Abstrakty/Abstracts 4/2023

 

  1. Katarzyna Malinowska – Risk prevention and insurance. Reaching or trespassing the insurance boundaries?[ Prewencja ryzyka i ubezpieczenia. osiągnięcie czy przekroczenie granic ubezpieczenia? ]
  2. Iwona Sroka, Paweł Wajda – Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Nuklearne poole ubezpieczeniowe – charakterystyka [nuclear insurance pools – characteristics and legal issues]
  3. Bartosz Kucharski- O strzyżeniu OWIEC, czyli o agentach, którzy nie są agentami [On SHEEPs’ shearing that is on agents not being agents]
  4. Anna Wilk – Sztuczna inteligencja a rozwój prawa ubezpieczeń – przegląd najważniejszych wyzwań [ Artificial intelligence and the development of insurance law – overview of the most important challenges]
  5. Konrad Rojek – The impact of the systemic competitiveness of the economies of the Visegrad Group countries on the development of their non-life insurance markets in 2004-2020 [Wpływ konkurencyjności systemowej gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej na rozwój ich rynków ubezpieczeń non-life w latach 2004–2020]
  6. Malwina Lemkowska – Raportowanie niefinansowe jako źródło informacji o działaniach największych europejskich grup ubezpieczeniowych na płaszczyźnie środowiskowej zrównoważonego rozwoju (część 2. – wyniki badania empirycznego) [non-financial reporting as a source of information on the environmental sustainability performance of major european insurance groups (part 2. – results of the empirical study)]
  7. Krystian Szczęsny – Głębokie sieci neuronowe w identyfikacji rozkładów brzegowych i wielowymiarowej kopuli w kontekście agregacji ryzyka w Solvency II [Deep neural networks in identifying marginal distributions and multidimensional copula in the context of risk aggregation in solvency II]
  8. Piotr Horosz- sprawozdanie z V Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. zagadnienia ekonomiczno-prawne” [Report on the 5th Krakow International Scientific Conference “Insured and in European countries. economic and legal issues]