wu2023.3.1

Obowiązki przedsiębiorców w świetle art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług a dystrybucja usług ubezpieczeniowych

Ewa Bagińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.3.1

Abstrakt

Głowny problem badawczy zawarty w niniejszym opracowaniu dotyczy prawidłowości tezy o stosowaniu art. 4 ustawy o informowaniu o cenach do dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Tę tezę autorka kwestionuje na gruncie wykładni funkcjonalnej i systemowej. Rozważania otwiera krótki zarys ewolucji regulacji prawnych dotyczących informowania o cenach towarów i usług, który pozwola określić jej charakter i miejsce w systemie prawa. Kolejna część analizy koncentruje się wokół określenia relacji między normami regulującymi sprzedaż towarów i usług, wywiedzionymi z europejskich dyrektyw prawa konsumenckiego, i normami zharmonizowanego prawa rynku finansowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Następnie art. 4 ust. 1–4 ustawy o informowaniu o cenach jest poddany wykładni celowościowej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów o dystrybucji ubezpieczeń. Autorka konkluduje, że specyfika świadczenia co do zasady zindywidualizowanej ochrony i zgodnych z tą zasadą bezwzględnych reguł obliczenia wysokości składki po uprzedniej ocenie ryzyka, a także powiązana z tym niemożliwość ustalenia ceny wcześniejszej, tj. najniższej ceny (składki) z ostatnich 30 dni, jaka faktycznie obowiązywała, wskazują na techniczną niemożliwość stosowania art. 4 ust. 2 i 3 ustawy do informowania o cenie i obniżce ceny ubezpieczeń indywidualnych.

 

Słowa kluczowe

dystrybucja ubezpieczeń, informacja o składce ubezpieczeniowej, obniżenie cen ubezpieczeń, ochrona konsumenta w ubezpieczeniach.

 

Pełna treść artykułu

PDF

 

Bibliografia

Bagińska E., Wpływ klauzul generalnych na proces zawierania umowy ubezpieczenia w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2019, nr 3.

Fuchs D., Świadczenie charakterystyczne zakładu ubezpieczeń jako kryterium porządkujące umowę ubezpieczenia, [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.

Gnela B., Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia, Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia, [w:] Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2013.

Gnela B., Pojęcie klienta w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń na tle wybranych sposobów określania podmiotów słabszych rynku finansowego, [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń: księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Bagińska E., Mogilski W.W., Wałachowska M. [red.], TNOiK, Toruń 2019.

Katner W., Cena i inne oznaczenia rzeczy (towaru) w umowie sprzedaży, [w:] Europeizacja prawa prywatnego. Tom I, Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Katner W., Sprzedaż, [w:] Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System prawa prywatnego. Tom 7, Rajski J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz– Toruń 2002.

Kowalewski E., Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990–2001, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Część 4, Sangowski T. [red.], Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002.

Kryla-Cudna K., [w:] Komentarz do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, Osajda K. [red.], Legalis, 2021, nb 21.2.

Kukuryk P., Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.

Malinowska K., [w:] Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Fras M., Kucharski B., Malinowska K., Maśniak D., Szaraniec M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2020.

Ogiegło L., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Pietrzykowski K. [red.], Legalis, 2018, art. 805

Orlicki M., O zaniku konsumenckiego prawa ubezpieczeniowego, [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń: księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Bagińska E., Mogilski W.W., Wałachowska M. [red.], TNOiK, Toruń 2019.

Piotrowska A., Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne, Scholar, Warszawa 2019.

Radwański Z., [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna. Tom II, Radwański Z. [red.], CH Beck, Warszawa 2002.

Szaraniec M., Nadzór KNF nad działalnością agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. Uwagi na tle nowych rozwiązań prawnych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń: księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, Bagińska E., Mogilski W.W., Wałachowska M. [red.], TNOiK, Toruń 2019.

Szaraniec M., Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.

Śliwa-Wajda M., Wajda P., Propozycja Stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w sprawie zróżnicowanych praktyk cenowych w ubezpieczeniach innych niż na życie – soft law w wersji hard?, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2022, nr 4.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer, Warszawa 2002.

Ziemiak M., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, TNOiK, Toruń 2017.

Ziemiak M., Umowa ubezpieczenia jako uzupełnienie towaru lub usługi. Kilka uwag na tle art. 3 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, [w:] Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, Gnela B., Szaraniec M. [red.], Difin, Warszawa 2017.