wu2022.4.3

Resolution w sektorze ubezpieczeniowym – przesłanki, modelowe rozwiązania i wyzwania

Magdalena Kozińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.4.3

Abstract

Analiza systemu zarządzania kryzysowego w sektorze ubezpieczeniowym wskazuje, że konieczne jest jego wzmocnienie. Najważniejszymi brakującymi elementami są szerokie uprawnienia organów publicznych, źródła finansowania działań antykryzysowych, jak również zasady współpracy międzynarodowej w czasie kryzysu. Odpowiedzią na identyfikowane braki jest procedura resolution, której wprowadzenie planowane jest w UE, co jest zgodne z rekomendacjami międzynarodowymi. Elementami koniecznymi systemu resolution w sektorze ubezpieczeniowym są: powołanie organów resolution, wyposażenie organów resolution w szeroki katalog uprawnień zapewniających możliwość wdrożenia narzędzi resolution, obowiązek przygotowywania planów resolution, ustanowienie ram finansowania resolution oraz ustanowienie ram zarządzania kryzysowego w ujęciu transgranicznym. Wprowadzenie ram resolution wiązać się będzie jednak z wieloma wyzwaniami na etapie ich uzgadniania na poziomie UE, ich tworzenia na poziomie krajowym oraz przygotowania ubezpieczycieli do rozszerzenia zakresu kompetencji sieci bezpieczeństwa finansowego.

 

Słowa kluczowe

zarządzanie kryzysowe, resolution, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, upadłość, przymusowa restrukturyzacja.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Bednarczyk T., Funkcje ubezpieczeń i ich znaczenie w gospodarce, [w:] Ubezpieczenia, RonkaChmielowiec W. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.

Borda M., Grima S., Kwiecień I., Life insurance in Europe. Risk Analysis and Market Challenges, Springer, 2020.

Buckingham S., Atanasova S., Frazzani S., Veron N., Study on the differences between bank insolvency laws and on their potential harmonisation, European Commission, DG Fisma, November 2019.

Christophersen C., Zschiesche J., Macroprudential Objectives and Instruments for Insurance – An Initial Discussion, “EIOPA Financial Stability Report” May 2015.

Czerwińska T., Wymagania kapitałowe, [w:] Ubezpieczenia, Ronka-Chmielowiec W. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.

Denkowska A., Wanat S., Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector. New Evidence-Based on Minimum Spanning Trees, “Risk Management” 2022, no. 24(1).

Deslandes J., Dias C., Magnus M., Defusing the „home“/„host“ debate in banking supervision, “European Parliament Briefing” July 2019.

Dexter N., Resolution of Insolvencies, IAA Risk Book, 2016.

EIOPA Staff Paper, Comparison of recovery and resolution frameworks in banking and insurance, November 2022.

Hufeld F., Insurance company resolution – no need for additional European regulation, [w:] Resolution in Europe – the unresolved questions, Dombret A., Kenadjian P.S.[ed.], De Gruyter, Berlin 2019.

Jędrzychowska A, Charakterystyka zakładów działających w ramach Działu I, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, Ostrowska D., Jamróz P. [red.], CeDeWu, Warszawa 2016.

Jędrzychowska A, Charakterystyka zakładów działających w ramach Działu II, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, Ostrowska D., Jamróz P. [red.], CeDeWu, Warszawa 2016.

Jonas K., Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Difin, Warszawa 2020.

Kozińska M., Michalewicz J., Pycka J., Zdanowicz B., Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarządzania kryzysowego w polskim systemie finansowym, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2020.

Kozińska M., Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2018

Kurkliński L., Szwajkowski A., Koncepcja resolution w sektorze bankowym. Analiza porównawcza: Unia Europejska-USA-Hong Kong na tle polskich doświadczeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021.

Kwiecień I., Umowa i stosunek ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia, Ronka-Chmielowiec W. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.

Laeven L., Valencia F., Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly, IMF Working Paper, WP/10/146, 2010.

Lisowski J., Stępień J., Zarządzanie ryzykiem płynności zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych, Poltext, Warszawa 2013.

Monkiewicz J., Monkiewicz M., Gołąb P., Ubezpieczenia po globalnym kryzysie finansowym: strategiczne elementy zmian, [w:] Kwiecień I., Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017

Monkiewicz M., Małecki M., Macroprudential Supervision in Insurance. Theoretical and practical aspects, Palgrave Macmillan, Hampshire 2014.

Parente F., Recovery, resolution and macroprudential policy in insurance – the need for European action, [w:] Resolution in Europe – the unresolved questions, Dombret A., Kenadjian P.S.[ed.], De Gruyter, Berlin 2019.

Pisarewicz P., Gierusz A., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pobłocka A., Produkty ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Terzariol G., Resolution for insurers – no need to reinvent the wheel, [w:] Resolution in Europe – the unresolved questions, Dombret A., Kenadjian P.S.[ed.], De Gruyter, Berlin 2019.

Ubezpieczenia, Ronka-Chmielowiec W. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.

Zaleska M., Kryzys na globalnych rynkach finansowych a finanse publiczne, [w:] Eseje o finansach publicznych, Ostaszewski J. [red.], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.