wu2023.1.4

Kontrowersje związane z ustalaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zasad określania wysokości odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Marcin Orlicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.1.4

Abstract

Artykuł dotyczy kontrowersji związanych z określaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, w wydanych przez nią rekomendacjach, zasad ustalania wysokości odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczycieli z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W artykule zostały opisane wątpliwości dotyczące kompetencji organu nadzoru w zakresie dokonywania wiążącej dla zakładów ubezpieczeń wykładni prawa cywilnego. Szczegółowo opisano problemy związane z zasadami ustalania rynku lokalnego serwisów samochodowych, zasadami zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, zasadami uwzględniania rabatów na części zamienne oraz regułami zawierania ugód między ubezpieczycielem a osobą poszkodowaną.

 

Słowa kluczowe

likwidacja szkód, rekomendacja, Komisja Nadzoru Finansowego, organ nadzoru, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zasada „zastosuj lub wyjaśnij”, rynek lokalny, najem pojazdu zastępczego, rabaty na części zamienne, ugoda między ubezpieczycielem a poszkodowanym.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Krajewski M., Rola orzecznictwa w wyznaczaniu granic ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, [w:] Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Orlicki M., Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2018 r. (C-648/17) dotyczącego objęcia zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych szkód wyrządzonych przez pasażera w związku z użytkowaniem pojazdu, „Prawo Asekuracyjne” 2020, nr 1.

Orlicki M., Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – obszary ochrony uzasadnione aksjologicznie i uzasadnienia pozbawione, [w:] Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Wąsiewicz A. [oprac. M. Orlicki, M. Wąsiewicz], Ubezpieczenia komunikacyjne, OficynaWydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2001.

Wojno B., Komentarz do art. 365, [w:] Wajda P., Szczepańska M., Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Wolińska B., Więcko M., Zakres ochrony ubezpieczeniowej posiadaczy pojazdów mechanicznych, [w:] Ubezpieczenia komunikacyjne, Rogowski S.[red.], Poltex, Warszawa 2008.