Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, będzie gościem webinarium z cyklu „PPK w praktyce”. Spotkanie poprowadzi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Webinarium odbędzie się 11 marca (czwartek) o godz. 11.00. Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji, której można dokonać POD TYM LINKIEM.
Podczas półgodzinnej rozmowy dowiemy się, w jaki sposób PPK wpłynęło na rynek ubezpieczeń i bezpieczeństwo finansowe Polaków. Podczas rozmowy zostaną poruszone też następujące tematy:

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium!

Ponad 220 osób wzięło udział w szkoleniu, przygotowanym przez PIU i kancelarię DWF Poland, dotyczącym zmian w Prawie zamówień publicznych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wpływem zmian na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, między innymi poprzez: przygotowanie i złożenie oferty w postępowaniu, badania i ocenę ofert, nowe zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych oraz środki ochrony prawnej.

Prezentacje ze szkolenia są dostępne TUTAJ.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się otwarte posiedzenie Podkomisji ds. gwarancji ubezpieczeniowych, poświęcone kondycji branży budowlanej oraz aktualnym trendom w orzecznictwie sądów. Wydarzenie odbyło się 17 grudnia br. Wystąpienia przygotowali przedstawiciele kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Omówione zostały aktualne trendy w orzecznictwie, dotyczącym gwarancji ubezpieczeniowych schematy sporów, rola postępowania zabezpieczającego,  przebieg postępowań z powództwa różnych stron, a także kwestie związane z zarzutami nadużycia gwarancji.

W części dotyczącej rentowności sektora budowlanego, przedstawiona została kondycja finansowa poszczególnych rodzajów firm budowlanych oraz prognoza cen materiałów budowlanych i robocizny, w tym usług podwykonawców, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla rentowności branży.

Prezentacja KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki
Prezentacja PZPB

Prawie 100 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Podatki w branży ubezpieczeniowej”, zorganizowanym przez PIU we współpracy z firmą Deloitte. Wydarzenie miało miejsce 21 grudnia br. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego, prasy branżowej oraz ośrodków akademickich. Tematy seminarium dotyczyły przede wszystkim zmian w przepisach podatkowych z perspektywy branży w tym:

Prezentacje z seminarium

Ponad 250 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Wpływ Covid-19 oraz zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.
Przewodnim tematem seminarium był wpływ pandemii na sprawozdawczości i rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Omówiono następujące tematy:

Oddzielna prezentacja dotyczyła problemu niskich stóp procentowych oraz ujęcia skutków renegocjacji umów najmu zgodnie z MSSF 16, a także adekwatności zmian technologii w pracy finansistów. Kolejne prezentacje dotyczyły jednolitego europejskiego formatu raportowania i alternatywnych sposobów oszacowania rezerw IBNR. Seminarium zakończył temat poprawek w MSSF 17.
Zachęcamy do zadawania pytań do bezpośrednio do ekspertów KPMG (adresy e-mail są w prezentacjach) lub na adres mampytanie@kpmg.pl z zaznaczeniem „Seminarium podatkowe” w temacie wiadomości.
Prezentacje z seminarium dostępne są TUTAJ.

Ponad 80 uczestników, reprezentujących zakłady ubezpieczeń, reasekuratorów oraz brokerów reasekuracyjnych, wzięło udział w webinarium pt. „Ocena stopnia jakości kredytowej reasekuratora”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkomisję ds. reasekuracji PIU 8 września br.
Głównym tematem webinarium była ocena sytuacji finansowej reasekuratorów pod kątem uwzględniania umów reasekuracyjnych przy ustalaniu minimalnych wymogów kapitałowych zakładu ubezpieczeń. Podczas wystąpień przedstawione zostały najważniejsze dla rynku finansowego ratingi oraz metodologia ich przygotowywania przez poszczególne agencje. Omówiony został również zakres najważniejszych informacji dostępnych na rynku, sposób ich monitorowania i gromadzenia, a także wykorzystania przy zarządzaniu ryzykiem i kalibracji modeli statystycznych do pomiaru ryzyka. Wystąpienia zostały przygotowane przez londyńskie biura brokerów reasekuracyjnych AON i Guy Carpenter.
Prezentacje z wydarzenia są dostępne na poniżej:

  1. Pierwsza prezentacja Guy Carpenter
  2. Druga prezentacja Guy Carpenter
  3. Prezentacja Aon

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą KPMG zorganizowały webinarium, poświęcone zagrożeniom związanym z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej. Podczas webcastu omówione zostały następujące zagadnienia:

Podczas webinarium wystąpili:

Retransmisja webcastu jest dostępna TUTAJ.

