Instytucje rynku finansowego powołują grupę ds. zrównoważonych finansów

Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, we współpracy z Fundacją Standardów Raportowania, powołały grupę roboczą, której przedmiotem prac będą zrównoważone finanse.

W najbliższym czasie w życie wchodzą nowe unijne regulacje. Będą one wymagały m.in. od banków, ubezpieczycieli i spółek giełdowych, raportowania dodatkowych informacji odnośnie spraw społecznych, środowiska naturalnego i ładu korporacyjnego (ESG – environmental, social, governance). Celem grupy jest opracowanie rozwiązań, ułatwiających podmiotom rynku finansowego stosowanie tych regulacji.

Zrównoważone finanse najważniejsze w Europie

– ESG to priorytet w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej. W najbliższym czasie instytucje finansowe będą miały nie tylko więcej obowiązków raportowych. Aby te obowiązki zrealizować, konieczne będzie przekazywanie informacji w obszarze ESG pomiędzy instytucjami rynku finansowego a korzystającymi z ich usług przedsiębiorstwami – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Grupa robocza wypracuje wspólne podejście, tak by ujednolicić zakres i formę zbierania i raportowania danych na temat ESG. Pierwszym zadaniem grupy będzie analiza wymogów projektowanego właśnie aktu wykonawczego do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (2019/2088).

Wiele wskaźników do raportowania

Projekt wstępnie zakłada, że instytucje finansowe będą zobligowane do raportowania 32 wskaźników dotyczących m.in.:

  • śladu węglowego
  • zużycia energii
  • relacji ze środowiskiem naturalnym
  • zużycia wody i odprowadzanych ścieków
  • wytwarzanych odpadów
  • wskaźników dysproporcji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
  • ochrony sygnalistów
  • staranności w zakresie ochrony praw człowieka, w tym w łańcuchu dostaw
  • przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Wskaźniki te będą dotyczyły danych pochodzących ze wszystkich spółek w portfelu inwestycyjnym. Instytucje finansowe będą miały bowiem obowiązek brania pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy przedstawianiu informacji o produktach finansowych oraz swojej polityce inwestycyjnej.

Zrównoważone finanse: już wkrótce nowe przepisy

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że instytucje finansowe będą wymagały od spółek dostarczenia odpowiednich danych już za rok 2021. Grupa robocza, powołana przez SEG, ZBP, PIU i FSR, po opracowaniu standardów wymiany informacji o ESG, skupi się na pozostałych przepisach z obszaru zrównoważonych finansów. Chodzi o regulacje, które wymagają komunikacji pomiędzy emitentami a instytucjami finansowymi. Raportowanie kwestii związanych z ESG jest elementem europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. Ma za zadanie skierowanie inwestycji w kierunku „zielonych” przedsiębiorstw przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu.