Wyniki rynku ubezpieczeniowego w 2013 r.

23 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 13,7 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wypłacili w 2013 r. polscy ubezpieczyciele.

Rynek komunikacyjny
Najważniejsze liczby:
•    OC – 1 mln wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 5,39 mld zł
•    AC – prawie 700 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę prawie 3,5 mld zł
•    Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 8,25 mld zł (spadek o 5,62 proc.)
•    Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 5,32 mld zł (spadek o 5,43 proc.)

Komentarz PIU:
Na rynku OC w 2013 r. mieliśmy do czynienia z większą niż przed rokiem liczbą szkód. Wzrost ten powoduje, że ogółem obciążenia ubezpieczycieli z tytułu OC wzrosły rok do roku o 1,02 proc.
Wynik techniczny z ubezpieczeń OC pozostał ujemny i wyniósł w 2013 r. -266 mln zł (rok wcześniej:
-467 mln zł). – Od wielu miesięcy podkreślamy, że rynek OC pozostaje w sytuacji nierównowagi. Wyniki na koniec 2013 r. potwierdzają tę dysproporcję – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła ponad 13 mld zł i była o 9,6 proc. wyższa niż rok wcześniej
• Znacząco (o prawie 41 proc.) wzrosła składka z ubezpieczeń ryzyk finansowych. Jest to konsekwencja m.in. dostosowania wysokości taryf do poziomu ryzyka. 

Komentarz PIU:
W 2013 r. rentowne pozostawały zarówno ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (grupa 8) jak i pozostałych szkód rzeczowych (grupa 9). Znaczący wzrost liczby obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych może wynikać ze zmiany sposobu raportowania wyników przez zakłady ubezpieczeń. Świadczą o tym dwa fakty:
•    Gospodarstw rolnych w Polsce ubywa, co powodować powinno spadek a nie wzrost liczby polis.
•    Składa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolnych nie wzrosła znacząco, co potwierdza tezę o zmianie sposobu raportowania, a nie o nagłym zwiększeniu się liczby budynków rolnych w Polsce.

Rynek życiowy
Najważniejsze liczby:
• Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 23 mld zł (spadek o 10,91 proc.)
• Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 14,05 proc., do 31,26 mld zł.
• Składka z ubezpieczeń z UFK wzrosła do 13 mld zł (o 8,34 proc.), przy podobnej liczbie polis
Komentarz PIU:
Wpływ na spadek składki na rynku mają krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy (ponad 32 proc.). Rośnie natomiast składka związana z długoterminowym oszczędzaniem (UFK) przy jednoczesnym zwiększeniu się wartości wypłat z tytułu tych ubezpieczeń (7,4 mld zł w 2013 r., o 11,59 proc. więcej, niż rok wcześniej.)

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł w 2013 r. ponad 2,8 mld zł i był o 4,78 proc. niższy niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi ze sprawozdań finansowych, ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli 2013 r. z zyskiem 6,14 mld zł. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wynik ten ma związek przede wszystkim z polityką dywidendową największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. W 2013 r. polscy ubezpieczyciele zapłacili 1,14 mld zł podatku dochodowego.

Tabela z wynikami finansowymi