WU2020.1.1

Obowiązek odnośnie do zapewnienia przez
krajowy zakład ubezpieczeń adekwatności
składki – aspekty prawne

Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.1

Abstract

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu o doniosłym znaczeniu praktycznym, jakim jest
zapewnienie adekwatności składki ubezpieczeniowej. Analiza kar administracyjnych nakładanych
w ostatnich kilku latach przez Komisję Nadzoru Finansowego na krajowe zakłady ubezpieczeń prowadzi do sformułowania konkluzji, że jest to kwestia budząca bardzo poważne wątpliwości w praktyce
obrotu. Przedmiotem rozważań uczyniono w szczególności to, czy adekwatność składki powinna być
oceniana na szczeblu – jak wynika z literalnego brzmienia przepisów prawa – zakładu ubezpieczeń
jako zorganizowanej całości, czy też – jak zdaje się przyjmować Komisja Nadzoru Finansowego –
na szczeblu danej grupy ubezpieczeń, czy też wreszcie na szczeblu pojedynczej umowy ubezpieczenia

 

Słowa kluczowe

składka ubezpieczeniowa, adekwatność, nadzór, Komisja Nadzoru Finansowego,
sankcja administracyjna.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Lanckoroński B., Więzi rodzinne jako dobro osobiste – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego
z 9 sierpnia 2016 roku, II CSK 719/15, [w:] Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych, Zieliński M. J. [red.], „Studia i Analizy
Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, Warszawa 2017, tom V.
Maciążek A., Ekonomiczne aspekty związane z wypłatą zadośćuczynienia przez zakładu ubezpieczeń, [w:] Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym
i na rzecz osób najbliższych, Zieliński M. J. [red.], „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały
Naukowe”, Warszawa 2017, tom V.
Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom I. Mechanizm i funkcje, POLTEXT, Warszawa 2000.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.
Orlicki M., O możliwości dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka
rodziny zmarłego przed dniem 3 sierpnia 2008 r., „Prawo Asekuracyjne” 2013, nr 4.
Nieborak T., [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Sójka T. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
Pokrzywniak J., Refleksje wokół zmiany orzecznictwa w odniesieniu do zadośćuczynienia za śmierć
lub poważny uszczerbek na zdrowiu najbliższego członka rodziny, [w:] Zadośćuczynienie
na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych, Zieliński
M. J. [red.], „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, Warszawa 2017, tom V.
Szczepańska M., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wajda
P., Szczepańska M. [red.], Warszawa 2016, Lex.
Wajda P., Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, CH Beck,
Warszawa 2009.
Wojno B., [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P.
[red.], CH Beck, Warszawa 2012.
Zieliński M. J., Kwalifikacja więzi rodzinnej jako dobra osobistego a relacja art. 446 § 4 k.c.
do art. 448 k.c., [w:] Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych, Zieliński M. J. [red.], „Studia i Analizy Sądu Najwyższego.
Materiały Naukowe”, Warszawa 2017, tom V