Abstrakty/Abstracts 1/2019

Podstawy odpowiedzialności cywilnej krajowych organów nadzoru finansowego w świetle doświadczeń zagranicznych (An overview of the civil liability framework of national financial supervisors in the light of foreign experience) – Ewa Bagińska
Ujednolicenie kontraktowego prawa reasekuracyjnego w skali międzynarodowej in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law) (Project of reinsurance Contract Law [Harmonization of contract reinsurance law on an international scale in statu nascendi – PRICL (Project of Reinsurance Contract Law) – Dariusz Fuchs
Ubezpieczenie kosztów świadczeń medycyny pracy (Occupational Health Insurance Services) – Jakub Orlicz
Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w reżimie Solvency II (Analysis of solvency of mutual insurance companies under the Solvency II regime) – Rafał Matuła
Kompensacja następstw wypadków związanych z ruchem samochodów autonomicznych w Stanach Zjednoczonych (Compensation of the consequences of accidents caused by movement of autonomous cars in The United States)
– Katarzyna Wałdoch

Glosa aprobująca do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygn. akt III CZP 114/16 (OSNC 2017 nr 12 poz. 130) (Commentary on Supreme Court resolution of 20th June 2017, case no. III CZP 114/14 (OSNC 2017 no 12, 130), adopted by 7 judges – on the damage caused by a dog used by a farmer on the agricultural farm in the light of the article 50 para. 1 of the compulsory liability insurance, Polish Guarantee Fund and Polish Motor Insurers’ Bureau act) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska