magdalena Szczepańska
Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego w kontekście ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zagadnienia wybrane – Michał P. Ziemiak
Ustandaryzowane dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Możliwe interpretacje w kontekście pojęcia produktu ubezpieczeniowego – Jakub Nawracała
Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu w sektorze ubezpieczeń – Katarzyna Chojecka

 

Podstawy odpowiedzialności cywilnej krajowych organów nadzoru finansowego w świetle doświadczeń zagranicznych (An overview of the civil liability framework of national financial supervisors in the light of foreign experience) – Ewa Bagińska
Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law) (Project of reinsurance Contract Law [Harmonization of contract reinsurance law on an international scale in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law) – Dariusz Fuchs
Ubezpieczenie kosztów świadczeń medycyny pracy (Occupational Health Insurance Services) – Jakub Orlicz
Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w reżimie Solvency II (Analysis of solvency of mutual insurance companies under the Solvency II regime) – Rafał Matuła
Kompensacja następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych (Compensation of the consequences of accidents caused by movement of autonomous cars in The United States)
– Katarzyna Wałdoch

Glosa aprobująca do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygn. akt III CZP 114/16 (OSNC 2017 nr 12 poz. 130) (Commentary on Supreme Court resolution of 20th June 2017, case no. III CZP 114/14 (OSNC 2017 no 12, 130), adopted by 7 judges – on the damage caused by a dog used by a farmer on the agricultural farm in the light of the article 50 para. 1 of the compulsory liability insurance, Polish Guarantee Fund and Polish Motor Insurers’ Bureau act) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Spis treści:

Jubileusz pracy naukowej Profesora Eugeniusza Kowalewskiego – Ewa Bagińska, Władysław Wojciech Mogilski, Monika Wałachowska

Rozprawy naukowe:
Podstawy odpowiedzialności cywilnej krajowych organów nadzoru finansowego w świetle doświadczeń zagranicznych – Ewa Bagińska
Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law) – Dariusz Fuchs
Kompensacja następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych – Katarzyna Wałdoch
Ubezpieczenie kosztów świadczeń medycyny pracy – Jakub Orlicz
Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w reżimie Solvency II – Rafał Matuła

Glosy:
Glosa aprobująca do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygn. akt III CZP 114/16 (OSNC 2017 nr 12 poz. 130) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną publikacją Podkomisji pt. „Programy Audytu”. W tej edycji opublikowane zostały kolejne trzy propozycje obszarów do przeprowadzenia audytów. Są to:

Obecna publikacja jest kontynuacją opublikowanych w zeszłym roku planów audytu, dotyczących zarządzania siecią własną sprzedaży, outsourcingu oraz zarządzania skargami i reklamacjami oraz zarządzania zmianami w IT. Obecna publikacja zachowuje podobną formę szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów.  Przypominamy, że intencją autorów jest przekazanie materiału, który jest propozycją przeprowadzenia audytu tego obszaru. Ze względu na wielkość poszczególnych zakładów ubezpieczeń, różnice organizacyjne lub strukturalne oraz inne czynniki determinujące działalność zakładów ubezpieczeń, zaprezentowane programy są tylko i wyłącznie propozycją do wykorzystania do przeprowadzenia audytu tych obszarów. Przygotowując ten materiał i przekazując go mamy nadzieję, że okaże się on pomocny w usprawnieniu pracy. Jednocześnie informujemy, że w najbliższej przyszłości planowane jest opublikowanie kolejnych programów audytu.

Zapraszamy do lektury raportu „Finansowanie opieki zdrowotnej pracowników”. Raport dowodzi, że uporządkowanie prywatnych wydatków na zdrowie oraz zapewnienie pracownikom lepszej opieki zdrowotnej przyniesie korzyści całemu społeczeństwu. Może też pozytywnie wpłynąć na finanse publiczne. Według danych Narodowego Rachunku Zdrowia, wydatki prywatne na ochronę zdrowia wyniosły w 2015 r. ponad 34,2 mld zł, czyli 1,9 proc. PKB. To stanowiło ponad 30 proc. wydatków ogółem. Wg ekspertów w 2017 r. wydatki prywatne wyniosły już niemal 49 mld zł. Znacząca część tych pieniędzy wydawana jest nieefektywnie.

