Aż 40 osób wzięło udział w warsztatach z ubezpieczeń ochrony prawnej, które na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła Polska Izba Ubezpieczeń.
Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, kancelarii prawnych oraz środowiska akademickiego.
Warsztaty otworzyła Renata Orzechowska, sekretarz Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, a następnie głos zabrał przewodniczący zespołu, Robert Szywalski, który wyjaśniając, na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej, przedstawił dane wskazujące na zapotrzebowanie Polaków oraz małych i średnich przedsiębiorstw na usługi prawne. Kolejny prelegent – Marek Pilc, radca prawny – omawiał rolę radcy prawnego i adwokata w świadczeniu usług prawniczych, wymieniając liczne argumenty zachęcające do korzystania z usług profesjonalnych prawników. Warsztaty zakończył wykład Marcina Pabisia, członka zespołu, poświęcony zasadom przyjmowania i obsługi szkód.

Prezentacja Roberta Szywalskiego
Prezentacja Marcina Pabisia

 

Aż 220 osób gościło na tegorocznym seminarium rachunkowym, zorganizowanym przez PIU we współpracy z KPMG. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów, UKNF oraz ośrodków akademickich.

Seminarium pt. „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń” dotyczyło zagadnień rachunkowych, finansowych i aktuarialnych, m.in.: prezentacji bilansu i rachunku wyników zgodnie z przepisami MSSF 4 oraz MSSF 17. W przypadku MSSF 17, dodatkowo zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia KPMG z projektów wdrożeniowych.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące: metod wyznaczania rezerw dla zadośćuczynień, opłat likwidacyjnych, analizy stóp wypowiedzeń, procedury dotyczącej badania aktywności rynku, look-through, uzgodnienia rozrachunków ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, uzgodnienia podatku bieżącego i odroczonego, zdolności podatków odroczonych do pokrywania strat (LAC DT), zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa oraz elektronicznych dokumentów finansowych i podpisu elektronicznego (e-sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS).

Prezentacje z seminarium

W roku szkolnym 2018/2019 Polska Izba Ubezpieczeń została jednym ze sponsorów programu „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Program realizowany jest przez 27 nauczycieli w 30 szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju, w cyklu 18 dodatkowych zajęć lekcyjnych o finansach osobistych. Trzy lekcje poświęcone są ubezpieczeniom według scenariuszy przygotowanych przez Polską Izbą Ubezpieczeń (ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia OC ppm, ubezpieczenia na życie) pokrywających się z aktualną podstawą programową MEN.

Szkolenie dla nauczycieli biorących udział w programie Żyj Finansowo ! (Warszawa, 18.11.2018)

28 listopada 2018 r. odbyło się seminarium podatkowe pt: „Podatki w branży ubezpieczeniowej – zmiany w przepisach podatkowych” zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte.

Tematyka seminarium dotyczyła przede wszystkim zmian w przepisach podatkowych z perspektywy sektora ubezpieczeń (w tym: zmian w podatkach CIT i PIT, ordynacji podatkowej, opodatkowaniu podatkiem VAT, plikach JPK oraz wprowadzanych Pracowniczych Planach Kapitałowych). Omówione zostało także bieżące orzecznictwo podatkowe, kontrole podatkowe i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń oraz zmiany w przepisach o cenach transferowych. Omówiono też skierowany do Sejmu rządowy projekt ustawy zapewniającej stosowanie RODO, w którym zaproponowane przepisy mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności przez zakłady ubezpieczeń w związku z wprowadzanymi ograniczeniami w zakresie przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia.
W seminarium wzięło udział prawie 150 pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ośrodków akademickich.

Wszystkie prezentacje przedstawione na seminarium dostępne są w jednym skonsolidowanym pliku:

Prezentacje Deloitte

 

18-19 października 2018 r. odbył się X Kongres Bancassurance. Tematem wiodącym kongresu były wyzwania stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle prokonsumenckich zmian na rynku bancassurance. Kongres został zorganizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

W Kongresie oprócz pracowników zakładów ubezpieczeń i banków, wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Rzecznika Finansowego. Podsumowaniem dwudniowego spotkania była debata o przyszłości rynku bancassurance, w której udział wzięli Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, Marat Nevretdinov – wiceprezes zarządu TU Europa SA i TUnŻ Europa SA oraz Ryszard Grzelak – prezes zarządu Europ Assistance Polska, a ze strony bankowej Jan Emeryk Rościszewski – wiceprezes PKO BP SA oraz Tomasz Misiak – członek zarządu Getin Noble Bank SA.

