Zapraszamy na konferencję „Nowa mobilność, nowy rynek, nowe ryzyko. Jak pojazdy elektryczne i autonomiczne wpłyną na rozwój infrastruktury i rynku ubezpieczeń”. Konferencja odbędzie się 25 września w Warszawie, w siedzibie SGH przy al. Niepodległości 162, w auli VII budynku G w godzinach 10.00-15.00.

W życie weszła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która przewiduje m.in. prowadzenie badań związanych z testami pojazdów autonomicznych. To jedno z wyzwań dla rynku ubezpieczeń. Jak obecnie wygląda elektromobilność i automobliność w Polsce? Jakie są założenia i kierunki rozwoju tego rodzaju transportu oraz jakie wyzwania – organizacyjne i legislacyjne – stoją przed wprowadzeniem takich pojazdów na polskie drogi.

Konferencja, organizowana wspólnie przez PIU i SGH, przeznaczona jest w szczególności dla pracowników merytorycznych zakładów ubezpieczeń, którzy zajmują się procesem oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych.
Konferencja jest nieodpłatna. Zarejestrować można się do 21 września pod tym adresem. Pod linkiem dostępny jest także program konferencji.

Wyzwania nowoczesnego audytu

Anna Kieres, Aviva

Blockchain, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, robotyka, Internet rzeczy…. – brzmi jak science fiction i nie ma nic wspólnego z audytem wewnętrznym? Sesja poprowadzona przez Annę Kieres z Avivy dotyczyła wyzwań nowoczesnego audytu: jak zmieniają się oczekiwania wobec funkcji audytu wewnętrznego, jakie nowe umiejętności powinien mieć audytor wewnętrzny, aby spełnić oczekiwania w zmieniającym się świecie oraz co nas czeka w niedalekiej przyszłości?
Wsparcie PIU w rozwoju audytu

Monika Rosa, TUW Pocztowy, przewodnicząca Podkomisji PIU ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

W jaki sposób Polska Izba Ubezpieczeń wspiera rozwój audytu? Jakie prace prowadzi Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w PIU – czemu służą, dokąd zmierzają, jakie są ich ostatnie efekty?
„Forensic Audit” – nowe techniki

Tomasz Dyrda, parter EY

Audyt procesu biznesowego może wykazać słabości kontroli wewnętrznych, które z kolei mogą ujawnić symptomy nieprawidłowości. W swojej prezentacji Tomasz Dyrda – partner EY wskazał, które obszary działalności biznesowej firm i organizacji są bardziej narażone na istotne nadużycia. Omówił wykorzystanie nowoczesnych technik audytowych (analiza danych, korzystanie z zewnętrznych źródeł, elementy informatyki śledczej) oraz sposoby dokumentowania wykonanych prac. Przedstawione zostały również przypadki wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych w obszarze wykrywania i badania przypadków nadużyć. Na zakończenie zaprezentowane zostały  bieżące trendy rynkowe w zakresie przestępczości korporacyjnej, compliance i wykrywania nadużyć w oparciu o wyniki „Badania nadużyć EY” w 2018 roku.
Przestępczość ubezpieczeniowa

Piotr Raubo, TUiR Warta

Znane, ale nieznane, czyli co nas omija. Czego audyt nie wie, a co specjaliści od działań antyfraudowych wiedzą lepiej, czyli znaczenie specjalizacji w nowoczesnym audycie.
Cyberzagrożenia w działalności ubezpieczeniowej

Piotr Sajdakowski i Wojciech Stasiak, PZU

Zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa – to klucz do przetrwania w połączonym cyfrowym świecie. Zakłady ubezpieczeń, jako element rynku finansowego są dziś głównym celem cyberataków i to nie tylko w zakresie dokonywania nadużyć finansowych, ale również w celu przechwycenia baz klientów czy ukrywania przestępstw ubezpieczeniowych. Ilość incydentów i ich skutki finansowe rosną lawinowo. Podczas swojej prezentacji Piotr Sajakowski i Wojciech Stasiak z PZU, podjęli próbę odpowiedzi na pytania: „kto, jak, w jakim celu?” dokonuje ataków na zakłady ubezpieczeń. I jak się przed nimi bronić?
Data analytics (eng)

Alan Dudley, global head of data & analytics Aviva Internal Audit

80% of CEO’s reported that data mining and analysis are strategically important to their business. During the lecture participants could find out how data analytics is changing the daily work of internal audit. Alan Dudley discussed the move from traditional auditing to insight driven audits and then to innovation based audits, which in the future will include automated testing alerts, visualisation, natural language processing, machine learning and greater intelligence. What we are doing currently and what future auditing might look like?
Tajemniczy klient jako narzędzie nowoczesnego audytu (mystery shopping) – warsztaty

