Ponad 80 uczestników, reprezentujących zakłady ubezpieczeń, reasekuratorów oraz brokerów reasekuracyjnych, wzięło udział w webinarium pt. „Ocena stopnia jakości kredytowej reasekuratora”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkomisję ds. reasekuracji PIU 8 września br.
Głównym tematem webinarium była ocena sytuacji finansowej reasekuratorów pod kątem uwzględniania umów reasekuracyjnych przy ustalaniu minimalnych wymogów kapitałowych zakładu ubezpieczeń. Podczas wystąpień przedstawione zostały najważniejsze dla rynku finansowego ratingi oraz metodologia ich przygotowywania przez poszczególne agencje. Omówiony został również zakres najważniejszych informacji dostępnych na rynku, sposób ich monitorowania i gromadzenia, a także wykorzystania przy zarządzaniu ryzykiem i kalibracji modeli statystycznych do pomiaru ryzyka. Wystąpienia zostały przygotowane przez londyńskie biura brokerów reasekuracyjnych AON i Guy Carpenter.
Prezentacje z wydarzenia są dostępne na poniżej:

  1. Pierwsza prezentacja Guy Carpenter
  2. Druga prezentacja Guy Carpenter
  3. Prezentacja Aon

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą KPMG zorganizowały webinarium, poświęcone zagrożeniom związanym z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej. Podczas webcastu omówione zostały następujące zagadnienia:

Podczas webinarium wystąpili:

Retransmisja webcastu jest dostępna TUTAJ.

 

Prawie 100 osób uczestniczyło w konferencji pt. „Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu krzywdy na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego” zorganizowanej przez PIU 16 grudnia 2019 r. Konferencja skierowana była do prawników zakładów ubezpieczeń. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z założeniami ICF, przedstawienie możliwości jej zastosowania przez zakłady ubezpieczeń i sądy na potrzeby likwidacji szkód i wypłaty zadośćuczynień z tytułu szkód na osobie oraz opracowanie argumentacji dla sądów do stosowania tej klasyfikacji.
Konferencję otworzył Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Podkreślił, że już w 2013 r. odnotowano rosnącą nieprzewidywalność zasądzeń w szkodach osobowych niemajątkowych. Był to powód, dla którego Izba rozpoczęła prace nad zbadaniem zasadności implementacji ICF opracowanej przez WHO, do oceny poszkodowanego w szkodach osobowych.

Konferencja została podzielona na dwie części: medyczną i prawną. W pierwszej części głos zabrali:

Prelegenci przedstawili zastosowanie ICF, jej praktyczne aspekty oraz możliwość wdrożenia do orzecznictwa lekarskiego. Wskazali, jak ważna jest ocena poszkodowanego przy użyciu jednolitego standardu, a takowy zapewnia ICF. Podczas drugiej części spotkania, prawnej, głos zabrali:

Dr Jakub Pokrzywniak podniósł kwestię możliwości zastosowania ICF na potrzeby likwidacji szkód na osobie w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego. Według opinii mecenasa jednym z najbardziej problematycznych zagadnień jest brak jednolitego orzecznictwa. Uznał, że naprzeciw temu zjawisku może wyjść zastosowanie ICF. Zdaniem prelegenta zasadnym jest, aby ICF była używana do opisu krzywdy poszkodowanego w ustalaniu wysokości zadośćuczynień zarówno przez zakłady ubezpieczeń na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przez sądy na etapie postępowania dowodowego. W tym celu niezbędne są działania edukacyjne i popularyzacja ICF skierowane do środowiska biegłych sądowych i sędziowskiego. Należy wówczas zaprezentować powyższe rozwiązanie jako transparentne, proste w zastosowaniu i pomagające w opisie krzywdy.

Stanowisko mecenasa Pokrzywniaka poparł kolejny prelegent, sędzia Piotr Jakubiec. Wskazał na znaczenie problemu jakim jest deficyt orzeczeń oraz opracowań naukowych dających podstawę do ujednolicenia stanowiska sądów w podobnych stanach faktycznych. Podniósł także wątek postępowania uproszczonego, podczas którego sędziowie mogą samodzielnie dokonać oceny bez pomocy opinii wydanej przez eksperta. Zdaniem sędziego Jakubca, ICF powinna zostać upowszechniona. Stąd potrzeba dostarczenia sądowi materiału dowodowego, którego sentencja dotycząca opisu poszkodowanego, zostanie opracowana z wykorzystaniem założeń ICF. Pozwoli to na stopniowe ujednolicanie orzecznictwa. Jednoznacznie uznano, że wykorzystanie ICF przyczyni się do zwiększenia przewidywalności zasądzeń. Stwierdzono także potrzebę wprowadzenia rozwiązań niosących szybką pomoc poszkodowanym i ułatwiających pracę sądom, ubezpieczycielom, orzecznikom i biegłym sądowym. Rozwiązaniem tym miałoby być zaimplementowanie ICF do likwidacji szkód.