Prezentacje z kongresu

Około 50 aplikantów radcowskich wzięło udział w konferencji „Aplikacja radcowska drogą do zawodu”. Wydarzenie odbyło się w Sejmie RP. Otworzyli je: dr Józef Zych, sędzia Trybunału Stanu, Zbigniew Tur, wiceprezes Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Podczas konferencji Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU przedstawił prezentację, dotyczącą wpływu ubezpieczycieli na gospodarkę i społeczeństwo.

Prezentacja Andrzeja Maciążka

Wystąpienie oparte zostało w dużej części o raport PIU „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”.

25 września w Warszawie, w siedzibie SGH w Warszawie odbyła się konferencja „Nowa mobilność, nowy rynek, nowe ryzyko. Jak pojazdy elektryczne i autonomiczne wpłyną na rozwój infrastruktury i rynku ubezpieczeń”.

W życie weszła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która przewiduje m.in. prowadzenie badań związanych z testami pojazdów autonomicznych. To jedno z wyzwań dla rynku ubezpieczeń. Jak obecnie wygląda elektromobilność i automobliność w Polsce? Jakie są założenia i kierunki rozwoju tego rodzaju transportu oraz jakie wyzwania – organizacyjne i legislacyjne – stoją przed wprowadzeniem takich pojazdów na polskie drogi – to poruszone podczas konferencji zagadnienia.

Konferencja, organizowana wspólnie przez PIU i SGH, przeznaczona była w szczególności dla pracowników merytorycznych zakładów ubezpieczeń, którzy zajmują się procesem oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych.

Materiały z konferencji

Wyzwania nowoczesnego audytu

Anna Kieres, Aviva

Blockchain, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, robotyka, Internet rzeczy…. – brzmi jak science fiction i nie ma nic wspólnego z audytem wewnętrznym? Sesja poprowadzona przez Annę Kieres z Avivy dotyczyła wyzwań nowoczesnego audytu: jak zmieniają się oczekiwania wobec funkcji audytu wewnętrznego, jakie nowe umiejętności powinien mieć audytor wewnętrzny, aby spełnić oczekiwania w zmieniającym się świecie oraz co nas czeka w niedalekiej przyszłości?
Wsparcie PIU w rozwoju audytu

Monika Rosa, TUW Pocztowy, przewodnicząca Podkomisji PIU ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

W jaki sposób Polska Izba Ubezpieczeń wspiera rozwój audytu? Jakie prace prowadzi Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w PIU – czemu służą, dokąd zmierzają, jakie są ich ostatnie efekty?
„Forensic Audit” – nowe techniki

Tomasz Dyrda, parter EY

Audyt procesu biznesowego może wykazać słabości kontroli wewnętrznych, które z kolei mogą ujawnić symptomy nieprawidłowości. W swojej prezentacji Tomasz Dyrda – partner EY wskazał, które obszary działalności biznesowej firm i organizacji są bardziej narażone na istotne nadużycia. Omówił wykorzystanie nowoczesnych technik audytowych (analiza danych, korzystanie z zewnętrznych źródeł, elementy informatyki śledczej) oraz sposoby dokumentowania wykonanych prac. Przedstawione zostały również przypadki wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych w obszarze wykrywania i badania przypadków nadużyć. Na zakończenie zaprezentowane zostały  bieżące trendy rynkowe w zakresie przestępczości korporacyjnej, compliance i wykrywania nadużyć w oparciu o wyniki „Badania nadużyć EY” w 2018 roku.
Przestępczość ubezpieczeniowa

Piotr Raubo, TUiR Warta

Znane, ale nieznane, czyli co nas omija. Czego audyt nie wie, a co specjaliści od działań antyfraudowych wiedzą lepiej, czyli znaczenie specjalizacji w nowoczesnym audycie.
Cyberzagrożenia w działalności ubezpieczeniowej

Piotr Sajdakowski i Wojciech Stasiak, PZU

Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – to klucz do przetrwania w połączonym cyfrowym świecie. Zakłady ubezpieczeń, jako element rynku finansowego są dziś głównym celem cyberataków i to nie tylko w zakresie dokonywania nadużyć finansowych, ale również w celu przechwycenia baz klientów czy ukrywania przestępstw ubezpieczeniowych. Ilość incydentów i ich skutki finansowe rosną lawinowo. Podczas swojej prezentacji Piotr Sajakowski i Wojciech Stasiak z PZU, podjęli próbę odpowiedzi na pytania: „kto, jak, w jakim celu?” dokonuje ataków na zakłady ubezpieczeń. I jak się przed nimi bronić?
Data analytics (eng)

Alan Dudley, global head of data & analytics Aviva Internal Audit

80% of CEO’s reported that data mining and analysis are strategically important to their business. During the lecture participants could find out how data analytics is changing the daily work of internal audit. Alan Dudley discussed the move from traditional auditing to insight driven audits and then to innovation based audits, which in the future will include automated testing alerts, visualisation, natural language processing, machine learning and greater intelligence. What we are doing currently and what future auditing might look like?
Tajemniczy klient jako narzędzie nowoczesnego audytu (mystery shopping) – warsztaty