Renata Borkowska, MetLife
Anna Kieres, Aviva
Agata Szczerbetka, AXA

Jak wykreować dodatkową wartość biznesową w ramach realizowanego audytu? Jak zaprojektować program audytu, aby wyniki badania przełożyły się na realną wartość dla klienta, podniesienie standardów obsługi, jakości oferowanych produktów i usług? Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się, dlaczego testy z użyciem techniki tajemniczego klienta są niezwykle skutecznym narzędziem w rękach audytora. Celem warsztatów było również wypracowanie wspólnie praktycznych scenariuszy, dzięki którym uczestnicy mogli zrozumieć, jak wykorzystać dostępne techniki, jak wbudować je w roczny plan prac lub program audytu, jak przygotować do tego organizację i jak skutecznie podzielić się wynikami.

 

Ponad 100 osób wzięło udział w seminarium „Podsumowanie dwóch lat systemu WYPŁACALNOŚĆ II i nowe wyzwania dla reasekuracji”, zorganizowanym przez Podkomisję ds. Reasekuracji PIU. Seminarium miało miejsce 21 czerwca br.
Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją Dagmary Wieczorek-Bartczak, dyrektor Działu Doradztwa Biznesowego, European Actuarial Services w EY, które poświęcone zostało podsumowaniu czterech lat obowiązywania „Wytycznych dotyczących reasekuracji biernej i retrocesji”, pierwszej regulacji opublikowanej przez KNF w związku z wdrażaniem Wypłacalności II. Następnie Lydia Pomp-Bojerianova client executive Austria&CEE w Swiss Re Europe S.A. omówiła zagadnienia związane z oceną skuteczności transferu ryzyka ubezpieczeniowego w umowach reasekuracji. Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Mariusza Kuśmierczyka, data management consultant w SAS, dotyczące zarządzania jakością danych w systemach dziedzinowych, które jest kluczowe dla ustalenia prawidłowej ekspozycji zakładów na poszczególne ryzyka.
Prezentacje przedstawiane w kolejnej części skoncentrowane były na aktualnych wyzwaniach wynikających z postępu technologicznego, sytuacji politycznej oraz zmian legislacyjnych. Philipp Rosenaurer MLaw, MSc w PwC omówił definicje fintechu, insurtechu, regtechu i legaltechu oraz związane z tymi trendami biznesowymi i regulacyjnymi szanse i zagrożenia dla sektora ubezpieczeniowego. Agnieszka Kukiełka, broker reasekuracyjny w AON Benfield, przekazała w sposób kompleksowy informacje o terroryzmie i uwzględnianiu tego ryzyka w umowach reasekuracji. W ostatnim wystąpieniu mec. Anna Tarasiuk partner w Kancelarii Łyszkiewicz & Tarasiuk, omówiła wpływ RODO i IDD na reasekurację.

Prezentacje z seminarium
Prezentacja mec. Anny Tarasiuk

Polska Izba Ubezpieczeń, we współpracy z Katedrą Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej 19 czerwca 2018 r. zorganizowała konferencję „Przeciwdziałanie cyberprzestępczości ubezpieczeniowej”.

Konferencja była odpowiedzią na potrzebę utworzenia struktur umożliwiających zakładom ubezpieczeń wspólne przeciwdziałanie cyberprzestępczości w obliczu pojawiających się cyberzagrożeń na rynku finansowym, w tym na rynku ubezpieczeniowym oraz w konsekwencji tworzących się przepisów prawnych o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Stworzenie okazji do pierwszych dyskusji przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego na temat podejścia zakładów ubezpieczeń do cyberbezpieczeństwa umożliwiło pozyskanie wskazówek, jakie wspólne działania rynek ubezpieczeniowy powinien podjąć na rzecz współpracy w tym obszarze, między innymi poprzez wypracowanie mechanizmów informowania o incydentach. Istotne było również pozyskanie wiedzy na temat zasad współpracy z sektorem bankowym i całym rynkiem finansowym, a szczególnie z organami ścigania i instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

W wydarzeniu udział wzięli specjaliści odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo na szczeblu międzynarodowym, krajowym i sektorowym gospodarki, eksperci z zakresu funkcjonowania nowoczesnych technologii służących powstawaniu i zwalczaniu cyberzagrożeń, a także reprezentanci Biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Konferencja przeznaczona była głównie dla pracowników zakładów ubezpieczeń zajmujących się bezpieczeństwem szeroko pojętym, w tym działów IT, compliance, ryzyka, ale także środowiska naukowego oraz instytucji i firm powiązanych z działalnością ubezpieczeniową.

Prezentacje z konferencji

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała 6 czerwca 2018 r., warsztaty pt. „Interpretacja i wdrożenie postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.” W spotkaniu wzięli udział: Ewa Krajewska, z-ca dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM, radca prawny, dr hab. Jakub Pokrzywniak prof. UAM, radca prawny oraz mec. Piotr Czublun, radca prawny.

