9 lutego 2021

Kohorty roczne – nowy wymóg standardu MSSF17

Autor: Rafał Socha

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Izbami z Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch przekazała stanowisko do Komisji Europejskiej oraz EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) w sprawie wprowadzania do porządku prawnego zmian do MSSF17 dotyczących kohort rocznych. Podobne stanowisko izby przesłały już w lipcu ubiegłego roku. To nadmierne obciążenie jednostek.

Wymóg kohort rocznych

MSSF 17 „Ubezpieczenia” jest nowym standardem, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących umów ubezpieczeniowych objętych zakresem tego standardu. Nowy standard zastąpi używany obecnie MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”. Jednym z elementów nowego standardu jest wymóg kohort rocznych.

Kohorta roczna – do jakich umów ubezpieczenia się odnosi?

Kohorta roczna dotyczy umów, w szczególności w dziale I, które wystawiono w ciągu jednego roku i które zawierają międzypokoleniowy rozkład ryzyk i dopasowania przepływów pieniężnych (intergenerationally-mutualises and cash-flow matched contracts). Przykładowo, są to tradycyjne produkty indywidualne z udziałem w zysku: ubezpieczenia na wypadek śmierci lub dożycia, ubezpieczenia posagowe oraz ubezpieczenia na całe życie. Istotą tych produktów jest prawo ubezpieczającego do udziału w zysku, który pochodzi z wypracowanej przez ubezpieczonego nadwyżki stopy zwrotu z inwestycji aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ponad gwarantowaną stopę techniczną, przyjętą w konstrukcji produktu do kalkulacji składek.

Kohorta roczna – trudna identyfikacja produktów

Czy można łatwo zidentyfikować taki produkt? Niestety, nie. Można to zrobić za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych. A sama identyfikacja, oraz nakłady poniesione na jej wdrożenie może  powodować, że poszczególne produkty mogą okazać się mniej rentowne dla zakładów ubezpieczeń. Dodatkowo prawidłowa identyfikacja wymaga zaangażowania pracowników oraz czasu.

Dla kogo są te dane?

A teraz najważniejsze pytanie, dla kogo są te dane, kto byłby ich odbiorcą? Otóż teoretycznie, my wszyscy. Tylko, czy przeciętny czytelnik raportów finansowych naprawdę ich potrzebuje? Zawierają się w kilkuset stronnicowej informacji finansowej, a na pewno nie są to kluczowe informacje, od których rozpoczynamy czytanie tych raportów.

Nadmierne obciążenie

Polska Izba Ubezpieczeń, wraz z izbami z Włoch, Francji, Hiszpanii, Rumunii stoi na stanowisku, że wprowadzanie obowiązku stosowania kohort rocznych spowoduje nadmierne obciążenia jednostek, zdecydowanie przewyższające korzyści dla użytkowników sprawozdań finansowych. Trzeba by tu wprowadzić dodatkowe rozwiązania, które dostosują systemy informatyczne do raportowania poszczególnych produktów lub ich wersji.