WU2021.1.4

Sytuacja prawna ubezpieczyciela OC jako współdłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Piotr Kempiński
Michał Olejniczak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.1.4

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi próbę opisania wpływu, jaki może wywrzeć postępowanie restrukturyza-cyjne ubezpieczającego nasytuację prawną ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Autorzy poruszyli kwestie charakteru wierzytelności odszkodowawczej wpostępowaniu restrukturyzacyjnym, współuczestnictwa ubezpieczyciela wdługu poddawanego restrukturyzacji ubezpieczającego oraz in-stytucji regresu nietypowego wpostępowaniu restrukturyzacyjnym. Wskazana problematyka nie była dotychczas przedmiotem analizy wliteraturze naukowej.Kluczowym zagadnieniem poruszonym wniniejszym artykule sąlosy odpowiedzialności ubez-pieczyciela pozatwierdzeniu układu, wktórym wierzyciele zadecydowali oredukcji wierzytelności odszkodowawczej. Materia ta została omówiona zuwzględnieniem analizy akcesoryjnego charak-teru odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Autorzy dokonali wtym zakresie omówienia stanowisk orzecznictwa idoktryny, przytaczając zarazem nowy argument dotyczący przedmiotu ubezpieczenia OC iopowiadając się zateorią pełnej akcesoryjności.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie OC, odpowiedzialność cywilna, akcesoryjność, regres nietypowy, po-stępowanie restrukturyzacyjne

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2019.Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, Koch A. [red.], CH Beck, Warszawa 2008.Byczko S., Interes ubezpieczeniowy aobowiązek spełnienia świadczenia ubezpieczyciela wumo-wie ubezpieczenia, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica” 2013, nr 72.Fras M., Glosa aprobująca dowyroku Sądu Najwyższego zdnia 19 października 2011 r. (II CSK 86/11, LEX nr 1096037), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, nr 12(1).Fuchs D., Kowalewski E., Wałachowska M., Ziemiak M., Odszkodowanie zaszkodę wpojazdach me-chanicznych akwestia cen części oryginalnych oraz amortyzacji iurealnienia ich wartości. Rozważania nakanwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3
Gurgul S., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2018.Hrycaj A., Cztery postępowania restrukturyzacyjne, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2015, nr 1.Hrycaj A., Prawo ipostępowanie restrukturyzacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe inaprawcze. Komentarz,Wolters Kluwer, Warszawa 2010.Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III B.Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa oterminach zapłaty, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art.450–1088, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art.450–1088. Przepisy wprowadzające, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2009.Kowalewski E., Mogilski W.W., Opotrzebie zmiany niektórych uregulowań prawnych ubezpieczeń obowiązkowych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2.Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art.805–834 k.c. Komentarz,CH Beck, Warszawa 2016.Krzewicki M., Charakter prawny regresu ubezpieczeniowego natle pojęcia regresu wprawie cy-wilnym, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 2, s.79.Misztal-Konecka J., Regres nietypowy wubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiada czy pojazdów mechanicznych, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 15.Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.Pawlak P., Problematyka legitymacji materialnoprawnej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela OC, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2017, nr 3, s.52.Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia wliczbach 2019. Rynek ubezpieczeń wPolsce, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2019.pdf [dostęp: 6.05.2020].Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz,Hrycaj A., Filipiak P. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Torbus A., Witosz A.J., Witosz A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II. Prawo okontraktach wubezpieczeniach. Komentarz doprzepisów iwybranych wzorców umów,Brodecki Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.Raczyński A., Sytuacja prawna poszkodowanego wubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, CH Beck, Warszawa 2010.Raczyński A., Zasada akcesoryjności actio directa wświetle nowelizacji przepisów Kodeksu cywil-nego oumowie ubezpieczenia, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, nr 4(1), s.93.Sowik A., Regres nietypowy – struktura prawna iznaczenie wubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2.System Prawa Handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne iupadłościowe, Hrycaj A., Jakubecki A., Witosz A. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., SpotData, Restrukturyzacja wPolsce. Raport roczny 2019. Statystyki ianalizy, http://zimmermanfilipiak.pl/Raport%20restrukturyzacje%202019%20Q4%20v11.pdf [dostęp: 6.05.2020].Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2018.