Polityka prywatności

Wstęp

Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski. Izba prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju.

Polska Izba Ubezpieczeń przestrzega przepisów normujących ochronę danych osobowych, a w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: office@piu.org.pl lub pisemnie na adres siedziby PIU.

Zakres przetwarzanych danych, cele przetwarzania i podstawa prawna

 • PIU przetwarza dane osobowe uczestników konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań szkoleniowych tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adresy poczty elektronicznej w celu prawidłowej obsługi administracyjnej organizowanych przez PIU wydarzeń. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, co oznacza wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 • PIU przetwarza dane odbiorców Internetowego Tygodnika Ubezpieczeniowego tj. adres poczty elektronicznej w celu świadczenia usługi związanej z rejestracją do newslettera, obsługą zamówienia newslettera i przeprowadzenia autoryzacji on-line. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy polegającej na zapisaniu się do newslettera.

 • PIU przetwarza dane osobowe osób pełniących funkcję biegłego sądowego z zakresu medycyny, którzy wyrazili zainteresowanie wykorzystywaniem klasyfikacji ICF w praktyce orzeczniczej oraz otrzymywaniem informacji o szkoleniach i wydarzeniach skierowanych do biegłych sądowych tj. imię i nazwisko, specjalizacja, właściwy sąd, adres poczty elektronicznej, numeru telefonu. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, co oznacza wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 • W celu realizacji zadań statutowych, PIU przetwarza dane osobowe członków działających w PIU stałych Komisji, Podkomisji oraz Zespołów i Grupy Roboczych, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy. Podstawą prawną do przetwarzania przez PIU tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes PIU, jako administratora danych, polegający na informowaniu o utworzonych i działających przy PIU w/w zespołów konsultacyjno-doradczych, wspierających PIU w realizacji jej zadań statutowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PIU przetwarza dane osobowe przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu przetwarzania oraz przez okres niezbędny dla realizacji statutowych zadań PIU. Po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy normujące działalność PIU lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym PIU usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych oraz wsparcia usług marketingowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z PIU i wyłącznie zgodnie z poleceniami PIU. W umowach z podmiotami, którym dane są przekazywane przewidziane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zachowania standardów PIU oraz zobowiązania do przestrzegania standardów PIU w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i ich realizacja

Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona.

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać wiadomość na adres e-mail: office@piu.org.pl lub pisemnie na adres siedziby PIU: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.