10 grudnia 2020

Mamy projekt ustawy w sprawie PEPP i propozycje rozwiązań podatkowych. Od kiedy oferta OIPE?

Autor: Piotr Wrzesiński

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. To tzw. projekt ustawy o OIPE, która ma na celu wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (rozporządzenie PEPP). Kiedy wejdzie w życie, jakie ulgi przewiduje?

Link do projektu ustawy >>>>

PEPP – łatwy mechanizm

Rozporządzenie PEPP ma zwiększyć potencjał europejskiego rynku indywidualnych emerytur. Proponuje odpowiednie zachęty do tworzenia produktów emerytalnych. Mają one być proste i opłacalne dla klientów. A przede wszystkim możliwe do łatwego przenoszenia pomiędzy państwami w UE. Szerzej na temat prac nad PEPP pisaliśmy na blogu PIU m.in. we wrześniu  i marcu br. Zwracaliśmy wtedy uwagę, że dla powodzenia projektu PEPP istotne będą m.in. rozwiązania podatkowe przyjęte dla produktu PEPP w poszczególnych państwach członkowskich UE. Jak również rozwiązania przyjęte przez Ministerstwo Finansów dla polskiego rynku. Projekt ustawy zawiera propozycje odnoszące się do powyższych kwestii.

PEPP, czyli OIPE – propozycje ulg podatkowych

Ministerstwo proponuje w projekcie ustawy wprowadzenie dla produktu OIPE ulgi podatkowej wzorowanej na istniejących rozwiązaniach w zakresie IKE. Przyjęto zatem propozycję, w której wpłaty na konto OIPE prowadzone w Polsce, jak i subkonto OIPE prowadzone dla Polski, będą pochodziły ze środków oszczędzającego po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zwolnione z opodatkowania będą dochody uzyskiwane z inwestycji w czasie oszczędzania, jak i dochód związany z wypłatą środków z konta lub subkonta. Ministerstwo wskazuje, że rozwiązanie oparte o już funkcjonujące na polskim rynku IKE wynika z tego, że w obowiązującym w Polsce stanie prawnym za odpowiednik OIPE można uznać IKE funkcjonujące w II filarze emerytalnym. Wskazuje również, że IKE jest pozytywnie oceniane przez instytucje finansowe i samych oszczędzających.

OIPE – elektronicznie

Projekt ustawy wskazuje formę elektroniczną zawarcia umowy o prowadzenie OIPE jako preferowaną. Rozwiązanie takie ma głównie na celu uelastycznienie formy zawarcia umowy o prowadzenie OIPE oraz wybór odpowiedniej formy w zależności od potrzeb stron tej umowy. Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie związanym z pandemią COVID-19. Zdalne formy dystrybucji produktów finansowych, ze względu na ograniczone możliwości fizycznego kontaktu z klientami, nabierają szczególnego znaczenia.

Ubezpieczyciele mogą oferować OIPE

Zgodnie z rozporządzeniem PEPP, jednym z podmiotów uprawnionym do oferowania produktu OIPE będą zakłady ubezpieczeń. Projekt ustawy, podobnie jak dla IKE, jako ubezpieczeniową formę OIPE przewiduje umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 15 sierpnia 2021 r. Jednakże, ze względu na niezakończone jeszcze prace nad aktami delegowanymi do rozporządzenia PEPP, projekt ustawy ma na celu zapewnienie wejścia w życie przepisów krajowych odnoszących się do OIPE w momencie rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia PEPP. Z kolei rozporządzenie to będzie miało zastosowanie po upływie 12 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powyższych aktów delegowanych.

Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz rynku ubezpieczeniowego. Polska Izba Ubezpieczeń będzie nadal, tak jak dotychczas, aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego dotyczącego produktów OIPE, zarówno na poziomie europejskim, jak i szczegółowych rozwiązań dla polskiego rynku.