Podczas warsztatów zostały przedstawione następujące zagadnienia:

Warsztaty przeznaczone były w szczególności dla radców prawnych i pracowników merytorycznych zakładów ubezpieczeń zajmujących się procesem dystrybucji ubezpieczeń i administracją agentów.

Prezentacje

Prezentacja dr. hab. Jakuba Pokrzywniaka
Prezentacja prof. Marcina Orlickiego
Prezentacja mec. Piotra Czubluna

Ponad 50 pracowników zakładów ubezpieczeń wzięło udział w szkoleniu z zakresu projektowanych zmian ustawowych w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Szkolenie zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Kancelarią Bird & Bird.
Szkolenie dotyczyło przede wszystkim nowych rozwiązań ustawowych w zakresie obowiązku dokonywania oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń, zmian w przepisach dotyczących identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz zwiększenia kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W trakcie szkolenia prelegenci odnieśli się również do kilkudziesięciu pytań dotyczących projektowanych przepisów, które zostały przygotowane przez działającą w PIU Grupę ekspertów ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wcześniej przesłanych Kancelarii Bird. & Bird. Szkolenie miało typowo charakter interaktywny, w trakcie którego uczestnicy szkolenia zadawali wiele dodatkowych pytań i przedstawiali swoje rozumienie zapisów projektu ustawy.

Prezentacja kancelarii Bird & Bird

Prawie 200 osób wzięło udział w konferencjach naukowych, które w listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń organizowała wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL). Konferencje pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka” odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Współorganizatorem konferencji warszawskiej było także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniach uczestniczyli lekarze orzecznicy, biegli sądowi, przedstawiciele nauki, ZUS, KRUS oraz przedstawiciele branży ubezpieczeniowej.

Tematy dotyczące niepełnosprawności  systemów orzecznictwa w Polsce jak również organizację  i znaczenie rehabilitacji kompleksowej w ograniczaniu niepełnosprawności omówiła prof. dr n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – prezes PTOL. Profesor wskazała także, że zwieńczeniem wieloletniej pracy będzie otwarcie w niedługim czasie w Polsce ośrodków rehabilitacji kompleksowej. Ponadto na uniwersytetach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu zostanie także otwarty kierunek podyplomowy kształcący przyszłych rehamenedżerów.
Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU wyjaśniła czym jest klasyfikacja ICF i przedstawiła jej strukturę oraz zastosowanie. Odpowiadając na pytanie czy język ICF opisuje krzywdę poszkodowanego, podniosła możliwości zastosowania klasyfikacji ICF do dokonywania opisu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w celu ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Z kolei zastosowanie ICF w praktyce odszkodowawczej omawiali wymiennie Michał Kretkowski – prezes zarządu ICR Sp. z o.o. oraz Konrad Bednarowski – manager ds. zarządzania projektami ICR Sp. z o.o.

Z czterech konferencji płynie jedno ważne przesłanie: najważniejsze jest przywrócenie człowieka poszkodowanego w wypadku do funkcjonowania w społeczeństwie i temu celowi powinny być poświęcone wszystkie rozwiązania, z uwzględnieniem działań ubezpieczycieli. Niezbędnym narzędziem, zatwierdzonym przez WHO, transparentnym, jednoznacznym i zrozumiałym dla wszystkich, od lekarzy, poprzez rehabilitantów po urzędników i przedstawicieli biznesu jest klasyfikacja ICF.

*Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, nazywana ICF, przyjęta przez  Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2001 r. opisuje cechy charakterystyczne stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. Zastosowanie klasyfikacji do oceny stanu zdrowia i jego wpływu na dalsze funkcjonowanie osób ma istotne znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia a także polityki społecznej oraz systemów ubezpieczeń społecznych i  komercyjnych.

W listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) zorganizowała konferencje naukowe pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”, które odbyły się we Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Współorganizatorem konferencji warszawskiej było także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konferencji było omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Wydarzenie to zgromadziło w sumie ponad 200 osób, w tym m. in. lekarzy orzeczników, biegłych sądowych, przedstawicieli nauki, ZUS, KRUS oraz przedstawicieli branży ubezpieczeniowej.

Tematy dotyczące niepełnosprawności systemów orzecznictwa w Polsce jak również organizację  i znaczenie rehabilitacji kompleksowej w ograniczaniu niepełnosprawności podniosła prof. dr n. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska – Prezes PTOL. Pani profesor wskazała także, iż zwieńczeniem wieloletniej pracy będzie otwarcie w niedługim czasie w Polsce ośrodków rehabilitacji kompleksowej. Ponadto na uniwersytetach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu zostanie także otwarty kierunek podyplomowy kształcący przyszłych rehamenedżerów.

