wu2023.1.3

Polemicznie o dopuszczalności uwzględnienia rabatów i upustów przy ustalaniu odszkodowania kosztorysowego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bartosz Kucharski
Wiktor P. Matysiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.1.3

Abstract

Artykuł dotyczy problemu uwzględniania w ramach ubezpieczenia OC PPM przez zakłady ubezpieczeń w ustalaniu odszkodowań metodą kosztorysową rabatów i upustów możliwych do uzyskania przez poszkodowanego w warsztatach współpracujących z zakładem. Zdaniem autorów możliwość uwzględnienia rabatów i upustów zależy od okoliczności konkretnego przypadku i co do zasady nie może ograniczać prawa poszkodowanego do wyboru warsztatu, z którego usług chciałby skorzystać, choćby ceny usług w tym warsztacie przekraczały ceny usług w zakładach partnerskich ubezpieczyciela.

 

Słowa kluczowe

zakres odszkodowania, odszkodowanie kosztorysowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, rabaty, upusty.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Hadrowicz S., Ratusznik P., O tak zwanej „restytucji pieniężnej” – przyczynek do rozważań na temat zakresu ochrony poszkodowanego, „Przegląd Sądowy” 2022, nr 7–8.

Kaliński M., Glosa do uchwały SN (7) z 17 maja 2007 r., III CZP 150/06, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 2.

Kaliński M., O wadliwej obiektywizacji szkody, „Studia Iuridica” 2007, t. 47.

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2021.

M. Kaliński, W sprawie zakresu obowiązku odszkodowawczego zakładów ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do rabatów i upustów, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2022, nr 4.

Krajewski M., Rola orzecznictwa w wyznaczaniu granic ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, [w:] Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję, Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A. [red.], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021.

Kucharski B., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019.

Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC. Tom I. Komentarz, Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2022.