Szukaj:
Inne
Wynik techniczny

wynik ubezpieczyciela obejmujący jego działalność ubezpieczeniową: składki, świadczenia, rezerwy oraz reasekurację; wynik techniczny pokazuje, czy ubezpieczyciel zarabia, czy traci na swojej podstawowej działalności.

Więcej
Inne
Minimalna suma gwarancyjna

w ubezpieczeniach obowiązkowych najniższa suma gwarancyjna pozwalająca na wypełnienie spoczywającego na danej osobie obowiązku ubezpieczenia

Więcej
Inne
Nieszczęśliwy wypadek

zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony stracił zdrowie lub życie. Musi to być zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane przyczyną zewnętrzną

Więcej
Inne
FLEXA

(od ang. fire, lightning, explosion, aircraft) podstawowy zakres pokrycia ubezpieczenia ogniowego obejmujący: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję oraz upadek statku powietrznego; FLEXA+EC (od ang. extended cover) – ogień i inne ryzyka/inne zdarzenia losowe.

Więcej
Inne
Unit-Linked

umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie ubezpieczony lokuje składkę w jednostki jednego lub kilku funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczyciela. Panel funduszy dostępnych klientom może być zróżnicowany poziomem ryzyka inwestycyjnego: od funduszy bezpiecznych, przez zrównoważone, po agresywne, albo […]

Więcej
Inne
Tajemnica ubezpieczeniowa

prawny zakaz udzielania przez ubezpieczyciela jakichkolwiek informacji o pojedynczej umowie ubezpieczenia. Tajemnica ubezpieczeniowa dotyczy zarówno ubezpieczyciela, jak i wszystkich osób, z pomocą których wykonuje on swoją działalność.

Więcej
Inne
Składka jednorazowa

w ubezpieczeniach na życie składka płacona raz za cały okres umowy ubezpieczenia; stosowana najczęściej przy produktach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Więcej
Inne
NNW

ubezpieczenie do Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Więcej
Inne
Franszyza integralna

kwota, do wysokości której świadczenie ubezpieczeniowe nie jest wypłacane, a powyżej której jest wypłacane w całości. Działanie franszyzy integralnej wiąże się najczęściej z odcięciem drobnych szkód, których koszt likwidacji może być nawet wyższy od wysokości szkody.

Więcej
Inne
Cedent

w reasekuracji zakład ubezpieczeń oddający ryzyko, reasekurowany.

Więcej