Dorota M. Fal – Doradca Zarządu PIU wyjaśniła czym jest klasyfikacja ICF i przedstawiła jej strukturę oraz zastosowanie. Odpowiadając na pytanie czy język ICF opisuje krzywdę poszkodowanego, podniosła możliwości zastosowania klasyfikacji ICF do dokonywania opisu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w celu ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Z kolei zastosowanie ICF w praktyce odszkodowawczej omawiali wymiennie Michał Kretkowski – Prezes Zarządu ICR Sp. z o.o. oraz Konrad Bednarowski – Manager ds. Zarządzania Projektami ICR Sp. z o.o.

Z czterech konferencji płynie jedno ważne przesłanie: najważniejszym celem jest przewrócenie człowieka poszkodowanego w wypadku do funkcjonowania w społeczeństwie i temu celowi powinny być poświęcone wszystkie rozwiązania, z uwzględnieniem działań ubezpieczycieli. Niezbędnym narzędziem, zatwierdzonym przez WHO, transparentnym, jednoznacznym i zrozumiałym dla wszystkich, od lekarzy, poprzez rehabilitantów po urzędników i przedstawicieli biznesu jest klasyfikacja ICF.

 

Ponad 130 pracowników zakładów ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów oraz ośrodków akademickich wzięło udział w seminarium pt.: „Podatki w branży ubezpieczeniowej zmiany w przepisach podatkowych”. Seminarium zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą PwC.

Tematyka seminarium dotyczyła przede wszystkim zmian w przepisach podatkowych z perspektywy sektora ubezpieczeń (w tym: zmiany w podatkach dochodowych, ordynacji podatkowej, opodatkowaniu podatkiem VAT). Omówione zostało także bieżące orzecznictwo podatkowe, kontrole podatkowe i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń oraz transfer pricing, JPK i klauzula obejścia prawa.

Wszystkie prezentacje przedstawione na seminarium znajdują się TUTAJ.

Ponad 200 osób wypełniło Salę Kolumnową Sejmu RP, podczas konferencji Szkody osobowe – doktryna, orzecznictwo sądowe, praktyka ubezpieczeniowa”. Organizatorami konferencji, która odbyła się 27 listopada, byli: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krajowa Rada Radców Prawnych i Polska Izba Ubezpieczeń. Była to jedna z największych konferencji, jaką w ciągu ostatnich lat zorganizowała PIU.

Celem wydarzenia była wymiana poglądów na temat szkody osobowej i związanej z nią problematyki zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym oraz zakresu roszczeń przysługujących osobom najbliższym poszkodowanych w takich wypadkach. Konferencję otworzył Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych. Gości powitał także J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, który powiedział, że przewidywalność w kwestii zadośćuczynień jest kluczowa. Dodał, iż aspekt ten jest bardzo ważny dla poszkodowanych, ale także dla zakładów ubezpieczeń, gdyż pozwala rzetelnie i realnie przewidywać składkę.
Dr Józef Zych, Sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu II kadencji, podniósł temat szkody osobowej w doktrynie i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej. Stwierdził, że już w 2012 r. wspólnie z Andrzejem Maciążkiem, wiceprezesem zarządu PIU, rozpoczął starania celem przeprowadzenia zmiany w Kodeksie Cywilnym, by lepiej uregulować kwestię zadośćuczynień. Powołując się na dane PIU, dodał, że tylko 20% roszczeń o zadośćuczynienie trafia do sądów, podczas gdy aż 80% kończy się ugodą.

Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, wypowiadał się z kolei na temat kwestii ubezpieczeniowych związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy. Podkreślił, że ekonomicznymi płatnikami zadośćuczynień są wszyscy ubezpieczający a potrzeba ich uregulowania i uzyskania przewidywalności leży w interesie wielu podmiotów. Konieczne jest więc wprowadzenie do systemu prawa pilnych zmian legislacyjnych.

Dr Dorota Gałczyńska Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki, opowiedziała o doświadczeniach szpitala w zakresie określenia kosztów leczenia i rehabilitacji. Zwróciła także uwagę na znaczenie rehabilitacji poszkodowanego po wypadku i jej przełożenia na późniejszy powrót do zdrowia i życia.

Konferencję zamykało wystąpienie Zbigniewa Tura, który przedstawił problemy prawa związane z dochodzeniem zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi oraz rolę radcy prawnego. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę współdziałania prawnika z lekarzem po to, aby wspólnie podjąć decyzję o ukierunkowaniu poziomu roszczenia. Podczas konferencji zaprezentowano także publikację wydaną przez Sąd Najwyższy pt. „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych” stanowiącą podsumowanie konferencji naukowej, która odbyła się 24 maja 2017 r. w siedzibie SN.