4 lutego 2021

EIOPA przyjęła wcześniej odrzucony projekt zmian RTS PRIIPs

Autor: Piotr Wrzesiński

EIOPA na posiedzeniu Rady Organów Nadzoru (Board of Supervisors), które odbyło się 3 lutego 2021 r., przyjęła projekt zmiany regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do rozporządzenia PRIIPs. Projekt ten został już wcześniej odrzucony przez EIOPA w lipcu 2020 r. Przyjęcie projektu zmian RTS PRIIPs obecnie jest wynikiem nacisku Komisji Europejskiej na przeprowadzenie zmian PRIIPs w ramach procedury kontrolnej rozporządzenia (mini przegląd PRIIPs). Ta decyzja niesie negatywne konsekwencje dla klientów i ubezpieczycieli.

O PRIIPs i przeglądzie RTS pisaliśmy już szczegółowo na blogu PIU >>>  

Negatywne konsekwencje proponowanych zmian zarówno dla klientów, jak i rynku ubezpieczeniowego

Projektu zmian do RTS przyjętego przez EIOPA nie można dobrze oceniać. Takie stanowisko prezentuje też Insurance Europe. Proponowane zmiany rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID będą miały negatywne konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego. Przede wszystkim zaś dla klientów, którym trudniej będzie zrozumieć taki produkt. Do tego właśnie sprowadza się wprowadzanie do regulacji PRIIPs częściowych, pospiesznych poprawek, które mają jedynie na celu ułatwienie przygotowania dokumentu KID dla UCITS. Bez należytego uwzględnienia specyfiki ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP). To będzie dla klientów szkodliwe.

Zmian nie testowano na klientach. A co ważniejsze, zostały opracowane przede wszystkim z myślą o tych, którzy inwestują w fundusze inwestycyjne, a nie produkty ubezpieczeniowe. Mimo że ok. 75% produktów PRIIP w UE to w rzeczywistości ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne.

Projekt zmian RTS PRIIPs: konsultacje publiczne – zwracaliśmy uwagę na problem

PIU zwracała na to uwagę w stanowisku polskiego rynku ubezpieczeniowego przekazanym 13 stycznia 2020 r. europejskim nadzorcom (ESAs – EBA, ESMA i EIOPA) w ramach odpowiedzi na konsultacje publiczne dot. rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID. Również pisaliśmy o tym m.in. w korespondencji z organem nadzoru i wybranymi członkami Komisji Gospodarczej i Ekonomicznej (ECON) Parlamentu Europejskiego.

Konieczność zmian w samym rozporządzeniu PRIIPs, a nie częściowych zmian do RTS

Zamiast kolejnych prób korygowania PRIIPs KID poprzez szybkie poprawki do RTS, należy najpierw dokonać całościowego przeglądu ogólnych ram regulacji PRIIPs określonych w samym rozporządzeniu PRIIPs (poziom 1). Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, klientom poszukującym produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym odpowiednich informacji. Informacje takie pozwolą im na porównanie produktów oferowanych na rynku, zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i fundusze inwestycyjne. Ułatwią więc świadomy wybór odpowiedniego dla nich produktu. W swoich stanowiskach podkreśla to również Insurance Europe, oraz europejskie organizacje konsumenckie.

Od kiedy nowy KID?

Obecnie projekt zmian do rozporządzenia PRIIPs wróci do Komisji Europejskiej i następnie zostanie przekazany do przyjęcia przez Radę UE i Parlament Europejski. W przypadku przyjęcia proponowanych zmian do RTS przez ustawodawcę europejskiego, zmienione KID będą prawdopodobnie musiały być przedstawiane klientom od początku 2022 r.

Konieczność zachowania równiej konkurencji na rynku PRIIP

Dotychczasowe działania regulatorów w Brukseli w zakresie PRIIPs z pewnością nie pomagają zakładom ubezpieczeń prowadzić stabilnej i przewidywalnej działalności. A wręcz mogą powodować działanie na szkodę klienta. Branża ubezpieczeniowa ma jednak nadzieję na wypracowanie takich zmian regulacji PRIIPs, które pozwolą oferować klientom produkty o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym oparte o umowę ubezpieczenia na zasadach równej konkurencji z innymi dostawcami produktów PRIIP.