 

Prawie 100 osób uczestniczyło w konferencji pt. „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu krzywdy na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego” zorganizowanej przez PIU 16 grudnia 2019 r. Konferencja skierowana była do prawników zakładów ubezpieczeń. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z założeniami ICF, przedstawienie możliwości jej zastosowania przez zakłady ubezpieczeń i sądy na potrzeby likwidacji szkód i wypłaty zadośćuczynień z tytułu szkód na osobie oraz opracowanie argumentacji dla sądów do stosowania tej klasyfikacji.
Konferencję otworzył Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Podkreślił, że już w 2013 r. odnotowano rosnącą nieprzewidywalność zasądzeń w szkodach osobowych niemajątkowych. Był to powód, dla którego Izba rozpoczęła prace nad zbadaniem zasadności implementacji ICF opracowanej przez WHO, do oceny poszkodowanego w szkodach osobowych.

Konferencja została podzielona na dwie części: medyczną i prawną. W pierwszej części głos zabrali:

Prelegenci przedstawili zastosowanie ICF, jej praktyczne aspekty oraz możliwość wdrożenia do orzecznictwa lekarskiego. Wskazali, jak ważna jest ocena poszkodowanego przy użyciu jednolitego standardu, a takowy zapewnia ICF. Podczas drugiej części spotkania, prawnej, głos zabrali:

Dr Jakub Pokrzywniak podniósł kwestię możliwości zastosowania ICF na potrzeby likwidacji szkód na osobie w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego. Według opinii mecenasa jednym z najbardziej problematycznych zagadnień jest brak jednolitego orzecznictwa. Uznał, że naprzeciw temu zjawisku może wyjść zastosowanie ICF. Zdaniem prelegenta zasadnym jest, aby ICF była używana do opisu krzywdy poszkodowanego w ustalaniu wysokości zadośćuczynień zarówno przez zakłady ubezpieczeń na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przez sądy na etapie postępowania dowodowego. W tym celu niezbędne są działania edukacyjne i popularyzacja ICF skierowane do środowiska biegłych sądowych i sędziowskiego. Należy wówczas zaprezentować powyższe rozwiązanie jako transparentne, proste w zastosowaniu i pomagające w opisie krzywdy.

Stanowisko mecenasa Pokrzywniaka poparł kolejny prelegent, sędzia Piotr Jakubiec. Wskazał na znaczenie problemu jakim jest deficyt orzeczeń oraz opracowań naukowych dających podstawę do ujednolicenia stanowiska sądów w podobnych stanach faktycznych. Podniósł także wątek postępowania uproszczonego, podczas którego sędziowie mogą samodzielnie dokonać oceny bez pomocy opinii wydanej przez eksperta. Zdaniem sędziego Jakubca, ICF powinna zostać upowszechniona. Stąd potrzeba dostarczenia sądowi materiału dowodowego, którego sentencja dotycząca opisu poszkodowanego, zostanie opracowana z wykorzystaniem założeń ICF. Pozwoli to na stopniowe ujednolicanie orzecznictwa. Jednoznacznie uznano, że wykorzystanie ICF przyczyni się do zwiększenia przewidywalności zasądzeń. Stwierdzono także potrzebę wprowadzenia rozwiązań niosących szybką pomoc poszkodowanym i ułatwiających pracę sądom, ubezpieczycielom, orzecznikom i biegłym sądowym. Rozwiązaniem tym miałoby być zaimplementowanie ICF do likwidacji szkód.

Prezentacje prelegentów:

Karol Pawlak

dr Maciej Idzior

Piotr Jakubiec

Około 50 osób wzięło udział w szkoleniu z odpowiedzialności członków władz spółek, zorganizowanym przez PIU. Szkolenie poprowadzili radcowie prawni i adwokaci kancelarii prawnej DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Podczas szkolenia omówiono zasady odpowiedzialności członków władz podmiotów prowadzących działalność w różnych formach prawnych oraz podstawy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Ponadto mówiono o ubezpieczalności odpowiedzialności administracyjnej i quasi-karnej.

Przedstawiono wyniki przeglądu dopuszczalności ubezpieczania kar wynikających z RODO, zamieszczone w raporcie „Insurability of GDPR fines across Europe”, dostępnym na stronie DLA Piper.

Prezentacje ze szkolenia

Około 50 osób wzięło udział w zorganizowanym przez PIU szkoleniu z z odpowiedzialności za szkody w środowisku. Szkolenie poprowadził dr Dominik Wałkowski, adwokat, partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. Podczas szkolenia omówione zostały podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku, w tym zależności pomiędzy szkodą ekologiczną a szkodą w środowisku oraz odpowiedzialnością cywilną i administracyjną.

W prezentacji uwzględniono przesłanki odpowiedzialności wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na koniec poruszono problematykę zabezpieczenia roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Prezentacja ze szkolenia