Prezentacje prelegentów:

Karol Pawlak

dr Maciej Idzior

Piotr Jakubiec

Około 50 osób wzięło udział w szkoleniu z odpowiedzialności członków władz spółek, zorganizowanym przez PIU. Szkolenie poprowadzili radcowie prawni i adwokaci kancelarii prawnej DLA Piper Giziński Kycia sp.k. Podczas szkolenia omówiono zasady odpowiedzialności członków władz podmiotów prowadzących działalność w różnych formach prawnych oraz podstawy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Ponadto mówiono o ubezpieczalności odpowiedzialności administracyjnej i quasi-karnej.

Przedstawiono wyniki przeglądu dopuszczalności ubezpieczania kar wynikających z RODO, zamieszczone w raporcie „Insurability of GDPR fines across Europe”, dostępnym na stronie DLA Piper.

Prezentacje ze szkolenia

Około 50 osób wzięło udział w zorganizowanym przez PIU szkoleniu z z odpowiedzialności za szkody w środowisku. Szkolenie poprowadził dr Dominik Wałkowski, adwokat, partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. Podczas szkolenia omówione zostały podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku, w tym zależności pomiędzy szkodą ekologiczną a szkodą w środowisku oraz odpowiedzialnością cywilną i administracyjną.

W prezentacji uwzględniono przesłanki odpowiedzialności wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na koniec poruszono problematykę zabezpieczenia roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Prezentacja ze szkolenia

Ponad 220 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.

Pierwszą prezentację, dotyczącą projektowanych zmian w reżimie Solvency II oraz planowany ich harmonogram, przedstawiła Iwona Szczęsna z PIU. Kolejne tematy dotyczyły ściśle zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych, m.in.: projektowanych zmian do MSSF 17, koncepcja Risk Adjustment, MSSF 16 względem MSR 17, metoda Look-through, LAC DT w ramach przeglądu formuły standardowej.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące: testów na utratę wartości, MSSF 9, standaryzacji wypłat zadośćuczynień, wpływu zmian przepisów dotyczących wyczerpywania się sum gwarancyjnych na wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, proponowanych zmian w ramach przeglądu formuły standardowej oraz robotyzacji procesów w kontekście coraz krótszych terminów raportowania.

Prezentacje z seminarium rachunkowego

Ponad 140 osób uczestniczyło w seminarium pt. „Podatki w branży ubezpieczeniowej”. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte. Uczestnikami byli przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów oraz ośrodków akademickich. Seminarium zostało ocenione jako wzorowe pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Seminarium dotyczyło zmian w przepisach podatkowych z perspektywy sektora ubezpieczeń (w tym: białej listy podatników, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, opodatkowania podatkiem VAT, nowego raportowania JPK, podatku u źródła, opodatkowania pośrednictwa przy PPK, kosztów akwizycji w aspekcie podatków).

Istotną częścią seminarium były zmiany w przepisach o cenach transferowych oraz regulacje dotyczące raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Omówione zostało także bieżące orzecznictwo podatkowe i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń, zmiany w przepisach mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych, ulga na badania i rozwój oraz zmiany w opodatkowaniu podatkiem PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Prezentacje z seminarium

Ponad 80 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez PIU seminarium pt. „#auditchallenge, #wyzwanieaudytu”. Praktycy z zakładów ubezpieczeń oraz zaproszeni goście przedstawili problematykę strategii audytu wewnętrznego, audytu projektów zwinnych oraz audytu robotyki.

Przeprowadzono wykład dotyczący audytu kultury organizacyjnej. W czasie drugiej części seminarium przeprowadzony został warsztat związany z praktycznym wykorzystaniem umiejętności poprawnego pisania raportów kontrolnych. Na zakończenie seminarium eksperci z firmy doradczej Deloitte przedstawili panel związany z powdrożeniowym audytem zagadnień związanych z RODO.

Prezentacje z seminarium

40 osób uczestniczyło w zorganizowanych Polską Izbę Ubezpieczeń warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej. Celem wydarzenia było promowanie i upowszechnianie wiedzy o tym ubezpieczeniu. Warsztaty poprowadzili członkowie Zespołu ubezpieczeń ochrony prawnej, którzy wyjaśnili zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia oraz omówili jakie potrzeby klienta i pośrednika ono spełnia. Podczas warsztatów została również wyjaśniona rola profesjonalnego prawnika w świadczeniu usług prawnych. Warsztaty zostały zorganizowane 19 listopada 2019 r. na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prezentacje z warsztatów

Ponad 40 osób wzięło udział w otwartym posiedzeniu Komisji zarządzania informacją, które odbyło się 23 października. Posiedzenie otworzyli Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU oraz Ambroży Wójcik, przewodniczący Komisji zarządzania informacją oraz Grupy ekspertów w PIU ds. wdrożenia RODO. Swoje wystąpienia kolejno zaprezentowali:

Prezentacje z posiedzenia