29 listopada 2021

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 17 – MSSF17 już opublikowany

Autor: Rafał Socha

23 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wprowadzające do porządku prawnego Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 17 (MSSF17) – umowy ubezpieczeniowe. To nowy standard, jednym z jego wymogów są kohorty roczne. Co to oznacza dla branży?

Opublikowany dokument znajdziecie pod tym linkiem: EUR-Lex – 32021R2036 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

MSSF17 – wymóg kohort rocznych

MSSF 17 „Ubezpieczenia” jest nowym standardem, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących umów ubezpieczeniowych objętych zakresem tego standardu. Nowy standard zastąpi używany obecnie MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Jednym z elementów nowego standardu jest wymóg kohort rocznych.

MSSF17 – Kohorty roczne – nadmierne obciążenie

Polska Izba Ubezpieczeń dwukrotnie w ciągu ostatnich 18 miesięcy przekazała swoje stanowisko do Komisji Europejskiej oraz EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) w sprawie wprowadzania do porządku prawnego zmian do MSSF17 dotyczących kohort rocznych. Stanowisko to poparły także m.in.  izby z Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch. Wyrażaliśmy zaniepokojenie wprowadzaniem rozwiązań, które skutkowałyby dużym obciążeniem zakładów ubezpieczeń pracą i potrzebnymi nakładami, by zrealizować wytyczne. Obciążenia te zdecydowanie p korzyści dla użytkowników sprawozdań finansowych.

Pierwotna wersja standardu umowy

W pierwotnej wersji Standardu wymogiem kohort rocznych objęte były, w szczególności, umowy w dziale I. Dotyczyło to  umów, które były wystawione w ciągu jednego roku i zawierały międzypokoleniowy rozkład ryzyk i dopasowania przepływów pieniężnych (intergenerationally-mutualises and cash-flow matched contracts). Chodzi tu o tradycyjne produkty indywidualne z udziałem w zysku: ubezpieczeń na wypadek śmierci lub dożycia, ubezpieczeń posagowych oraz ubezpieczeń na całe życie. Istotą tych produktów jest prawo ubezpieczającego do udziału w zysku, który pochodzi z wypracowanej przez ubezpieczonego nadwyżki stopy zwrotu z inwestycji aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ponad gwarantowaną stopę techniczną, przyjętą w konstrukcji produktu do kalkulacji składek.

W ogłoszonej wersji MSSF17 zakłady ubezpieczeń mogą wyłączyć ww. umowy z obowiązku kohort rocznych.  Istotne jest to, że wyłączenie to jest w mocy aż do końca 2027r., kiedy Komisja Europejska dokona przeglądu po wdrożeniu Standardu.

MSSF17 – Wymogi obniżałyby rentowność

Operacyjnym problemem była identyfikacja tych produktów, a nakłady poniesione na implementacje systemów były czynnikiem obniżającym ich rentowność, co jest szczególnie istotne w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Naszym zdaniem, przyjęcie do wiadomości oraz implementacja w Standardzie zmian popartych racjonalnymi argumentami to dobra prognoza i motywacja dla Izby na przyszłość. Należy podkreślić, że osiągnięcie sukcesu w zmianach na korzyść rynku, było możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów z zakładów ubezpieczeń. Istotne też okazało się wczesne zidentyfikowanie problemu, tak że można było wystąpić ze zmianami i zareagować na odpowiednim etapie procesu legislacyjnego.