ESAs odrzuca zmiany PRIIPs KID – nie byłyby dobre dla klientów

Autor: Piotr Wrzesiński

Europejskie Organy Nadzoru (ESAs) przesłały 20 lipca br. do Komisji Europejskiej informację o braku możliwości formalnego przekazania projektu zmian regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w celu zmiany przepisów technicznych dotyczących prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentu PRIIPs KID (rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653). Jest to następstwem odrzucenia w lipcu br. projektu przez Radę Organów Nadzoru EIOPA (EIOPA BoS), w którym prawo głosu ma również przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego. Te zmiany nie byłyby dobre dla klientów.

Zmiany PRIIPs KID – zmiany tak istotne powinny być przyjęte w trybie formalnego przeglądu

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce od początku negatywnie oceniał proponowane zmiany PRIIPs KID. Miałyby one negatywne konsekwencje dla rynku, a przede wszystkim dla klientów, którzy dostaliby niezrozumiały produkt. Pisaliśmy o tym szczegółowo już w styczniu br. 

Podkreślaliśmy, że zmiany o tak istotnym znaczeniu, jak proponowane przez ESAs, nie powinny być przyjmowane w ramach obecnej procedury kontrolnej rozporządzenia PRIIPs, a w ramach formalnego przeglądu, który zapewni uwzględnienie kompleksowego badania dotyczącego informacji dla konsumentów oraz udziału zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym.

Jednolity rynek europejski – takie same zasady dla wszystkich instytucji finansowych

Tym bardziej, że PRIIPs ma wspierać jednolity rynek europejski, zapewniając porównywalność produktów inwestycyjnych dla inwestorów detalicznych. Jakiekolwiek zmiany i działania muszą tu uwzględniać wszystkie grupy produktów, nie mogą wprowadzać czy pogłębiać nierówności.

I choć PRIIPs tworzy sztywne standardy prezentacji informacji dotyczące różnych produktów finansowych o charakterze inwestycyjnym, rozporządzenie, które obecnie obowiązuje nie obejmuje w równym stopniu wszystkich produktów finansowych, które spełniają definicję PRIIPs. W praktyce, póki co dotyczy głównie produktów ubezpieczeniowych. Natomiast fundusze inwestycyjne UCITS, w Polsce FIO i SFIO, dla których w głównej mierze tworzone było rozporządzenie PRIIPs, są do końca 2021 roku wyłączone z zakresu rozporządzenia. Przeczy to idei horyzontalnego rozporządzenia PRIIPs i tworzy nieuzasadnione różnice konkurencyjne pomiędzy instytucjami oferującymi produkty o zbliżonym charakterze. Proponowane przez ESAs zmiany nie rozwiązywały więc tego problemu. W naszym odczuciu były więc sprzeczne z pierwotnym celem PRIIPs.

Zmiany PRIIPs KID na szybko – konieczność odpowiedniego oszacowania efektów 

Ponadto proponowane w ramach obecnego przeglądu zmiany były wprowadzane w pośpiechu, bez wystarczającego ich przetestowania, aby zapewnić, że naprawdę poprawiają KID i są przydatne dla zrozumienia produktu przez konsumentów. W rzeczywistości sprawiłyby one, że dokument KID stałby się bardziej złożony i mniej zrozumiały dla konsumentów.

Stanowisko i działania PIU

Stanowisko polskiego rynku ubezpieczeniowego Polska Izba Ubezpieczeń przekazała w styczniu br. europejskim nadzorcom (EBA, ESMA i EIOPA) w ramach odpowiedzi na konsultacje publiczne projektu zmian rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID. Izba przedstawiła również powyższe stanowisko rynku wraz ze szczegółową argumentacją Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, jak również przesłała je do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego zasiadających w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Stanowisko PIU zostało także rozpowszechnione i poparte przez Izby z regionu CEE, a przedstawione w nim argumenty posłużyły tym izbom w dialogu z ich odpowiednimi nadzorcami – członkami EIOPA BoS.

Obecny przegląd PRIIPs pod znakiem zapytania

Obecnie po odrzuceniu projektu przez EIOPA i braku możliwości formalnego przekazania projektu przez ESAs do Komisji Europejskiej sytuacja prawna projektu nie jest jasna i dalsze losy mini przeglądu PRIIPs stoją pod znakiem zapytania. W Komisji Europejskiej trwają analizy mające na celu wyjaśnienie, czy i jakie rozwiązania legislacyjne są obecnie możliwe. Z kolei w Parlamencie Europejskim pojawiają się głosy, że zaakceptowane mogą być tylko propozycje zgodne z Rozporządzeniem PRIIPs (poziom 1 regulacji), a nie wszystkie dotychczasowe propozycje ESAs spełniają ten wymóg.

Mamy nadzieję, że tak jak Izba zwracała uwagę w konsultacjach publicznych, Komisja podejmie decyzję, że obecny mini przegląd w ramach procedury kontrolnej nie jest możliwy do dalszego procedowania i ze względu na fundamentalny charakter proponowanych zmian zostaną one przeprowadzone w ramach formalnego przeglądu poziomu 1 PRIIPs. Przegląd samego rozporządzenia PRIIPs już się rozpoczął. Umożliwi to ocenę funkcjonowania i wprowadzenie zmian nie tylko w dokumencie KID, ale również ocenę zasad prowadzenia działalności zakładów ubezpieczeń oferujących takie produkty i dodatkowych informacji dostarczanych konsumentom podczas procesu sprzedaży produktów PRIIPs. Tylko takie rozwiązanie pozwoli najlepiej zabezpieczyć interesy klientów i budować zaufanie do rynku ubezpieczeń.