WU2019.3.1

Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania
umowy ubezpieczenia w świetle ustawy
o dystrybucji ubezpieczeń

Ewa Bagińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.3.1

Abstract

Wartykule omówiono zasady oceny postępowania dystrybutorów ubezpieczeń przewidziane w nowym
systemie dystrybucji ubezpieczeń, wdrażającym IDD. Autorka analizuje treść kryteriów uczciwości,
rzetelności i profesjonalizmu, a także kryterium obowiązku działania w najlepszym interesie klienta.
Według autorki odpowiednia propozycja umowy ubezpieczenia powinna zawsze wynikać z uczciwego,
rzetelnego i profesjonalnego zachowania dystrybutora. Powyższe kryteria zasadniczo pokrywają się
z klauzulami dobrej wiary, dobrych obyczajów i należytej staranności dłużnika w prawie zobowiązań.
Pomimo szczegółowej regulacji procesu zawierania umów ubezpieczenia, wynagradzania dystrybutorów i konfliktu interesów klauzule ogólne nadal będą odgrywały istotną rolę. Wszczególności klauzula
działania w najlepiej pojętym interesie klienta znacznie poszerzyła zakres obowiązków agenta i multiagentów wobec swoich klientów

 

Słowa kluczowe

dystrybucja ubezpieczeń, multiagent, broker ubezpieczeniowy, najlepszy interes
klienta, klauzule generalne, postępowanie zawodowe.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Alexander K., Marketing, Sale and Distribution. Mis-selling of Financial Products. A study for the
European Parliament, European Union, 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2018/618996/IPOL_STU(2018)618996_EN.pdf [dostęp: 7.10.2019].
Barański M., Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe, [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Fras M., Ślęzak P. [red.], CH Beck, Warszawa 2017.
Burzak A., Umowa o pośrednictwo (I), „Przegląd Prawa Handlowego” 1992, nr 2.
Długosz Z., Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów w świetle pozycji
prawnej agenta ubezpieczeniowego, [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń: księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Bagińska E., Mogilski W.W., Wałachowska M. [red.],
TNOiK, Toruń 2019.
Długosz Z., Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice, [w:] Dystrybucja
usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec M. [red.], DIFIN,
Warszawa 2017.
Gnela B., Pojęcie klienta w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń na tle wybranych sposobów określania podmiotów słabszych rynku finansowego, [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń: księga
jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Bagińska E., Mogilski W.W., WałachowskaM.
[red.], TNOiK, Toruń 2019.
Kowalewski E., Makler ubezpieczeniowy – broker, TNOiK, Bydgoszcz 1991.
Kucharski B., Broker jako pośrednik handlowy, [w:] Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Leszczyński L., Stosowanie klauzul generalnych odsyłających, Wolters Kluwer, Kraków 2001.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Uwagi o zawodowym obowiązku udzielenia informacji, „Studia
Iuridica” 1994, nr XXI.
Longchamps de Berier R., Zobowiązania (reprint), Księgarnia Akademicka, Poznań 1999.
Machnikowski P., Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
Malinowska K., Najlepszy interes klienta – rozważania na tle regulacji o dystrybucji ubezpieczeń,
[w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne, Gnela B., Szaraniec
M. [red.], DIFIN, Warszawa 2017.
Marszelewski M., Broker jako pośrednik na wtórnym rynku ubezpieczeń na życie w Stanach
Zjednoczonych, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne,
Gnela B., Szaraniec M. [red.], DIFIN, Warszawa 2017.
Orlicki M., Aksjologia, dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne
z prawem i etyczne, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne,
Gnela B., Szaraniec M. [red.], DIFIN, Warszawa 2017.
Pokrzywniak J., Obowiązek lojalności jako element stosunku obligacyjnego, „Monitor Prawniczy”
2003, nr 19.
Pokrzywniak J., Multiagent w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”
2019, nr 2 (https://doi.org/10.33995/wu2019.2.2 [dostęp: 2.11.2019]).
Principles, definitions, and model rules in European private law: Draft Common Frame of Reference
(DCFR), Bar von C., Clive E., Schulte-Nölke H. [eds.], Sellier, Munchen 2009.
Radwański Z., Zieliński M., [w:] System prawa prywatnego: Prawo cywilne – część ogólna, Safjan
M. [red.], CH Beck, Warszawa 2007.
Romanowski M., Umowa o pośrednictwo w obrocie giełdowym (zlecenie maklerskie), CH Beck,
Warszawa 2000.
Schwarcz D., Beyond Disclosure: The Case for Banning Contingent Commissions, „Yale Law & Policy
Review” 2007, Vol. 25.
Serwach M., Broker jako strona umowy brokerskiej, [w:] Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, Serwach M. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Serwach M., Umowa brokerska, [w:] System prawa prywatnego. Tom 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Katner W. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1997.
Schulze R., Zoll F., European Contract Law, Ch Beck, Warszawa 2018.
Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, PAU, Kraków 1947.
Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa
2015.
Szaraniec M., Przyszły model pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce w zakresie świadczenia
usługi doradztwa – propozycje na tle dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD),
„Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Markowski A. [red.], PWN, Warszawa 2010.
Zimmermann R., The civil law in European codes, [w:] Regional private laws and codification in
Europe, McQueen H., Vaquer A., Espiau S.[eds.], Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Zimmermann R., Whittaker S., Good faith in European Contract law, Cambridge University Press,
Cambridge 2008