24 czerwca 2022

PRIIPs – zmiany w KID pół roku później

Autor: Piotr Wrzesiński

PE i Rada UE zaakceptowały zaproponowane przez KE odsunięcie w czasie zmian w dokumentach KID – zmiany w kid pół roku później.

24 czerwca br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 2022/975 przesuwające datę wejścia w życie zmian w dokumentach PRIIPs KID z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Zmiany wynikają z „mini-przeglądu” PRIIPs, o którym kilkakrotnie pisaliśmy na blogu PIU.

Rozporządzenie w Dz. U. UE >>> 

Publikacja rozporządzenia wynika z braku zgłoszenia przez Parlament Europejski i Radę UE sprzeciwu do wniosku Komisji Europejskiej złożonego w marcu br., w którym Komisja zaproponowała:

  • zmianę art. 18 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 w związku z którą przepis przejściowy dotyczący twórców PRIIP oferujących fundusze inwestycyjne jako jedyne bazowe warianty inwestycyjne lub wraz z innymi wariantami inwestycyjnymi ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • zmianę art. 2 akapit drugi rozporządzenia delegowanego 2021/2268, w związku z którą rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2268 stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.
KE po publikacji koryguje błąd dotyczący daty wejścia w życie rozporządzenia 2022/975

Ze względu na pomyłkę legislacyjną, służby prawne Komisji Europejskiej umieściły w rozporządzeniu standardową formułę o wejściu w życie rozporządzenia dwudziestego dnia po jego publikacji w Dz. U UE, a nie w dniu publikacji rozporządzenia. W rezultacie, zmiana zawarta w rozporządzeniu 2022/975 zacznie obowiązywać po 1 lipca 2022 r., a więc po dacie, do której zakłady ubezpieczeń oferujące produkty PRIIPs powinny się dostosować do nowych wymagań w zakresie KID wynikających z „mini-przeglądu” PRIIPs.

W związku z tym, Komisja Europejska opublikowała następujące stanowisko >>>>

W stanowisku tym, Komisja zwraca uwagę na przedstawioną powyżej pomyłkę legislacyjną i wyraźnie podkreśla, że pomimo tego jednoznaczną intencją zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE było przesunięcie zmian dotyczących PRIIPs KID wynikających z rozporządzenia delegowanego 2021/2268 na 1 stycznia 2023 r. oraz przedłużenie wyłączenia wynikającego z art. 14 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 do 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym Komisja Europejska zwróciła się do krajowych organów nadzoru o wzięcie powyższego pod uwagę przy wykonywaniu czynności nadzorczych dotyczących PRIIPs.

Wydłużenie terminu na przygotowanie zmian KID pozytywne dla zakładów ubezpieczeń

Pozytywnie należy ocenić przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w PRIIPs KID, ze względu na wydłużenie czasu na dostosowanie zakładów ubezpieczeń na życie oferujących produkty o charakterze inwestycyjnym podlegających rozporządzeniu PRIIPs (umowy UFK i umowy na życie i dożycie z udziałem w zysku) do koniecznych zmian dokumentów KID dla obecnych produktów PRIIPs. Nie zmienia to jednak negatywnej oceny polskiego rynku ubezpieczeniowego do całego „mini-przeglądu” PRIIPs, o której szeroko informowaliśmy m.in. na etapie jego konsultacji oraz przy okazji ostatniej publikacji przez ESAs porady w sprawie przeglądu rozporządzenia PRIIPs.