<RAPORT>

Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu (The outline of the process of analyzing the requirements and needs of the client in the light of the Act on insurance distribution) – Anna Czajkowska

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie punitive damages w prawie amerykańskim (Civil liability insurance coverage for punitive damages in US law) – Izabela Adrych-Brzezińska

Zdarzenie a wypadek ubezpieczeniowy – uwagi na tle konstrukcji przestępstwa tzw. oszustwa asekuracyjnego (Incident and insurance accident – comments on the construction of the so-called insurance fraud) – Maja Sikorska

Klauzule wyłączające ochronę ubezpieczeniową w konsumenckiej umowie ubezpieczenia ochrony prawnej – uwagi na tle wyroku niemieckiego Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof) z 4 lipca 2018 roku (Clauses excluding the insurance cover in a consumer legal expenses insurance contract – comments on the judgment of German Federal Court of Justice Bundesgerichtshof) of 4 July 2018) – Szymon Szmak

Granice pojęcia ruchu pojazdu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company (The scope of the concept of vehicle movement under the regulations of the European Union Law concerning compulsory insurance against civil liability – referring to the judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-648/17 BTA Baltic Insurance Company) – Kinga Konieczna

Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach ubezpieczeniowych w latach 2014–2016 (The review of the European case law in the area of insurance law – for years 2014–2016 – selected judgements) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Rola funkcjicompliance w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń (The role of compliance function in compliance risk management in an insurance company in the context of the functioning and organization of this function in the structures of an insurance company) – Wojciech Paś

Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy (The subrogation of the TPL insurer against the holder of a motor vehicle in the context of detaining his driving license) – Adrian Wasielewski

Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance (The right to be forgotten – evolution of French normative model of risk disclosure duties in bancassurance sector) – Barbara Marlewska

Gminne spółki komunalne a pośrednictwo ubezpieczeniowe (Commune council companies but the insurance agency) – Dorota Sylwestrzak

Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu (The bank as entitled to a claim under the insurance contract concluded as collateral for the loan) – Natalia Szydłowska

Bezskuteczność a nieważność niedozwolonych postanowień umownych w umowach ubezpieczenia (Ineffectiveness and invalidity of unfair contract terms in insurance contracts) – Aleksandra Wojciechowska

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., I ACa 817/15 (Commentary on the judgement of the Court od Appeal in Białystok, dated March 9th 2016, case no. I Aca 817/15) – Mirosław Nesterowicz

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 245/15 – Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestników podczas wycieczki fakultatywnej (A gloss on the judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 6 May 2015, (Court File No. I ACa 245/15 – Responsibility of the travel agency for the death of participants during an optional trip) – Paulina Górna

Przeniesienie wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego (Transfer of rights arising from the contract of property insurance) – Artur Gruszczyński

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji „nowego ładu dla konsumentów” (The concept of collective interests of consumers in the Directive 2009/22/EC and in the proposal of „The New Deal for Consumers”) – Hanna Misiak

Bliskie powiązania między agentem ubezpieczeniowym a innymi podmiotami w świetle ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Close links between insurance intermediaries (agents) and other entities in the light of the act of 15 December 2017 on insurance distribution) – Michał Romanowski, Piotr Haiduk, Wojciech Grabowski

Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu mienia posiadanego na innej podstawie niż prawo własności (Insurable insurance as a prerequisite of the property insurance if the insured does not own the property) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń – przegląd orzecznictwa (Pecuniary compensation for harm of persons closest to idectly injured and the liability of insurance companies – overview of the judicature) – Katarzyna Chojecka, Katarzyna Wiśniewska

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego (Legal ramifications of the failure to timely respond to the client’s complaint in the financial services sector) – Ewa Bagińska

Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawności (Importance of ICF Classification in disability’s description) – Dorota M. Fal

Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (część II) (The complaint law and insurance business) – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach grupowych za śmierć będącą następstwem tzw. choroby istniejącej przed objęciem ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową (Insurer’s liability exclusion in a group life insurance for a death caused by a pre – existing condition) – Dawid Rogoziński

Thriving in a changing world – opportunities and challenges for private health insurance companies – Tobias Schneider

Uznanie roszczenia przez zakład ubezpieczeń. Case study (Claim adjusting by the insurance company. Case study) – Julia Stanek

Problematyka stosowania art. 819 § 1 k.c. do roszczenia o świadczenie wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (The issue of the application of Article 819 § 1 Civil Code to a redemption claim in the unit-linked life insurance contract) – Magdalena Szczepańska

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn., I ACa 760/16 (Commentary on the judgement of the Court of Appeal in Katowice, dated 26th January 2017, case no. I Aca 760/16 (Mirosław Nesterowicz)