Abstrakty/Abstracts 1/2022

SPIS TREŚCI:

1. Anna Chojan, Jacek Lisowski and Piotr Manikowski – Digitalization trends in insurance and their impact on the functioning of the insurance market entities

2. Dariusz Fuchs – Insurance triad – sum insured, value insured and indemnity according to Articles 824 and 824¹ of the Polish Civil Code [Ubezpieczeniowa triada – suma ubezpieczenia, wartość ubezpieczenia i odszkodowanie według art. 824 i 824¹ polskiego kodeksu cywilnego]

3. Hanna Mardo, Paulina Tronowska – The complaint process and the need to ensure a high level of protection for customers of financial market entities in the light of the Act of August 5, 2015 on complaints handling by financial market entities and on the Financial Ombudsman – practical comments [Proces reklamacyjny a potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – uwagi praktyczne]

4. Barbara Cieślik, Ilona Tomaszewska- Customer motivation and satisfaction related to purchases of comprehensive car insurance in Poland [Motywacja i satysfakcja klientów związana z zakupem ubezpieczenia autocasco w Polsce]

5. Norbert Duczkowski- Application of reduced social welfare functions for estimating household insurance expenditures in Poland [Zastosowanie zredukowanych funkcji dobrobytu społecznego do estymacji wydatków gospodarstw domowych na ubezpieczenia w Polsce]

Przeglądy orzecznictwa i glosy:
6. Ewa Bagińska, Paulina Wyszyńska-Ślufińska – The development of Polish Supreme Court case law in the area of motor third party liability insurance – selected judgments in 2013-2021[Przegląd orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdu mechanicznych- wybrane orzeczenia za lata 2013-2021]

7. Aneta Paleczna- Commentary on to the judgment of the Supreme Court, Civil Chamber, of 15 January 2021, file reference V CSKP 201/21 [Glosa do wyroku Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. V CSKP 201/21]