WU2019.3.5

Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako
umowa na cudzy rachunek

Anna Patalon-Jurczyk

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.5

Abstract

Rosnące znaczenie gospodarcze umowy leasingu przełożyło się w ostatnich latach także na ofertę
rynku ubezpieczeniowego. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest w związku z tym konstrukcja umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowy na cudzy rachunek. Ta szczególna
forma umowy ubezpieczenia stała się w zasadzie nieodłączonym elementem towarzyszącym umowie
leasingu. Mając na uwadze konstrukcję prawną umowy leasingu, a także zakres i charakter umowy
ubezpieczenia, analizie podano praktyczne problemy związane z zapewnieniem skutecznej ochrony
ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu.

 

Słowa kluczowe

leasing, ubezpieczenie na cudzy rachunek, interes ubezpieczeniowy, umowa ubezpieczenia, korzystający, finansujący

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bednarek M., Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.), [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 5, Łętowska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
Biskupski Z., Leasing w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014.
Brol J., Umowa leasingu, LexisNexis, Warszawa 2010.
Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Cicirko T., Ogólna charakterystyka transakcji leasingowych, [w:] Cicirko T., Karmańska A., Russel P.,
Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2014.
Cicirko T., Russel P., Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu, [w:] Cicirko T., Karmańska
A., Russel P., Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
Ciepła H., Komentarz do art. 808, [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania.
Tom 2, Bieniek G. [red.], LexisNexis, Warszawa 2011.
Długosz Z., Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Drzewicki M., Ubezpieczenia gospodarcze: przepisy, komentarz: elementarne zagadnienia cywilnoprawne, umowa ubezpieczeń – metodyka, wybrane typy ubezpieczeń, ubezpieczenie
na życie, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenie oszczędnościowe, TUR, Jaktorów 1998.
Dubis W., Komentarz do art. 808, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P.
[red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Karaszewski G., Komentarz do art. 393, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.],
LexisNexis, Warszawa 2014.
Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Fras M., Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w kontekście ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, [w:] Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, Szczepańska M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, [w:] Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Handschke J., Monkiewicz J. [red.], Poltext, Warszawa 2010.
Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 7096
, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3.
Zobowiązania – część szczególna, Kidyba A. [red.], LEX 2014.
Kowalewski E., Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom 3, Wąsiewicz A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
Kowalewski E., Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990–2001,
[w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Tom 4, Sangowski T. [red.], Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002.
Krywan T., Leasing samochodów osobowych, Publikacje Elektroniczne ABC.
Kubiak A. M., Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz
osoby trzeciej, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 4.
Kucharski B., Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998.
Łopuski J., Komentarz do art. 808, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom 2, Winiarz J. [red.],
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
Machnikowski P., Komentarz do art. 393, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski
P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Malinowska K., Umowa ubezpieczenia wEuropie bez granic, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Warszawa 2008.
Malinowska K., Komentarz do art. 821, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II.
Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach. Komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów,
Brodecki Z., Glicz M., Serwach M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Maśniak D., Interes ubezpieczeniowy, niepub.
Mogilski W.W., Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce
rynkowej. Tom 1, Wąsiewicz A. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
Nazaruk P., Komentarz do art. 7096
, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.], LexisNexis,
Warszawa 2014.
Orlicki M., Projektowane zmiany w regulacji materialnoprawnej umowy ubezpieczenia, [w:] Umowa
ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne. Materiały z konferencji naukowej „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia” z dnia 2 marca 2005 r., Koch A. [red.], Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2005.
Orlicki M, Strony umowy ubezpieczenia i podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Tom 8,
Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
Pannert M., Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Pinker G., Interes ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach morskich na rynku angielskim, „Prawo
Asekuracyjne” 1999, nr 2.
Pokrzywniak J., Komentarz do art. 808, [w:] Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia.
Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Stefanicki R., Interes ubezpieczeniowy w świetle art. 821 Kodeksu cywilnego, [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec
M., Difin, Warszawa 2013.
Szymański Z., Ogólna charakterystyka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 1964, nr 2.
Wąsiewicz A., Z rozważań nad funkcjonowaniem przepisów kodeksu cywilnego normujących
umowę ubezpieczenia, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego: księga pamiątkowa ku czci Witolda
Czachórskiego, Rajski J. [red.], PWN, Warszawa 1985.
Wąsiewicz A., Kowalewski E., Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym,
„Państwo i Prawo” 1993, z. 11–12.