20 stycznia 2022

Co dalej z Solvency II? Co się będzie działo w 2022 r.?

Autor: Iwona Szczęsna

Do końca 2021 roku nad tekstem legislacyjnym Solvency II pracowała Rada UE pod przewodnictwem Słowenii. Dla PIU oraz Izb Regionu Europy środkowo-wschodniej ostatnie pół roku to otwarty dialog i konstruktywna wymiana poglądów między branżą a prezydencją słoweńską. Co zmieni prezydencja francuska?
Solvency II w 2021 roku

Po przekazaniu porady dot. zmian w Solvency II przez nadzór europejski – EIOPA, we wrześniu 2021r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszą propozycję legislacyjną. Obszerny pakiet zmian objął: wymogi kapitałowe, ORSA, zasadę proporcjonalności, raportowanie, uprawnienia nadzorcze, działalność transgraniczną, nowe wymogi makroostrożnościowe. W dyrektywie zrezygnowano z nowych wymogów w zakresie funduszy gwarancyjnych. To PIU wraz z innymi europejskimi stowarzyszeniami ubezpieczeniowymi postulowała od początku prac. W pakiecie Solvency II pojawiła się natomiast nowa dyrektywa IRRD, która wprowadzi obowiązek utworzenia w każdym kraju członkowskim organu resolution, czyli restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Do końca roku nad tekstem legislacyjnym Rada UE pracowała pod przewodnictwem Słowenii. Dla PIU oraz Izb Regionu Europy środkowo-wschodniej był to okres konstruktywnej wymiany poglądów między branżą a prezydencją. Dyskusje skoncentrowały się na kluczowym dla naszego regionu zmniejszeniu obciążeń operacyjnych, czyli na ograniczeniu obowiązków sprawozdawczych i ułatwieniu stosowania zasady proporcjonalności. Dla regionu istotnym tematem było też rozwiązanie obecnych problemów w prawidłowym funkcjonowaniu działalności transgranicznej. Przypadki takie jak Gefion, Alpha, Qudos czy City Insurance nie mogą się powtórzyć.

Solvency II – co w 2022 roku?

Od stycznia prezydencję przejęła Francja, która ma ambicję zakończyć prace Rady nad Solvency II do czerwca br. Francja chce upewnić się, że branża ubezpieczeniowa, w szczególności ta z Europy Zachodniej, przekieruje uwolnione środki finansowe na zielone lub cyfrowe inwestycje.

Solvency II – prace w Parlamencie Europejskim

Równolegle w tym roku rozpoczynają się prace nad Solvency II w Parlamencie Europejskim. Tu z całą pewnością klimat wokół dyrektywy będzie pro-kliencki. Dobrą wiadomością dla branży jest wybór Markusa Ferbera jako posła sprawozdawcy. To europarlamentarzysta, który rozumie, na czym polega biznes ubezpieczeniowy. Ostateczne stanowisko Parlamentu do rewizji Solvency II przewidywane jest na koniec roku.

Komisja Europejska i EIOPA w tym czasie pracują nad aktem delegowanym do dyrektywy Solvency II – bazując na tekście Komisji z września 2021.

2023 i dalej… aż do 2025 r.

W kolejnym roku rozpoczną się trilogi, czyli negocjacje Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu, mające na celu uzgodnienie ostatecznej treści nowych wymogów. Zatem zmienioną Solvency II wdrożymy pewnie w 2025 roku.

Wcześniejsze zielone zmiany!

Zakłady ubezpieczeń nie mogą jednak odetchnąć. 2 sierpnia 2022 roku wchodzą w życie zmiany w akcie delegowanym Solvency II, których celem jest wcześniejsze wdrożenie zielonej agendy UE. Zakłady ubezpieczeń będą musiały odzwierciedlić ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania i m.in. w ocenie ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności. Powinny też na bieżąco oceniać nie tylko wszystkie istotne ryzyka finansowe, ale także wszystkie istotne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które, jeśli wystąpią, mogą spowodować faktyczny lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Funkcja zarządzania ryzykiem będzie zobligowana do identyfikacji i oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a funkcja aktuarialna będzie musiała uwzględniać ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w ocenie niepewności związanej z szacunkami dokonanymi przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Polityki wynagrodzeń zakładów ubezpieczeń powinny zawierać informacje o tym, w jaki sposób uwzględniają włączenie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju do systemu zarządzania ryzykiem.

Ponadto zasada ostrożnego inwestora, o której mowa w art. 132 dyrektywy Solvency II, wymaga, aby zakłady ubezpieczeń inwestowały wyłącznie w aktywa, których ryzyka mogą prawidłowo zidentyfikować, zmierzyć, monitorować, zarządzać, kontrolować i zgłaszać. Aby zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem klimatycznym i środowiskowym przez zakłady ubezpieczeń, wdrożenie zasady ostrożnego inwestora powinno uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Zakłady ubezpieczeń powinny odzwierciedlać w inwestycjach preferencje klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju uwzględnione w procesie zatwierdzania produktu.

Wcześniejsze zmiany raportowania SII!

Eksperci w zakresie raportowania będą wdrażali zmiany w systemach sprawozdawczych w dwóch turach. EIOPA w tym roku zamierza sfinalizować prace nad rewizją raportowania Solvency II. Celem jest przygotowanie zakładów ubezpieczeń i nadzorów do rewizji Solvency II, a także realizacja nowego zapotrzebowania na dane wynikającego z bieżących potrzeb nadzoru. Data nowej sprawozdawczości wciąż się przesuwa, m.in. dlatego, że EIOPA otrzymała ogromną liczbę uwag w ostatnich konsultacjach – m.in. od PIU. Zatem planowany termin zmian, czyli IV kwartał 2022r. może się znów przesunąć.

Druga – znacznie większa fala zmian, czeka zakłady wraz z wdrożeniem rewizji Solvency II. Poza zwiększonym zakresem przekazywanych danych, nadzorcy i regulatorzy marzą również o zmianach formatów, otagowywaniu poszczególnych elementów, a wszystko po to, by nadzory mogły rozwijać swoje narzędzia nadzorcze na bazie suptech.

Implementacja nowych wymogów – wsparcie PIU

Nad rewizją Solvency II pracujemy już od ponad 3 lat, ale treść nowych wymogów wciąż jest niestabilna. Dlatego branża nie ustaje w walce o zracjonalizowanie wymogów regulacyjnych w kluczowej dla siebie dyrektywie.

Dodatkowo PIU wspiera swoich członków w zakresie implementacji nowych wymogów, np. poprzez prace nad kolejną już metodyką testów stresu dla zmian klimatu. Testy te mogą być wykorzystywane w ORSAch i stanowią rynkowy standard wypełniający wymogi nadzorcze.