Renata Borkowska, MetLife
Anna Kieres, Aviva
Agata Szczerbetka, AXA

Jak wykreować dodatkową wartość biznesową w ramach realizowanego audytu? Jak zaprojektować program audytu, aby wyniki badania przełożyły się na realną wartość dla klienta, podniesienie standardów obsługi, jakości oferowanych produktów i usług? Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się, dlaczego testy z użyciem techniki tajemniczego klienta są niezwykle skutecznym narzędziem w rękach audytora. Celem warsztatów było również wypracowanie wspólnie praktycznych scenariuszy, dzięki którym uczestnicy mogli zrozumieć, jak wykorzystać dostępne techniki, jak wbudować je w roczny plan prac lub program audytu, jak przygotować do tego organizację i jak skutecznie podzielić się wynikami.

 

Ponad 100 osób wzięło udział w seminarium „Podsumowanie dwóch lat systemu WYPŁACALNOŚĆ II i nowe wyzwania dla reasekuracji”, zorganizowanym przez Podkomisję ds. Reasekuracji PIU. Seminarium miało miejsce 21 czerwca br.
Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją Dagmary Wieczorek-Bartczak, dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego, European Actuarial Services w EY, które poświęcone zostało podsumowaniu czterech lat obowiązywania „Wytycznych dotyczących reasekuracji biernej i retrocesji”, pierwszej regulacji opublikowanej przez KNF w związku z wdrażaniem Wypłacalności II. Następnie Lydia Pomp-Bojerianova client executive Austria&CEE w Swiss Re Europe S.A. omówiła zagadnienia związane z oceną skuteczności transferu ryzyka ubezpieczeniowego w umowach reasekuracji. Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Mariusza Kuśmierczyka, data management consultant w SAS, dotyczące zarządzania jakością danych w systemach dziedzinowych, które jest kluczowe dla ustalenia prawidłowej ekspozycji zakładów na poszczególne ryzyka.
Prezentacje przedstawiane w kolejnej części skoncentrowane były na aktualnych wyzwaniach wynikających z postępu technologicznego, sytuacji politycznej oraz zmian legislacyjnych. Philipp Rosenaurer MLaw, MSc w PwC omówił definicje fintechu, insurtechu, regtechu i legaltechu oraz związane z tymi trendami biznesowymi i regulacyjnymi szanse i zagrożenia dla sektora ubezpieczeniowego. Agnieszka Kukiełka, broker reasekuracyjny w AON Benfield, przekazała w sposób kompleksowy informacje o terroryzmie i uwzględnianiu tego ryzyka w umowach reasekuracji. W ostatnim wystąpieniu mec. Anna Tarasiuk partner w Kancelarii Łyszkiewicz & Tarasiuk, omówiła wpływ RODO i IDD na reasekurację.

Prezentacje z seminarium
Prezentacja mec. Anny Tarasiuk

Polska Izba Ubezpieczeń, we współpracy z Katedrą Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej 19 czerwca 2018 r. zorganizowała konferencję „Przeciwdziałanie cyberprzestępczości ubezpieczeniowej”.

Konferencja była odpowiedzią na potrzebę utworzenia struktur umożliwiających zakładom ubezpieczeń wspólne przeciwdziałanie cyberprzestępczości w obliczu pojawiających się cyberzagrożeń na rynku finansowym, w tym na rynku ubezpieczeniowym oraz w konsekwencji tworzących się przepisów prawnych o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Stworzenie okazji do pierwszych dyskusji przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego na temat podejścia zakładów ubezpieczeń do cyberbezpieczeństwa umożliwiło pozyskanie wskazówek, jakie wspólne działania rynek ubezpieczeniowy powinien podjąć na rzecz współpracy w tym obszarze, między innymi poprzez wypracowanie mechanizmów informowania o incydentach. Istotne było również pozyskanie wiedzy na temat zasad współpracy z sektorem bankowym i całym rynkiem finansowym, a szczególnie z organami ścigania i instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

W wydarzeniu udział wzięli specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo na szczeblu międzynarodowym, krajowym i sektorowym gospodarki, eksperci z zakresu funkcjonowania nowoczesnych technologii służących powstawaniu i zwalczaniu cyberzagrożeń, a także reprezentanci Biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Konferencja przeznaczona była głównie dla pracowników zakładów ubezpieczeń zajmujących się bezpieczeństwem szeroko pojętym, w tym działów IT, compliance, ryzyka, ale także środowiska naukowego oraz instytucji i firm powiązanych z działalnością ubezpieczeniową.

Prezentacje z konferencji