WU2019.3.6

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia
10 sierpnia 2018 roku (III CZP 13/18)

Michał P. Ziemiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.6

Abstract

Glosowana uchwała dotyczy wywołujących wciąż kontrowersje umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Na przestrzeni lat ogniskowały one szereg problemów,
począwszy od zjawiska missellingu, a skończywszy na abuzywnym charakterze szeregu ich postanowień. Sąd Najwyższy przyjął, że w takiej właśnie umowie roszczenie o wypłatę wartości wykupu
ubezpieczenia niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej przedawnia się w terminie
określonym w art. 118 k.c. Zdaniem Autora stanowisko takie wywołuje szereg wątpliwości, a do przedawnienia roszczeń we wskazanym zakresie winien znaleźć zastosowanie art. 819 § 1 k.c.

 

Słowa kluczowe

UFK, przedawnienie roszczeń, wartość wykupu. umowa ubezpieczenia

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Balcerowski M., Chudzik A., Mieszany charakter ubezpieczeń na życie z UFK – krytyczna analiza
(http://adcasum.pl/przedawnienie-roszczen-z-ufk/ [dostęp: 31.10.2019]).
Kamieński W., Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2014, nr 2.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Romanowski M., Czy świadczenie wykupu w umowach z UFK jest świadczeniem głównym?,
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2.
Szczepańska M., Glosa do postanowienia SN z dnia 3 grudnia 2015 r., III CZP 87/15, „Prawo
Asekuracyjne” 2016, nr 3.
Szczepańska M., Wypłata wartości wykupu w umowie ubezpieczenia na życie z UFK, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3.
Ziemiak M.P., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne,
TNOiK, Toruń 2017.